zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Perspektivní izolační technologie

29.08.2007
Energie
Perspektivní izolační technologie
Dnes se už také u nás stalo využití zateplovacích systémů samozřejmostí
Zatímco v západní Evropě se zateplování rozvíjí od počátku 70. let, tedy od období první velké ropné krize, v České republice k tomu zvolna dochází až od počátku 90. let. Dnes se už ale také u nás stalo využití zateplovacích systémů samozřejmostí.

Jde o standardní technologie téměř u všech typů novostaveb a základní krok při renovaci bytových, zejména panelových domů. A nejen to. Nastala doba, kdy doslova v tomto směru hovoříme o boomu. Výrobci nestačí dodávat, trh roste jako nikdy dosud. Lidé reagují na dlouhodobě rozkolísaný stav v oblasti tradičních zdrojů energie, na jejich cenový růst a hledají konečně cesty k úsporám.

RIZIKOVÝM FAKTOREM JE NESYSTÉMOVOST

V České republice se v roce 2006 realizovalo 12 milionů m2 zateplení: to je víc než 1 m2 v přepočtu na jednoho obyvatele. V Německu tento údaj činí asi 0,5 m2 na hlavu a rok, v Rakousku necelý 1 m2. Lze tedy říci , že v tempu zateplování jsme dohnali, ne-li předstihli západní Evropu.

Toto povzbudivé číslo je však lehce zakaleno faktem, že zhruba polovina celkového objemu zateplení je při provádění poskládané zhotovitelem z jednotlivých složek mimo certifikátem definovaný systém, kdy jediným kritériem při nákupu je nejnižší cena. V takovém případě se ale nejedná o vnější tepelně izolační zateplovaní systém (ETICS) s garantovanými vlastnostmi, s dlouhodobou užitnou hodnotou, a to přesto, že na ně dotyčný zhotovitel bezpochyby nějakou záruku poskytl.

Nesystémovost je základním rizikovým faktorem ohrožujícím kvalitu při provádění zateplení. S tím úzce souvisí dodržování technologie: pro provádění zateplovacích systémů je závazné respektování technologického předpisu výrobce každého konkrétního systému. Prvky zateplovacích systémů jednotlivých systémů se od sebe na první pohled neliší a laik by se mohl domnívat, že jsou volně zaměnitelné.

Například tmely určené pro lepení izolačních desek se mohou výrazně od sebe lišit poměrem jednotlivých složek - cementu, minerálních a disperzních složek. Cement jako základní pojivo ovlivňuje přídržnost k podkladu, disperzní složky zajišťují elasticitu a snižují smrštivost tmele.

Zjednodušeně řečeno, levnější tmely s menším obsahem disperze sice dobře lepí, mohou však způsobit odtržení zateplení od podkladu v důsledku smrštění obvykle příliš silné vrstvy tmele, než jakou dovoluje technologický předpis výrobce.

Podobně je tomu s dekoračními omítkami pro povrchovou úpravu zateplovacích systémů: V současnosti jsou ve veliké oblibě omítky probarvené při výrobě ve hmotě. K vytvoření stejného barevného odstínu je možno použít různé typy pigmentů, které se liší cenou a kvalitou. Čistě anorganické pigmenty se získávají z přírodních zdrojů a jsou proto dražší, i když kvalitnější oproti pigmentům synteticky vyrobeným. Rozdíl se pozná na fasádě až po několika měsících nebo letech.

Dalším faktorem ohrožujícím kvalitu díla bývá častá absence projektu s řešením klíčových stavebních detailů. Jejich nesprávné provedení potom vede k poruchám, do systému začne pronikat vlhkost a voda a časem může dojít k jeho havárii. Špatná kvalita se při zateplování bohužel projevuje čím dál častěji.

S RESPEKTEM K CERTIFIKÁTU

ETICS je dnes u nás i jinde v Evropě dohodnuté mezinárodní označení pro kontaktní zateplovací systém, pro nějž platí samozřejmě pravidla ETAG 004 (platné formulace těchto pravidel jsou na www.eota.be).

Od letošního roku jsou Evropská technická schválení podkladem pro prokazování shody výrobku i v České republice.

Zavedením certfikátů ETA se pojem ETICS jako jednoznačně definovaného výrobku - setu - výrazně zpřesňuje. Až doposud se systémy dodávané jedním výrobcem pod jednou značkou u nás rozlišovaly pouze typem izolantu (např. typ EPS a minerální vlna), což umožňovalo například při zateplení panelového domu o 12 patrech na výšce 22,5 m pouze "vyměnit" izolační desky a pro celou fasádu použít stejný typ stěrky i povrchové úpravy.

Systémy s ETA jsou velmi přesně definovány: ETA se uděluje pouze pro jeden typ výztužné stěrky a daný typ izolantu, což znamená, že na fasádě se dvěma typy izolantu je možné použít jednotnou výztužnou stěrku pouze v případě, že na tuto stěrkovou hmotu byly výrobci uděleny oba certfikáty ETA - na polystyren i na minerální vlnu.

PŘÍČINY VAD A PORUCH

Jak již bylo naznačeno, otázky kvality a životnosti ETICS jsou velmi aktuální, a to ze dvou důvodů: > Na objektech zateplených před několika lety se začínají projevovat vady a poruchy, které lze zařadit do několika skupin:

> Estetické: Tyto vady jsou odhaleny nejdříve, někdy ihned po sejmutí lešení. Patří sem například nerovnosti povrchu, nestejnorodá struktura omítky, barevné skvrny, nedodržení barevného odstínu, ztráta barevnosti v důsledku UV záření.

> Mechanické: Nejčastějším mechanickým poškozením povrchového souvrství je vznik trhlin, které umožňují vnikání vlhkosti a srážkové vody do systému. Často k tomu dochází v důsledku nárazu předmětů.

> Stavebně fyzikální: Tyto poruchy se projevují zhoršením tepelně izolačních vlastností, např. tepelnými mosty nebo nebo kondenzací vodních par uvnitř či na povrchu systému.

> Biologické: Takové vady provází vznik plísní, mechů, řas, lišejníků. Na fasádě se mohou objevit i tzv. pavoučkovci, mohou ji poškozovat klovající ptáci.

> Statické závady: bývají nejzávažnější, neboť se projevují zhroucením a pádem části nebo celé zateplené fasády.

> V České republice není dodržována jednotná metodika při zadávaní zateplovacích prací, která by pomocí jednoznačných kritérií motivovala zhotovitele fasády k odvádění co nejvyšší kvality. Rozhodující roli tu převážně hraje cena.

NÁSTROJE PRO KVALITNÍ PROVEDENÍ

Pro kvalitní provedení budoucího zateplení jsou již dnes běžně dostupné doporučené nástroje. Na prvním místě je nezávislý projekt před zahájením výběru zhotovitele, obsahující technické řešení a detaily zateplení.

Při výběrovém řízení na zhotovitele se musí použít kromě ceny více zadávacích kritérií. Pro dodávaný ETICS je nutno doložit:

- splnění požadavků na kvalitativní třídu A dle Technických pravidel CZB 2001,

- prohlášení o shodě, resp. certifikát ETA od výrobce ETICS,

- doklad (certifikát) o prokazatelném zaškolení zhotovitele zateplení, který převezme odpovědnost za dodržení technologického předpisu výrobce,

- ověřitelné reference na bezchybně realizované stavby starší 5 let.

Při realizaci zateplení se musí dále zajistit provádění řádného technického dozoru, využít možnosti autorského dozoru projektanta stavby a technologického dozoru a poradenství výrobce ETICS.

TRENDY A INOVACE

V Evropě se zatepluje přibližně 35 let, u nás asi patnáct. Jaké jsou perspektivy a trendy v tomto oboru, dá se ještě vymyslet něco nového?

Výhledy ekonomické jsou jednoznačné: Vzhledem k omezeným zdrojům budou ceny energie nadále stoupat. Je třeba počítat s rostoucím vlivem ekologických hledisek, zjistilo se například, že poměrně velký potenciál ke snižování emisí CO2 je v oblasti bydlení.

> Trvale rostoucí požadavky vedou dlouhodobě ke stálému zvyšování tepelného odporu obvodového pláště budov. Tomu odpovídá trend zvětšování průměrných tlouštěk tepelné izolace: před deseti lety to bylo 5 - 6 cm, dnes necelých 10 cm. V Německu se běžně setkáme s tloušťkami okolo 20 cm. Variantou ke zvětšování tloušťky izolací je hledání nových inovativních typů izolačních desek, které budou mít nižší měrnou tepelnou vodivost při nezměněných vlastnostech důležitých pro použití na fasádě. Tomuto požadavku vyhovují v poslední době desky typu Dalmatin nebo Quattro, které tvoří směs bílého a šedého polystyrenu (jejich lambda = 0,035 W/Km2).

> Současné trendy také ovlivňuje celoevropský růst trhu, který téměř dosahuje hranic kapacity výrobců některých komponentů. Podobně i realizační firmy pociťují omezené možnosti rozšiřování kapacit, protože v celé oblasti stavebnictví je trvalý nedostatek pracovních sil a příliv zahraničních dělníků se omezuje. Nastal totiž boom i na Slovensku, více se staví na Ukrajině či v Rumunsku. Proto přichází ke slovu i objevování možností, jak snižovat pracnost a spotřebu materiálu. Řešení se hledá v použití strojních technologií pro aplikaci ETICS.

> Významným impulzem k hledání nových cest v tomto oboru je i zvýšený výskyt vad a poruch na realizovaných systémech ETICS.

> Jako důležitý trend lze označit nový typ zateplení, jehož používání se šíří v okolní Evropě téměř lavinovým tempem. Jde o tzv. organickou fasádu, kontaktní zateplovací systém, jehož komponenty jsou výlučně na organické bázi: neobsahují cement jako pojivo.

Tyto produkty se dodávají na stavbu pomocí tzv. One-way logistiky - nikoli v klasických papírových pytlích, ale v nevratných kartónových kontejnerech o obsahu 800 - 1000 kg. Materiál v pastózním stavu se z kontejneru čerpá sacím čerpadlem a lze jej na fasádu strojně nanášet až do výtlačné výše 30 m.

Tato technologie přináší až 30% úsporu na pracnosti a výsledná zateplená fasáda je nejen několikanásobně odolnější proti mechanickému poškození, ale ve spojení s kvalitní vrchní omítkou na bázi silikonu je bezpečná proti vzniku plísní a řas.

Jako součást organické fasády se používají zmíněné izolační desky typu Dalmatin nebo Quattro, které uspoří téměř 15 % tloušťky systému.

Jak naznačují tyto trendy, budoucnost zateplovacích systémů používaných především pro regeneraci panelových domů spočívá v jejich inovaci přechodem na nový typ fasády, která využívá strojní technologii, šetrnou logistiku a je založena na organické materiálové bázi.

Kdo tento nový trend včas zachytí, získá konkurenční výhodu, ať je to výrobce, realizátor nebo investor.

AUTOR: Ing. Tomáš Fendrych

Autor je prezidentem Centra pro regeneraci panelových domů a ředitelem společnosti Český Caparol
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí