zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lze pokutovat Pozemkový fond ČR?

16.10.2007
Zemědělství
Legislativa
Lze pokutovat Pozemkový fond ČR?
Může obec I. stupně uložit pokutu Pozemkovému fondu ČR za to, že v dané obci neudržuje svůj pozemek?
Pozemek je dlouhodobě zarostlý plevely, které se šíří do přilehlých zahrad.

Správní delikty právnických osob, na které směřuje dotaz a za jejichž spáchání může obec v samostatné působnosti ukládat pokuty, upravují § 58 a 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejícího řízení o nich. Pozemkový fond ČR je v souladu s § 1 odst. 1 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba.

Podle § 58 odst. 2 obecního zřízení může obec právnické osobě uložit pokutu až do výše 100 tisíc Kč, pokud neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že narušuje vzhled obce. Pokutu podle § 58 obecního zřízení však nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností uvedených v § 58 vyšší sankci (viz § 59 odst. 2 obecního zřízení).

Pokud vlastník dlouhodobě neudržuje svůj pozemek a jeho nečinností dochází k zaplevelování sousedních pozemků, přichází v úvahu postup podle zákona číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť tento zákon umožňuje uložit právnické osobě (a tedy i Pozemkovému fondu ČR) vyšší sankci za správní delikt, než stanovuje zmíněný § 58 odst. 2.

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. ukládá (vedle fyzických osob) rovněž osobám právnickým, které mj. pěstují rostliny, a vlastníkům pozemku nebo objektu nebo osobám, které je užívají z jiného právního důvodu, povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Vlastníkem pozemku uvedeného v dotazu je stát, tj. ČR, přičemž Pozemkový fond k němu vykonává správu (viz například § 2 odst. 2 zákona číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů).

Porušení povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. právnickou osobou (Pozemkovým fondem České republiky) má za následek spáchání správního deliktu, za který lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc Kč /§ 78 odst. 6 písm. a) zákona číslo 326/2004 Sb./.

Pokuty za uvedený správní delikt ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li splněna povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. při výskytu plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat (§ 78 odst. 9 zákona číslo 326/2004 Sb.). Výnos pokut uložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností je příjmem rozpočtů těchto obcí.

S ohledem na uvedené lze učinit závěr, že obec vykonávající základní rozsah přenesené působnosti (tzv. obec I. stupně) nemůže Pozemkovému fondu ČR v rámci své samostatné působnosti uložit pokutu za šíření plevelů, neboť zákon č. 326/2004 Sb. umožňuje uložit za popsaný správní delikt pokutu až do výše 500 tisíc Kč, zatímco obecní zřízení v § 58 odst. 2 "pouze" do výše 100 tisíc Kč. V daném případě má proto přednost postup podle zákona č. 326/2004 Sb., jak vyplývá z pravidla stanoveného v § 59 odst. 2 obecního zřízení. Lze tedy jen doporučit, aby obec v konkrétním případě podala podnět příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Podle § 78 odst. 13 zákona číslo 326/2004 Sb. lze pokutu uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí