zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Druhá vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí zahajuje

30.10.2007
Obecné
Voda
Příroda
Druhá vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí zahajuje
V první vlně, která byla uzavřena 26. října 2007, přijal SFŽP téměř 700 žádostí na projekty za více než 18 miliard korun, což je přes 90 % alokovaných prostředků.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) zveřejňují již druhou výzvu k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. V první vlně, která byla uzavřena 26. října 2007, přijal SFŽP téměř 700 žádostí na projekty za více než 18 miliard korun, což je přes 90 % alokovaných prostředků.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes otevřely další oblast Operačního programu Životní prostředí, druhého největšího operačního programu České republiky, pro období 2007 - 2013. Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura, určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabízí přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč.

"Díky včasné přípravě operačního programu a také díky stavu jednání s Evropskou komisí můžeme v tak krátkém termínu po uzavření první vlny otevřít další oblasti Operačního programu Životní prostředí," uvedl Martin Bursík, vicepremiér a ministr životního prostředí České republiky.

Pro operační program Životní prostředí je zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí. Jeho ředitel Petr Štěpánek uvedl: "Fond je po stránce personální, metodické a softwarové plně připraven, což se jasně ukázalo při první vlně příjmu žádostí. Součástí příprav na OP ŽP bylo dokončení vlastního informačního systému Benefill, příprava informační a poradenské infrastruktury pro žadatele v krajích a zřízení tzv. zelené linky pro žadatele. Nyní na Fondu plánujeme protikorupční audit, který pomůže definovat rizika na v procesu administrace evropských peněz."

V rámci první vlny příjmu žádostí, která byla vyhlášena již 29. června, přijal SFŽP od 3. září do 26. října 2007 téměř 700 žádostí na více než 18 miliard korun. Pro první výzvu přitom bylo připraveno přibližně 20 miliard Kč. O úspěšnosti svých projektů budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. První výzva otevírala pět z celkem sedmi prioritních oblastí a zaměřovala se na ochranou vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. Byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.

"Výsledky první vlny předčily naše očekávání. Vzhledem k počtu a kvalitě připravených žádostí si v tuto chvíli dovolím odhadnout, že prostředky určené pro první výzvu budou úspěšně vyčerpány a Fond bude moci přidělit dotace všem úspěšným žadatelům," uvedl Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

Druhá vlna příjmu žádostí je oznámena na den přesně po čtyřech měsících od zveřejnění první vlny. Pro druhou výzvu jsou připraveny téměř dvě miliardy korun. Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Otevřena bude další, tentokrát šestá z celkem sedmi prioritních oblastí Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny; je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob - podnikatelů i nepodnikatelů. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.

Z prostředků Evropské unie bude v rámci druhé výzvy OP ŽP dotováno např. odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod. Do konce tohoto roku je plánováno zveřejnění minimálně jedné další výzvy.

Petr Valdman, náměstek Úseku řízení projektů SFŽP ČR, dodal: "Žádosti mohou být podávány kromě krajských pracovišť Fondu i na krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Kromě příjmu žádostí pověřil Fond agenturu kontrolou formální úplnosti a technickým a ekologickým hodnocením projektů."

OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí samozřejmě urychlí.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n 3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.
 
Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu druhé výzvy a loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz.

Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Má zkušenosti s administrací celostátních dotačních programů (zejména krajinotvorných) i vybraných fondů Evropských společenství, zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Aktuální informace o činnosti AOPK naleznete na www.nature.cz.

Kontakty pro Operační program Životní prostředí:

Jana Kulísková, mluvčí SFŽP
e: jana.kuliskova@sfzp.cz, m: 603 463 906, f: 272 936 597

Jakub Kašpar, mluvčí MŽP
e: jakub_kaspar@env.cz, m: 724 175 927, f: 267 310 308

Rut Bízková, náměstkyně ministra
e: rut_bizkova@env.cz, m: 721 638 061

Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU
e: jan_kriz@env.cz, m: 606 510 196

Petr Štěpánek, ředitel SFŽP:
e: petr.stepanek@sfzp.cz, m: 602 555 040

František Pojer, ředitel AOPK
e: mailto:FrantiĹĄek.pojer@nature.cz, m: 724 166 122

Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP - úsek řízení projektů
e: petr.valdman@sfzp.cz, m: 723 825 314

Leo Steiner, náměstek, náměstek ředitele SFŽP - úsek projektové přípravy a kontroly
e: leo.steiner@sfzp.cz, m: 602 555 093

Petr Moss, generální sekretář pro vyjednávání o OP ŽP a Doprava
e: moopet@mmr.cz, m: 721 785 184

Autor: www.opzp.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
INISOFT s.r.o.
12
9. 2017
12.9.2017 - Seminář, školení
Praha, ČVÚT
INISOFT s.r.o.
12
9. 2017
12.9.2017 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
13
9. 2017
13.9.2017 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí