zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s autovraky: Jak má obec postupovat

18.09.2007
Odpady
Nakládání s autovraky: Jak má obec postupovat
Řada obcí se musí zabývat problémy s vraky, které nezodpovědní řidiči odstaví na místních komunikacích nebo jinde v katastru obce.
V praxi ale panují dohady o tom, jak má obec postupovat, zda jí vrak připadne jako věc nalezená či opuštěná podle občanského zákoníku nebo zda má postupovat podle zákona o pozemních komunikacích, případně podle zákona o odpadech.

S ohledem na složitost problematiky a absenci sjednocujícího výkladu se pokusíme ve dvou pokračováních podrobněji vysvětlit postup podle norem, které tuto problematiku upravují. Základní pravidla přinášíme v rámečku.

POSTUP PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Obecnou výchozí normou pro nakládání s opuštěnými vozidly nebo vraky je § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje nakládání s nálezem a věcí opuštěnou, případně skrytou (viz § 135 odst. 1 a odst. 4). Věc nalezenou, respektive opuštěnou, je nálezce povinen vydat vlastníkovi. A není-li vlastník věci znám, odevzdá ji obci, na jejímž území věc našel, respektive kde byla věc opuštěna. Pokud se vlastník o věc nepřihlásí do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá do vlastnictví obce (§ 135 odst. 1). Ustanovení občanského zákoníku se nepoužijí, stanoví-li zvláštní právní předpis jinak (§ 135 odst. 5).

"AUTOVRAKY" PODLE ZÁKONA O ODPADECH

Zvláštním zákonem, který "stanoví jinak", je zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s autovraky upravuje v § 36-37e. Autovrakem je podle § 36 písm. a) každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech. Odpadem (podle § 3 odst. 1) se rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. Příloha je pojata natolik široce, že zahrnuje v podstatě každou movitou věc včetně auta či jeho vraku.

Autovrakem je tak v režimu zákona o odpadech v podstatě každé motorové vozidlo, bez ohledu na jeho technický stav, kterého se majitel zbavil nebo chce zbavit.

Zákon o odpadech ukládá osobě, která se zbavuje autovraku, mj. povinnost předat vrak pouze osobám oprávněným k jeho likvidaci a před tímto předáním umístit vozidlo na místo, kde mj. neohrozí životní prostředí nebo nenaruší vzhled obce (v podrobnostech další hlediska pro umístění viz § 37 odst. 1 a 2).

Postih za odstavení autovraku - přestupky: V případě vraku opuštěného na území obce je však už zřejmé, že jeho majitel výše uvedenou povinnost nesplnil, ani ji nelze zpětně vymoci. Osobu, která vrak odstavila na území obce (vyjma dálnice, silnice a místní komunikace), však lze v případě jejího odhalení sankcionovat za přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství (podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Pokutu lze uložit až do výše 50 tisíc Kč (§ 47 odst. 2 ); pojem veřejného prostranství specifikuje § 34 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; oprávněnost záboru se prokazuje například dokladem o zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství (podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Neoprávněnost bude vyplývat například z odstavení vozu ve veřejné zeleni (bude zřejmá například ze zákazu stanoveného místní vyhláškou), z odstavení vozu na místě zapovězeném pokynem policisty nebo obecního strážníka (oprávněných zakázat vstup na určená místa), případně z užívání věci (zde nemovitosti) bez právního titulu (souhlas, svolení, smlouva, smluvní nebo zákonné věcné břemeno, přípustnost vyplývající ze zvláštního zákona apod.).

Osoba, která na území obce odstavila vrak, se zároveň dopouští přestupku podle § 69 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, neboť se zbavila autovraku (nebo umístila vozidlo vyřazené z registru vozidel) v rozporu s tímto zákonem. Pokutu lze uložit až do výše 20 tisíc Kč.

Lze uvažovat o tom, že přestupek podle zákona o odpadech je k přestupku neoprávněného záboru v poměru speciality, tzn. obec by měla postihovat v prvé řadě přestupek podle zákona o odpadech. Pokud však byl porušen nejen zájem na řádném nakládání s odpady (objekt deliktu podle zákona o odpadech), ale i veřejný pořádek (objekt deliktu podle zákona o přestupcích), je na místě stíhat pachatele ve společném řízení za oba přestupky.

V rámci řízení o přestupku proti zákonu o odpadech, respektive zejména v řízení o přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích (neoprávněný zábor veřejného prostranství) lze rozhodnout o uložení sankce propadnutí věci (auta) náležející pachateli záboru /§ 11 odst. 1 písm. d) a § 15 zákona o přestupcích; propadnutí nelze uložit, je-li hodnota odstaveného vozidla v nápadném nepoměru k povaze přestupku, viz § 15 odst. 2 zákona o přestupcích/, neboť auta bylo ke spáchání přestupku (neoprávněného záboru) použito /§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích/. Majitelem vraku by se stal stát (§ 15 odst. 3 zákona o přestupcích), který by tak byl povinen naložit s vrakem v souladu s § 37 odst. 1 zákona o odpadech (bude-li se jej chtít zbavit).

V rámci vedení řízení o přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství (podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích), není-li vrak odstaven na silnici, dálnici nebo místní komunikaci, je při rozhodování o zahájení řízení třeba vždy znovu ověřovat, zda bylo auto skutečně odstaveno na veřejném prostranství (§ 34 zákona o obcích). Například v lese by šlo spíše o neoprávněné založení skládky, respektive odkládání odpadu mimo vyhrazená místa /podle § 47 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích/, eventuálně o delikt podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pokuta uložená podle zákona o odpadech je příjmem obce, na jejímž území došlo k porušení povinnosti (§ 70 odst. 1), pokuta uložená podle zákona o přestupcích je příjmem obce, jejíž orgán o věci rozhodoval v prvním stupni (§ 13 odst. 3), kdy často půjde o tutéž obec, místně příslušnou k projednání přestupku podle § 55 odst. 1 zákona o přestupcích, která zároveň bude (podle § 57 odst. 1 zákona o přestupcích) povinna vést s pachatelem společné řízení o obou přestupcích.

Odstavení autovraku - správní delikty: Jestliže byl vrak odstaven z popudu právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikání, půjde o správní delikt (podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech - porušení jiné povinnosti stanovené zákonem o odpadech) se sankcí až do 1 000 000 Kč. Pokutu za správní delikt ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad, který jako první zahájil řízení o jejím uložení (§ 68 odst. 1), kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí (§ 66). Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení právních předpisů, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí (§ 68 odst. 3). Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností, která pokutu uložila. Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností obci jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností (§ 68 odst. 4).

U správních deliktů připadá v úvahu i souběžný postih konkrétní fyzické osoby za přestupek, pokud dala k odstavení vozidla pokyn, tzn. šlo-li o jednání na příkaz (§ 6 zákona o přestupcích), například na pokyn vedoucího nebo mistra daný zaměstnanci.

Jak obec naloží s autovrakem: V případě odstaveného autovraku, s nímž bylo naloženo v rozporu se zákonem o odpadech, je obecní úřad podle § 37 odst. 3 povinen opuštěné vozidlo po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o opuštění vozidla dozvěděl, umístit na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění vozidla zveřejní na své úřední desce (včetně elektronické úřední desky) a také písemně o tom informuje jeho vlastníka, pokud ho lze identifikovat.

Jestliže vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí lhůty dalších 2 měsíců od písemného informování nebo v případě nemožnosti identifikace vlastníka od zveřejnění informace na úřední desce, má se za to, že odstavené vozidlo je autovrak /§ 36 odst. 1 písm. a)/.

Obecní úřad je povinen naložit s ním podle § 37 odst. 1 a 2, tzn. jako by se sám zbavoval svého vlastního odpadu - v souladu s § 37 odst. 1 tak po absolvování výše popsaného procesu předá opuštěné vozidlo oprávněnému provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Náklady spojené s uvedeným postupem je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel (§ 37 odst. 5).

Zjištění vlastníka autovraku: Totožnost vlastníka zjistí obecní úřad dotazem na registr silničních vozidel (podle § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), s odkazem na právní zájem obce na zjištění identity vlastníka vozidla (za účelem vymáhání náhrady nákladů na likvidaci vraku), případně ještě s odkazem na zákonem přiznané oprávnění podle 37 odst. 5 zákona o odpadech - pokud už identitu vlastníka obecní úřad případně nezjistil v rámci přestupkového řízení vedeného proti pachateli neoprávněného záboru nebo nezákonného zbavení se autovraku dotazem na registr silničních vozidel, opíraje se o § 59 zákona o přestupcích (povinnost státních orgánů a orgánů policie k součinnosti při projednávání přestupků), případně jiným v úvahu připadajícím způsobem (místním šetřením apod.).

Registr silničních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 4 odst. 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), kdy je třeba žádat úřad místně příslušný (místní příslušnost se zjistí či odhadne z údajů na SPZ, z evidenčního čísla vozu, jde-li o taxi, nebo z okolností odstavení vozu). Na vstup do Centrálního registru silničních vozidel vedeného Ministerstvem dopravy ČR má nárok pouze Policie ČR (§ 5 odst. 3 výše uvedeného zákona).


(Příště: Nakládání s "vraky" podle zákona o pozemních komunikacích.)

AUTOR: JAN POTMĚŠIL
oddělení legislativně-právní
Kancelář Svazu měst a obcí ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí