zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svoz a likvidace komunálního odpadu

04.10.2007
Odpady
Svoz a likvidace komunálního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765015
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
25.10.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 188 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Vrútky vypisuje výběrové řízení na služby spojené s komunálním odpadem - sběr, likvidace odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 25. 10. 2007. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 12. 10. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04380 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Vrútky
IČO: 00 647 209
Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
Kontaktné miesto (miesta)
kontaktná osoba:
Ing. Anna Sviteková
Ing. Dana Pozorčiaková
tel. č.: 043 424 18 12, 043 424 18 18, fax: 043 428 12 85
e-mail: svitekova@vrutky.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vrutky.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Samospráva.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Služby v oblasti nakladanie s komunálnym odpadom.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Vrútky.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho odpadu v súlade s platným VZN v ročnom objeme cca 2 700 t v meste Vrútky s počtom obyvateľov 7 350 s cieľom riešiť problematiku zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Vrútky.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90121000-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90121110-5, 90121320-0.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 600 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Začatie: 1. 1. 2008, ukončenie: 31. 12. 2009.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na plnenie zmluvy nebude poskytovať finančné preddavky. Platby sa budú realizovať na základe predložených faktúr formou bezhotovostného platobného styku po odsúhlasení kvality a rozsahu dodanej služby zodpovedným pracovníkom verejného dodávateľa. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa doručenia. Podrobnejšie podmienky budú stanovené v súťažných podkladoch.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Uchádzač alebo skupina uchádzačov musia mať právnu subjektivitu. Verejný obstarávateľ umožní účasť skupine dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. Právna forma skupiny, ak jej ponuka bude prijatá, bude vytvorená podľa § 56 Obchodného zákonníka. Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia (§ 26 zák. č. 25/2006 Z. z.) za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 27 a § 28 zák. č. 25/2006 Z. z.) preukazuje spoločne.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač, príp. člen skupiny uchádzačov musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v plnom rozsahu. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 3 alebo 4, resp. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie (zapísanie v zozname podnikateľov - § 128 zákona). Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a), e) nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk. Všetky doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne overených kópiách.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 27 ods. 1 písm. a), b), c), d) zák. č. 25/2006 Z. z. - doklady v origináli alebo ich overené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Kladné vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky. Uchádzač musí preukázať, že má uzavretú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vo výške min. 1 mil. Sk. Podmienkou účasti je výška obratu v realizovaných službách za obdobie rokov 2005 a 2006 minimálne 20 mil. Sk v každom roku.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 28 ods. 1 písm. a), g), i), j) zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
lIII.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VO - 2494/2007.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 12. 10. 2007. Čas: 13.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25. 10. 2007. Čas: 13.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 11. 2007.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 25. 10. 2007. Čas: 13.30 h.
Miesto: Mestský úrad, Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, č. dv. 116.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Poverený zástupca uchádzača predloží splnomocnenie na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti osobne na odbore životného prostredia u kontaktných osôb podľa bodu I.1. v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, prípadne elektronickou poštou je nutné žiadosť potvrdiť i písomnou formou v originálnom vyhotovení. V prípade opakovaného obstarávania služieb rovnakého alebo podobného charakteru si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia v zmysle § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
19. 9. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
26
8. 2017
26.8-2.9.2017 - Seminář, školení
Živá škola Bílé Karpaty
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
INISOFT s.r.o.
13
9. 2017
13.9.2017 - Seminář, školení
Olomouc, ibis Olomouc Centre
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí