zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příležitost pro využití biomasy

31.10.2007
Obecné
Příležitost pro využití biomasy
Mezi obnovitelné zdroje náleží i biomasa v podobě slámy nebo odpadního kusového dřeva či dřevního odpadu upraveného do podoby štěpek, dřevěných briket nebo pelet.
Cílem stanoveným Státní energetickou koncepcí ČR je dosáhnout do roku 2030 pokrytí potřeby energie z obnovitelných energetických zdrojů (OZE) 15 až 16 procent. To znamená velkou příležitost pro všechny aktéry v této oblasti k úsporným aktivitám.

Mezi obnovitelné zdroje náleží i biomasa v podobě slámy nebo odpadního kusového dřeva či dřevního odpadu upraveného do podoby štěpek, dřevěných briket nebo pelet. Nejčastější využití biomasy je v současné době pro výrobu tepla, nicméně je to nedostatečné. Příčinou je nízká podpora využívání obnovitelných zdrojů a výroby biopaliv, v neposlední řadě i nízká informovanost potenciálních uživatelů o možnostech a výhodách jejich využívání, včetně možnosti získání dotací.

Pokud jde o tepelné zdroje pro spalování biomasy v domácnostech a rodinných domcích, jsou jimi zejména krbová kamna a kotle ústředního topení. Důležitá je samozřejmě ekonomika provozu.

> Ekonomika využívání biopaliv

Výhodnost výroby tepla z obnovitelných zdrojů vyplývá z nákladů na výrobu jedné kWh tepla z různých druhů paliv. Z hodnocení vyplývá, že využívání štěpky, palivového dřeva a event. pelet pro výrobu tepla patří mezi nejlevnější zdroje energie.

> Vytápění rodinného domu

Rozhodnutí, čím vytápět rodinný domek, nemůže vycházet pouze z provozních nákladů, tj. z výrobní ceny tepla, ale je nutno uvažovat i s náklady investičními, s přihlédnutím k životnosti vynaložené investice - viz tabulka informativní výše investic pro jednotlivé varianty vytápění.

Z porovnání cen vychází investice do kotle na pelety jako nejdražší, tj. nejméně výhodná. Je ale nutno uvažovat nejen investiční náklady, ale i náklady provozní za předpokládanou dobu životnosti, tj. za 15 let.

Zvolené varianty vytápění mají stejný komfort vytápění. Do porovnání by ještě bylo nutno zahrnout časovou náročnost na obsluhu, která je u plynu a elektrické energie nulová a u kotle na pelety je vlivem automatizace provozu minimální. U kotle na dřevo je nutno uvažovat s časem nutným pro zaopatření paliva (dovoz, úprava, skladování), který však není finančně vyhodnocen.

Z tohoto porovnání vyplývá shodnost celkových investičních a provozních nákladů u kotle na pelety a kotle na zemní plyn. Vzhledem ke změnám cen paliv a energie, zejména elektrické, se bude v následujících letech výhodnost využívání biomasy dále zvyšovat.

> Vytápění obce

Obce, které nejsou plynofikovány a ani se s jejich plynofikací v nejbližší době neuvažuje a obce, které mají vlastní zdroj biopaliva, např. z obecních lesů nebo dřevozpracujícího závodu, mohou využít biopaliva v místní výtopně. Lze s ní nahradit stávající, již vesměs nevyhovující kotelny pro jednotlivé objekty a poskytnout vyšší komfort bydlení majitelům rodinných domků v obci.

K vybudování centrální výtopny je možno využít některý z dotačních programů (viz str. 19). Tato investice se mimo zlepšení čistoty životního prostředí vyznačuje i příznivou cenou tepla pro odběratele a většinou i vytvořením nových pracovních míst na zaopatřování a úpravu paliva. Výsledky využívání biopaliv jsou patrny z dále uvedených příkladů.

V HLAVNÍ ROLI PELETY

Jako příklady využití biopaliva k vytápění je možno uvést dva typy domů - staršího rodinného domu a venkovského domu. V prvém případě byl sledován objekt, u kterého byly zjištěny:

- nevyhovující tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva,

- nevyhovující okna,

- špatně dimezovaná otopná soustava na vytápění uhlím nebo elektřinou.

Rozsah úprav byl v rámci bezplatného poradenství konzultován s energetickými poradci Energy Centre České Budějovice. Podle výsledku konzultací bylo rozhodnuto stávající uhelný kotel nahradit kotlem na pelety, vyměnit okna a obvodové stěny doplnit tepelnou izolací. V roce 2005 byla vyměněna okna a vchodové dveře a instalován kotel na pelety. V následujícím roce 2006 byl dům zateplen 10 cm polystyrenu. Těmito úpravami bylo dosaženo snížení spotřeby energie a nákladů na vytápění.

V topné sezoně 2005 - 2006 dosáhla spotřeba pelet 9510 kg a náklady na vytápění 28 530 Kč. Vlivem zateplení byla v následující topné sezóně snížena spotřeba pelet na 5770 kg a náklady na vytápění na 21 926 Kč, přičemž cena pelet se zvýšila z 3,00 Kč/kg na 3,80 Kč/kg.

Investiční náklady na pořízení a instalování kotle dosáhly částky 100 000 Kč. Z toho bylo ale uhrazeno 50 000 Kč z dotace. Poskytnutím dotace je prostá návratnost investice do nového kotle 7,5 roku, přičemž jeho životnost je podstatně delší.

Roční výroba tepelné energie z pelet v tomto případě představuje v přepočtu snížení spotřeby hnědého uhlí o zhruba 70 q, kterého bylo dosaženo zateplením objektu a provozem kotle s vyšší účinností. Náhradou uhlí ekologickým palivem byly sníženy emise skleníkových plynů o přibližně 13 tun/rok.

Druhým příkladem je starý venkovský dům. Aby se mohl obývat celoročně, bylo nutno provést některé nezbytné úpravy, zejména zabezpečit možnost celoročního hospodárného vytápění. Při volbě topného systému rozhodovala následující kritéria:

> ekologické topení,

> regulovatelnost a programovatelnost provozu,

> nenáročná údržba.

Podle uvedených kritérií byl zvolen kotel na pelety. Celý topný systém byl nainstalován dvěma firmami během 14 dnů a spuštěn v polovině října 2006. Do prosince 2006 probíhaly záruční opravy a od té doby celý systém funguje zcela spolehlivě. Provoz je uživatelem hodnocen jako velmi snadný a pohodlný, čistý a téměř bezodpadový. Roční výsledky provozu zatím nelze uvést pro krátkou provozní dobu.

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ OBCE

Jako konkrétní příklad může být uveden dřevozpracující závod, který využívá odpad z dřevovýroby pro výrobu tepla. Část tepla je dodávána pro vlastní potřebu, přebytek je dodáván do obce. Výtopna závodu je osazena dvěma teplovodními kotli Slatina VSD 2500 A o výkonu 2 krát 2,5 MW. Roční spotřeba paliva dosahuje asi 2800 t dřevního odpadu. Uvažovaná výhřevnost odpadu je 3,514 MWh/t. Roční výroba tepla za rok 2006 dosáhla 28 478,72 GJ. Z toho je vlastní spotřeba závodu 7469,8 GJ, zbývající část tepla byla dodána do rozvodů obce.

Výhodnost výroby tepla z dřevního odpadu je zřejmá z kalkulace ceny tepla. Přestože cena paliva je ohodnocena poměrně vysoko na 456 Kč/t, je výrobní cena tepla na prahu kotelny pouze 147 Kč/GJ (bez DPH). Po připočtení ztrát ve venkovních rozvodech a nájmu teplovodu je výsledná cena u odběratelů 252,10 Kč/GJ včetně DPH.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Další výhodou užívání biopaliv je významné snížení znečišťování ovzduší emisemi skleníkových plynů, zejména CO2, oproti ostatním palivům. Tento příznivý vliv na ekologii však nelze ekonomicky vyčíslit a nedá se proto zahrnout do kalkulace ceny, která je pro mnohé provozovatele rozhodující.

Jako příklad nižšího vlivu spalování biopaliva na životní prostředí oproti palivům klasickým jsou hodnoty emisí zjištěné měřením ve výtopně závodu, který používá k výrobě tepla dřevní odpad z výroby.

Pro spalování se uplatnilo proschlé dřevo s vlhkostí v rozmezí 10 až 20 %. Kotle jsou vybaveny posuvnými rošty s pevnými roštnicemi. Podtlak v topeništi je řízen automaticky. V závislosti na podtlaku v topeništi je řízen frekvenčními měniči provoz kouřových ventilátorů kotlů.

Pečlivé řízení provozu kotlů umožňuje dosáhnout nejlepších spalovacích poměrů, a tím i podstatně nižších emisí oproti přípustným hodnotám:

> oxid uhelnatý: limit 650 mg/m3 - skutečnost 370 mg/m3

> oxidy dusíku: limit 650 mg/m3 - skutečnost 240 mg/m3

> oxid siřičitý: limit 2500 mg/m3 - skutečnost 40 mg/m3

> organické látky: limit 50 mg/m3 - skutečnost 10 mg/m3

Informace týkající se obnovitelných zdrojů energií poskytuje v rámci bezplatného poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz, eccb@eccb.cz).

AUTOR: Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB


Použité podklady:

Sborník ze semináře Den pro obnovitelné zdroje

Informativní výše investic pro jednotlivé varianty vytápění

kotel na plyn el. přímotop kotel na dřevo kotel na pelety

plynová přípojka Kč 50 000

komín Kč 30 000 30 000 30 000

kotel Kč 45 000 35 000 45 000 110 000

sklad paliva Kč 40 000

ostatní Kč 35 000 25 000 60 000 35 000

celkem investice Kč 160 000 60 000 135 000 215 000

instalace kotle na plyn předpokládá plynofikaci obce

Zdroj: Ing. K. Srdečný, EkoWATT


Porovnání nákladů na různé tepelné zdroje

kotel na plyn el. přímotop kotel na dřevo kotel na pelety

investice Kč 160 000 60 000 135 000 215 000

provozní náklady Kč/rok 29 000 51 000 20 000 25 000

celkem za 15 let 595 000 828 000 430 000 590 000

DEN PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

V červnu se konal v Českých Budějovicích již 2. ročník projektu nazvaného Den pro obnovitelné zdroje energie, který je zároveň součástí aktivity Evropské komise Sustainable Energy Europe 2005 - 2008.

Organizátory byly neziskové organizace Energy Centre České Budějovice, Calla, AgEnDa, SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., a dále Krajská energetická agentura Jihočeského kraje a Krajský úřad Jihočeského kraje, jež se na akci podílely v rámci mezinárodního projektu RUSE, informujícího o možnostech financování trvale udržitelných energetických projektů.

Součástí programu byl kromě výstavy OZE a exkurze do zařízení na využití biomasy v Jihočeském kraji a Horním Rakousku seminář k vytápění biomasou. Všechny přednášky zde přednesené jsou obsaženy ve sborníku, který vydalo ECČB.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí