zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování radioaktivního odpadu

22.11.2007
Odpady
Zpracování radioaktivního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765709
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
23.01.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 224 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Elektrárna Jaslovské Bohunice vypisuje výběrové řízení na zpracování radioaktivního odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 23. 1. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Jaslovské Bohunice: Služby súvisiace s rádioaktívnym odpadom
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Kontakt: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., odbor obstarávania 4240, 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovensko, Do rúk: Martina Boráková, SK-919 31 Jaslovské Bohunice. Tel.: 421 33 531 6529. E-mail: borakova.martina@javys.sk. Fax: 421 33 531 6530.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.javys.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: osoba podľa § 7 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iný predmet: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom, výroba elektrickej energie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Pretavba kovových rádioaktívnych odpadov.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Pretavba bude vykonávaná v spracovateľskom závode zhotoviteľa. Adresa dodania produktov spracovania: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovensko.
NUTS kód: SK02.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Spracovanie max. 730 ton kontaminovaného rádioaktívneho odpadu (RAO) metódou riadenej pretavby s dôrazom na obmedzenie tvorby sekundárnych rádioaktívnych odpadov na minimálnu mieru, maximálne však 10% z pôvodnej hmotnosti RAO. Súčasťou predmetu plnenia je aj zabezpečenie prepravy kovového RAO na miesto spracovania a spätnej prepravy produktov spracovania a ich odovzdanie v sídle objednávateľa.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90122110.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 1.3.2008. ukončenie: 31.12.2009.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Nevyžaduje sa.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obstarávateľa a z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Podrobné podmienky financovania budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Vyžaduje sa minimálne zadefinovanie väzieb medzi členmi skupiny vo vzťahu k obstarávateľovi, z ktorého vyplýva naplnenie zodpovednosti členov skupiny v zmysle ich ponuky a zabezpečenie jednoznačných kompetenčných a komunikačných prvkov v skupine. Ak úspešným uchádzačom bude skupina podnikateľov, bude od nej požadované, aby v termíne určenom obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk predložila obstarávateľovi: - potvrdenie o zodpovednosti za škodu viažuce sa na právnu formu skupiny - dôkazy o splnení noriem zabezpečenia systému manažérstva kvality požadovanej činnosti, ktoré sa viažu na právnu formu skupiny. Ak tak skupina neurobí, obstarávateľ ponuku skupiny vylúči a zopakuje vyhodnotenie ponúk.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov: 1. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom: - že uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2005 a 2006) v nepovolenom debete a - že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a - že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. - čestným vyhlásením uchádzača o tom, že v iných bankách nemá záväzky. Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, preukazuje splnenie tejto podmienky účasti spoločne, pričom predloží vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie za každého člena skupiny. 2. potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške min. 1/2 navrhovanej zmluvnej ceny – predložením overenej fotokópie poistnej zmluvy alebo predložením originálu potvrdenia o uzatvorení poistnej zmluvy (poistkou) a overenej kópie návrhu poistnej zmluvy. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a musí riešiť platnosť a účinnosť poistenia na obdobie celého plnenia a to do 31.12.2009. Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, preukazuje splnenie tejto podmienky účasti spoločne predložením aspoň jednej poistnej zmluvy (alebo potvrdenia o uzatvorení poistnej zmluvy a návrhu poistnej zmluvy) znejúcej na výšku min. 1/2 navrhovanej zmluvnej ceny. 3. čestné prehlásenie o výške obratu, ktorý sa viaže k činnosti, ktorá je rovnaká alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania za roky 2005 a 2006. Priemerný ročný obrat za roky 2005 a 2006 v každom roku musí byť vo výške minimálne 1,5 mil. EUR. Priemerným ročným obratom sa rozumie súčet tržieb za predaj služieb. Súčasťou bude aj vyhlásenie uchádzača, že 1,5 mil. EUR obratu sa viaže k činnosti, ktorá je rovnaká alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania. Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, preukazuje splnenie tejto podmienky účasti spoločne, teda sumárom obratov jednotlivých členov skupiny, pričom predloží čestné vyhlásenie o obrate za každého člena skupiny.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov: 1. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy. Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, preukazuje splnenie tejto podmienky účasti spoločne, pričom požadované údaje predloží za každého člena skupiny. 2. údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré uchádzač použije na poskytnutie služby (pretavovacie zariadenie, na ktorom budú spracovávané kovové RAO). Túto spôsobilosť uchádzač preukáže dokladom štátneho dozorujúceho orgánu v krajine sídla uchádzača, podľa ktorého je oprávnený vykonávať túto činnosť v požadovanom rozsahu. Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, splní túto podmienku účasti, ak aspoň jeden člen skupiny preukáže jej splnenie v plnom rozsahu. 3. uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom (s uvedením názvu a sídla subdodávateľa/ov). Uchádzač, ktorým je skupina podnikateľov, preukazuje splnenie tejto podmienky účasti spoločne. 4. preukázaním splnenia noriem zabezpečenia systému manažérstva kvality zodpovedajúci požadovanej činnosti: - certifikátom ISO 9001:2000 alebo - opisom preukazujúcim existenciu dokumentácie v rozsahu pre udelenie certifikátu ISO 9001:2000 alebo - príručkou kvality. Certifikát systému riadenia kvality požadujeme predložiť ako úradne overenú kópiu. V prípade, ak uchádzač predloží opis systému riadenia kvality alebo Príručku kvality, obstarávateľ požaduje predložiť len kópiu, podpísanú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v zmluvných vzťahoch. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, splní túto podmienku účasti, ak aspoň jeden člen skupiny preukáže jej splnenie v plnom rozsahu.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. maximálna celková cena za poskytnutie služby vyjadrená v EUR. Relat. váha: 40.
2. minimalizácia dávkového príkonu sekundárnych RAO vrátených obstarávateľovi vyjadrená v mSv/hod. Relat. váha: 30.
3. minimalizácia celkového obsahu RA izotopov pod uvoľňovacou úrovňou do životného prostredia u produktov pretavby (kovové odliatky) vyjadrená v Bq/kg. Relat. váha: 30.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ZM-29-07-1-00671-02320.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 217-264266 z 10.11.2007.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 14.12.2007 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
23.1.2008 - 15:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 31.3.2008.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
Dátum: 24.1.2008 - 10:00.
Miesto: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., odbor obstarávania 4240, 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovensko.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
V zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady je uchádzač povinný si vyžiadať písomne na adrese: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Martina Boráková, odbor obstarávania 4240, 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovensko. Súťažné podklady budú vydávané aj osobne na základe písomnej žiadosti na adrese: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Martina Boráková, odbor obstarávania 4240, 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovensko v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ak obstarávateľovi bude doručená ponuka od uchádzača, ktorý si neprevzal súťažné podklady, ponuka mu bude vrátená neotvorená. V prípade opakovaného obstarávania služby rovnakého alebo podobného druhu si obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia s pôvodným zmluvným partnerom podľa § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 50264218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 50264219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., SK-919 31 Jaslovské Bohunice. E-mail: borakova.martina@javys.sk. Tel.: 421 33 531 6529. URL: www.javys.sk. Fax: 421 33 531 6530.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 50264218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 50264219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.11.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí