zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šance pro životní prostředí

09.10.2007
Voda
Šance pro životní prostředí
Nedávno odstartoval ve Zlíně Operační program Životní prostředí. Na ekologické projekty je pro období let 2007 až 2013 k dispozici zhruba 150 miliard korun.
Svazek obcí Pavlov a Milovice z Hodonínska získal 3. září 2007 jedno prvenství: Jejich projekt na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod s žádostí o dotaci dorazil do počítače Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jako úplně první. V hbitém sledu se pak sypaly projekty dalších žadatelů.

PRVNÍ VÝZVA ZATÍM S OMEZENÍMI

Ze sedmi prioritních os Operačního programu Životní prostředí (OPŽ) jich bylo v první výzvě vyhlášeno pět. Všechny mají nějaké omezující ustanovení. Důvodem je podle náměstka ředitele SFŽP Mgr. Leo Steinera to, že operační program byl zahájen ještě před tím, než byl definitivně schválen Evropskou komisí (EK). Čas ale kvapí a je žádoucí přistoupit k čerpání finančních prostředků a hlavně začít s vlastní realizací projektů tak rychle, jak je to možné. Proto tam, kde se při projednávání programu naráželo na nevyjasněné otázky, zůstala určitá omezení, aby se případná rizika eliminovala. Takto sestavený program česká strana s EK projednala a získala předběžně "požehnání" k jeho spuštění.

Programu se zatím nemohou zúčastnit fyzické osoby. Naopak obcí nebo jejich svazků se týká všech pět vyhlášených os. Program je ale určen jen obcím nad 2000 obyvatel (menší má pod patronací ministerstvo zemědělství). Problém je ovšem řešitelný formou svazku obcí. Výjimku rovněž tvoří obce nacházející se v chráněných územích, zejména národních parcích.

NA CO SI DÁT POZOR

První prioritní osa se týká vody, tedy v převážné míře výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Patrně půjde o jeden z nejžádanějších titulů, protože ČR se před svým vstupem do EU zavázala k tomu, že do roku 2010 budou všechny obce s více než 2000 obyvateli napojeny na kanalizaci s čištěním vod. Podpora se vztahuje jen na novou výstavbu, nikoli na opravy a rekonstrukce, a nemohou ji využít vodohospodářské společnosti. Podmínkou je stavět kanalizaci a čistírnu souběžně.

Pokud jde o zlepšování ovzduší, na které se zaměřuje druhá prioritní osa, lze podávat projekty, na něž se nevztahuje jiná veřejná podpora, a dále je nutné dbát obcím již známého pravidla "de minimis". Náměstek Steiner upozorňuje na záložku webové stránky fondu (www.sfzp.cz,), v níž se odpovídá na dotazy vztahující se k veřejné podpoře.

Třetí osa, podporují záměry směřující k udržitelnému využívání energetických zdrojů, obsahuje omezení ve formě vyloučení projektů, které by se uskutečňovaly v obytných domech. Důvod je obdobný jako u předchozích omezení. Náměstek Steiner říká, že EU nechce podporovat tzv. housing, což by byla podle názoru jejích představitelů podpora jednotlivých občanů; kromě toho se o bydlení mají starat členské státy. Omezení se vztahuje na staré i nové domy. Jedna výjimka tu však je a platí pro výstavbu nízko-energetických nebo pasivních domů. Nesmí je ale stavět fyzické osoby nebo bytová družstva či družstva vlastníků. Výjimku tedy mohou využít prakticky jen obce.

V případě odpadů nelze čerpat podporu na speciální zařízení k využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpad.

Omezení existuje i u páté osy, vyčleňující finanční podporu na vzdělávání, osvětu, propagaci: Tato podpora se vztahuje jen na projekty investičního charakteru.

JAK ZJISTIT VÝŠI MOŽNÉ DOTACE

Projekty z OPŽ mohou získat maximální dotaci až 85 % z uznatelných nákladů, zbývajících 15 % je nutné uhradit z veřejných zdrojů. Podle náměstka Steinera bude přispívat SFŽP čtyřmi procenty a jedním procentem stát. V takovémto ideálním případě by obec hradila ze svého rozpočtu jen 10 %. Ale to je skutečně jen hypotetický případ. Při vyhodnocování projektů hraje roli nespočet ukazatelů - zda je projekt ziskový či nikoli, zda se na něj vztahuje pravidlo de minimis nebo jiné veřejné podpory atd. Zcela zásadní je kritérium poměřující výši investice a její ekologický přínos; zkoumá se tedy rentabilita projektu.

Protože skutečná výše dotace jistě každého zajímá v první řadě, měla by k orientaci pomoci Příručka pro žadatele, vydaná fondem. Užitečná je zejména kapitola, kde se vypočítává na základě zadaných ukazatelů výše podpory. "Dotační kalkulačka", jejímž prostřednictvím lze tuto přibližnou výši dotace zjistit, se nachází rovněž na webové stránce SFŽP.

NOVINKY

Operační program Životní prostředí obsahuje některé novinky. Zajímavé je především rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci a stavební dozor; nesmí ale přesáhnout 5, respektive 10 % celkových nákladů.

Velkým přínosem je rovněž průběžné financování. Žadatel, jehož projekt byl schválen, přinese nezaplacenou fakturu na fond, ten zkontroluje všechny náležitosti a pokud je vše v pořádku, zašle finanční prostředky ve výši schválené dotace.

Další změna, která je ale jen přechodná a platí do roku 2010, spočívá v prodloužení doby realizace projektu na tři roky. Důvodem je skutečnost, že se začíná, nastavuje systém, nabíhají větší projekty a také letošní rok se už chýlí ke konci.

Novinkou jsou rovněž regionální pracoviště fondu, která se nacházejí v každém kraji. Projekty se podávají zde a tady se také uskuteční první formální kontrola. Pokud by předkládané doklady nebyly v pořádku, pracovníci SFŽP žadatele na to upozorní a ten může chybějící údaje, doklady a podobně doplnit. Má ale tuto šanci jen jednou. Velké projekty, tj. ty, jejichž rozpočtové náklady přesahují 25 milionů eur, se však musí podávat přímo v sídle fondu v Praze.

KAM PRO RADU

Prvotním informačním zdrojem může být je call centrum, zelená linka, na niž se volá zdarma. Telefonní číslo je 800 260 500.

Další užitečné informace jsou na webových stránkách; kromě již uvedeného lze hledat na internetových adresách www.opzp.cz, www.env.cz a www.strukturalni-fondy.cz.

Radit se chystá i zástup jednotlivců a firem zabývajících se touto činností už nějakou dobu. SFŽP je vyzval, aby se mu přihlásili, a hodlá s nimi intenzivně spolupracovat. Pokud jde o jednotlivce, měl by být výsledkem seznam akreditovaných osob vyvěšených na webu. Akreditace má být zárukou toho, že dotyční lidé jsou vyškoleni, přezkoušeni a jejich rady budou skutečně kvalifikované.

Ke spolupráci vyzval fond formou veřejné soutěže i subjekty podnikající v poradenství vztahujícímu se k EU. Síť takto vybraných poradenských firem, které by měly poskytovat zájemcům základní rady zdarma, by měla být spuštěna v nejbližší době. Náměstek Steiner označuje spolupráci s těmito subjekty za "technickou asistenci OPŽ", která se zahrnuje pod prioritní osu č. 8. Proto může fond přispět na úhradu nákladů s tímto poradenstvím spojených.

A co se zbývajícími dvěma prioritními osami? V každém případě budou vyhlášeny ještě letos a z již vyhlášených se pravděpodobně leccos zopakuje, ale už bez omezení.

AUTOR: JIŘINA ONDRÁČKOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí