zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a likvidace komunálního odpadu

30.08.2007
Odpady
Sběr a likvidace komunálního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764499
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
08.10.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 163 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Povážská Bystrica vypisuje výběrové řízení na služby spojené s komunálním odpadem - sběr odpadu, likvidace odpadu atd. Nabídka do tendru musí být podána do 8. 10. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Považská Bystrica: Služby súvisiace s odpadom ako takým
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Kontakt: Považská Bystrica, Do rúk: Ing. Danuše Vidová, SK-017 01 Považská Bystrica. Tel.: 421 42 4326041. E-mail: danusevidova@povazska-bystrica.sk. Fax: 421 42 326613.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Na celom území mesta vrátane integrovaných obcí: Podvážie, Milochov, Pov. Teplá, Orlové, Horný Moštenec, Dolný Moštenec, Šebešťanová, Pov. Podhradie, Podmanín, Praznov, Zemianský Kvašov, Kúnovec.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho odpadu v súlade s platným VZN v nasledovnom rozsahu činností - zber komunálneho odpadu od pôvodcov komunálneho odpadu v mieste jeho pôvodu zhromaždeného (umiestneného) v smetných nádobách vrátane poskytnutia smetných nádob, zabezpečenia údržby smetných nádob a čistoty stanovíšť počas manipulácie so smetnými nádobami - prepravu komunálneho odpadu zo smetných nádob z miesta jeho pôvodu do miesta určenia - zneškodnenie komunálneho odpadu spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, napríklad na skládke. Podrobnejšie informácie k predmetu zákazky obsahujú súťažné podklady.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90121000, 90121110, 90121320.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 169 400 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 72 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Výška zábezpeky 5 000 000,- SKK (slovom: päť miliónov korún slovenských).
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Vlastné zdroje. Podrobnejšie informácie obsahujú súťažné podklady.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa, aby každý uchádzač predložil dôkazné prostriedky – doklady a dokumenty s právnymi, ekonomickými a technickými informáciami nevyhnutnými na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie, ekonomické a finančné postavenie a technickú spôsobilosť v súlade s ustanoveniami § 26, § 27 a § 28 zákona, v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej vznikol, alebo ich overené kópie a žiaden z dokladov nesmie byť vydaný skôr ako 90 dní pred konečným termínom na predkladanie ponúk, ak nie je stanovené inak. Zároveň sa vyžaduje splniť aj ďalšie požiadavky na formálny a vecný obsah predkladaných dokumentov alebo ponuky, ktoré sú uvedené v pokynoch, najmä podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zabezpečenia kvality a ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami § 29, § 30 zákona. Každý uchádzač sa kvalifikuje pre účasť v tejto súťaži, ak predloží všetky požadované dokumenty a tieto budú po formálnej aj vecnej stránke vyhovujúce a ak podľa kritérií na hodnotenie splnenia podmienok účasti a spôsobu ich hodnotenia dosiahne stanovený minimálny počet bodov 65 zo 100 možných. Ďalšie informácie a podrobnosti o spôsobe hodnotenia splnenia podmienok účasti obsahujú súťažné podklady, o ktoré je potrebné písomne požiadať.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy – poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zákazky. - účtovná závierka vrátane príloh za roky 2005 a 2006 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. osvedčenie kópie účtovnej závierky a prílohy k účtovnej závierke príslušným daňovým úradom sa nevyžaduje.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť bolo minimálne vo výške 5 000 000 SKK (slovom: päť miliónov slovenských korún); Podmienkou účasti je výška obratu v realizovaných prácach za vykazované obdobie rokov 2005 a 2006 minimálne 40 mil. SKK v každom roku, (nie z predaja tovaru, príloha účtovnej závierky potvrdí túto skutočnosť).
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - Vyhlásenie uchádzača obsahujúce údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb; - vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2004 - 2006); - vyhlásenie uchádzača o tom, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy; - rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, správneho orgánu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky alebo niektorej inej činnosti uvedenej v bode 5 prílohe č. 1 uvedeného zákona, osvedčenie kópie rozhodnutia sa nevyžaduje; - doklady o certifikácii podľa ISO 9001 pre služby v odpadovom hospodárstve; - doklad o zabezpečení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa § 22 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika vydaného v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zák. č. 125/2006 Z. z. a čestné vyhlásenie uchádzača, že uvedená osoba je v zamestnaneckom alebo podobnom pomere s uchádzačom alebo overená kópia zmluvy s dodávateľom, ktorý mu túto službu zabezpečuje; - doklad o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorým môže byť napr. zmluva s odborným zdravotným pracovníkom kvalifikovaným na výkon pracovnej zdravotnej služby.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 28.9.2007 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
8.10.2007 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Obdobie v dňoch: 90 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
Dátum: 8.10.2007 - 15:00.
Miesto: MsÚ Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, miestnosť: zasadačka na 2. poschodí, č. 300.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená osoba.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
S víťazom súťaže môžu byť/predpokladá sa/ uzavreté ďalšie zmluvy v súlade s § 58 ods. 1 písm.j) rokovacím konaním bez zverejnenia v prípade opakovaného obstarávania služieb rovnakého alebo podobného charakteru.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 50264 218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 50264 219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Považská Bystrica, MsÚ Centrum 2/3, SK-017 13 Považská Bystrica. Fax: 421 2 50264 219.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 50264 218. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.8.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí