zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajištění servisu softwaru – myslivecká statistika

04.12.2007
Les
Zajištění servisu softwaru – myslivecká statistika

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo zemědělství

 

Název veřejné zakázky: Zajištění servisu softwaru – myslivecká statistika

Sídlem:

Těšnov  17, Praha 1

117 05

Č. j./evidenční číslo VZ

        37756/2007-16230

Zastoupený:

Ing. et Ing.

 Jiřím Dobiášem

Druh zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

IČ:

00020478

 

 

 

 

 

Formulář pro zadávání zakázek malého rozsahu

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem: Zajištění servisu softwaru – myslivecká statistika

 

I.    Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

1.   Název zakázky: Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti  a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb pro roky 2008-2011.

 

2.   Druh zakázky:

     

      Zakázka na služby

     

3.       Specifikace a rozsah požadovaného plnění:Předmětem zakázky je zajištění servisu a případného rozšíření softwaru Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti a zajištění softwaru pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb po dobu trvání smlouvy.

 

Požadavky se rozumí následující práce:

 

-     aktualizace projektu v důsledku požadavků statistické služby objednatele,

-     realizace změn systému statistického zjišťování dle pokynů objednatele,

-     přenesení změn do programu statistických zjišťování,

-     zlepšování uživatelského komfortu projektu,

-     úpravy projektu pro nové operační systémy,

-     zajištění informačního servisu pro sumarizační jednotky (obecní úřady obcí s rozšířenou působností,                magistráty, krajské úřady, MZe),

-     rozšíření funkcionality pro zpracování žádostí o dotace (vč. zabezpečení exportu dat)

-     další zakázkové změny, úpravy a služby dle projednání s objednatelem, bez nároku na zvýšení ceny.

 

Detailní rozpis jednotlivých činností, tvořících předmět smlouvy:

 

- Jedna nová verze projektu pro potřeby všech pověřených obcí, uživatelů   honiteb   krajských úřadů v ČR, zohledňující jednak legislativní změny, jednak změny v souvislosti s novými operačními systémy, s požadavkem síťového provozu apod. – cca 10 hodin/rok.

-   komplexní, trvalý celoroční telefonický a e-mailový servis pro uživatele

             projektu „obce s rozšířenou působností“– řešení problémů, rady, datové služby,                               konzultace – předpokládaný rozsah 0,5 hodiny pro 1 obec ročně – cca 105 hodin/rok

-   komplexní, trvalý celoroční telefonický a e-mailový servis pro uživatele

            projektu „krajský úřad“– řešení problémů, rady, datové služby, konzultace –  předpokládaný rozsah 0,5 hodiny pro 1 kraj ročně – cca 7 hodin/rok

-   komplexní, trvalý celoroční telefonický a e-mailový servis pro uživatele

projektu „uživatel honitby“– řešení problémů, rady, datové služby, konzultace – předpokládaný rozsah ročně – cca 200 hodin/rok

-  celoroční servis sumarizačního softwaru, běžícího na MZe, verze pro Microsoft SQL cca 10 hodin/rok.

-  Média CD - 13 x kraje, 205 x obce, MZe, tj. celkem cca 220 ks dodávka se uskuteční každoročně v termínu do 22.2..

-  Školení uživatelů na MZe – cca 6 hodin/rok.

 

4.   Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku 2 000 000 Kč bez DPH.

 

5.   Hlavním hodnotícím kritériem je:

      Nejnižší nabídková cena

 

6.   Doba plnění předmětu zakázky: od podpisu smlouvy do 31. 12. 2011

 

7.   Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika

 

8.   Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 5. prosince příslušného roku.

 

II.   Další požadavky ministerstva

1.   Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.

2.   Návrh smlouvy s dodavatelem je součástí zadávací dokumentace.

 

III.  Nabídka musí obsahovat

1.      Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu,

2.      Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky,

3.      Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení,

4.      Krycí list zakázky.

5.      Krycí list nabídkové ceny.

6.      Doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

7.      Zájemce doloží alespoň 1 obdobnou zakázku, kterou realizoval v posledním roce (osvědčení či čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat, nebo podepsaná smlouva)

 

IV.  Požadavek na zpracování ceny

1.      Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

2.      Nabídka musí obsahovat jednotkové ceny za rok v tomto členění: bez DPH, DPH bude ještě vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

3.      Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

 

V.   Místo a lhůta pro podání nabídek

1.      Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

2.      Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.( např.: Myslivecký software – NEOTVÍRAT)

3.      Nabídka musí být doručena do dne 14. 12. 2007 do 12.00 hod.

 

VI.  Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel bude ministerstvu povinen před podpisem smlouvy s ministerstvem předložit níže uvedené doklady a údaje.

1.      Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky,

2.      Originály nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.

Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

 

VII. Kritéria pro hodnocení nabídek

1.   Celková cena zakázky – 100 %

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu předložené nabídky.

 

VIII.      Závěrečná ustanovení

1.      Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

2.      Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

3.      Nabídka se předkládá v počtu:1 kus.

4.      Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky (Myslivecký software – NEOTVÍRAT), označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

5.      Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.

6.      Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

7.      Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

8.      Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

9.      Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

10.   Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

11.   Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství  Ing. et Ing. Jiří Dobiáš.

12.   Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Ing. M. Pospíšilová, telefon 221812342, e-mail: Magdalena.Pospisilova@mze.cz

 

 

V Praze  dne 22.11.2007

  

Ing. et Ing. Jiří Dobiáš

Ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství

 

Přílohy:  krycí list zakázky

             krycí list cenové nabídky 

             návrh smlouvy    

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí