zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zadání veřejné zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu hospodářství ČR - EU-pracoviště

11.12.2007
Les
Zadání veřejné zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu hospodářství ČR - EU-pracoviště
Článek: 39639 Vydáno: dnes
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Název veřejné zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu  hospodářství ČR - EU-pracoviště
Sídlem:
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Č. j.: 47455/2007-16220
Zastoupený:
Ing. Tomášem Krejzarem, Ph.D. ředitelem odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství -16220
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
IČ:
00020478
 
 
 
 
Formulář pro zadávání zakázek malého rozsahu
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu  hospodářství ČR - EU-pracoviště.
 
I.    Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky
1.   Název zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu  hospodářství ČR - EU-pracoviště.
 
2.   Druh zakázky:        zakázka na služby
     
3.   Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
 
a)        Provedení korekcí v aktualizované verzi informační příručky „Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie“.
Termín plnění: 30.3.2008
Forma plnění: rukopis po korekturách
 
b)        Zpracování souhrnné informace o možnostech krajských, národních a evropských veřejných podpor majících vazbu na lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl v roce 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků a účast lesnických subjektů v programu LEADER.
Termín plnění: 15.4.2008
Forma plnění: zpráva, internet
 
c)        Pokračování v aktivní spolupráci na dílčích úkolech vyplývajících z věcného a časového harmonogramu v rámci společného evropského projektu INTERREG III A mezi Bavorskem a Českou republikou a ve spolupráci se SVOL vyhodnotit dotazníkové šetření provedené mezi vlastníky lesa v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje.
Termín: 30.6.2008
Forma plnění: zpráva
 
d)        Zajištění, prostudování a zpracování statistických dat a dalších informací pro vyhotovení podkladů v českém jazyce ke kompletaci „Trhové zprávy“ ve dvou verzích (tzv. Final Market Statement a tzv. Draft Market Statement) související s účastí ČR v programu práce Dřevařského výboru EHK OSN v Ženevě, tj.např.:
a.       vypracovat podklady pro komunikaci s TC ECE UN v Ženevě (obecné ekonomické trendy v lesním hospodářství ČR, vývoj na trhu se dřevem a s výroby ze dřeva atd.)
b.       graficky zpracovat vybraná data z mezinárodních publikací
c.       zpracovat data za ČR do mezinárodních dotazníků JQ, EU, SP, ITTO, ECE
Termín: 30.9.2008
Forma plnění: zpráva
 
e)        Pokračování v postupném shromažďování, uspořádání a převádění vybraných informací o lesním hospodářství, o výrobě, spotřebě, dovozu a vývozu dřeva a dřevařských produktů z disponibilních domácích i zahraničních zdrojů do struktury navržené databáze a analyzování možnosti algoritmizace některých informačních vztahů pro krátkodobou predikci (prognózování) vybraných statistických ukazatelů.
Termín: 31.10.2008
Forma plnění: zpráva
 
f)          Shromáždění zahraničních poznatků o přístupech ke zhodnocování a marketingu lesních nedřevních užitků a služeb ze strany vlastníků lesa v EU s cílem vytvořit základní informační materiál pro domácí speciální poradenský servis v oblasti internalizace lesnických externalit.
Termín: 30.11.2008
Forma plnění: zpráva
 
g)        Vypracování informační zprávy pro MZe.                                                      
Termín: 15.12.2008
Forma plnění: zpráva
 
4.   Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku 2 mil. Kč bez DPH.
 
5.   Hlavním hodnotícím kritériem je:
      ekonomická výhodnost nabídky
     
6.   Doba plnění předmětu zakázky: 1.1.2008 – 31.12. 2008
 
7.   Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika
 
8.   Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 15. prosince příslušného roku.
 
II.   Další požadavky ministerstva
1.   Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
 
2.   Návrh smlouvy s dodavatelem je součástí zadávací dokumentace.
 
3.   Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat tato ustanovení:
–   Ujednání o odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový příděl. „Ministerstvo je od takové smlouvy oprávněno odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.“
–   Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).“
–   Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) povinna uhradit objednateli (zadavatelskému útvaru ministerstva) smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.“
–   Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“
–   Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“
 
III. Nabídka musí obsahovat
1.      Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
2.      Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky,
3.      Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení,
4.      Vyplněné Prohlášení o vázanosti nabídky – příloha 3,
5.      Vyplněné Čestné prohlášení – příloha 4,
6.      Místo a datum podpisu,
7.      Podpis oprávněné osoby dodavatele.
 
IV. Požadavek na zpracování ceny
1.      Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2.      Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
 
V.   Místo a lhůta pro podání nabídek
1.      Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
2.      Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
3.      Nabídka musí být doručena do dne 20.12.2007do 12.00 hod.
 
 
VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel bude ministerstvu povinen před podpisem smlouvy s ministerstvem předložit níže uvedené doklady a údaje; čestná prohlášení musí být dodavatelem podepsána.
1.      Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky,
2.      Originály nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.
Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.
 
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek
Celková cena zakázky – 30 %
Znalost problematiky komunikace s veřejností v oboru lesního hospodářství a myslivosti – 25 %
Kvalifikace zaměstnanců – 20 %
Potřebné technické zázemí – 15 %
Komplexnost řešení se všemi souvislostmi – 10 %
 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu:
a)   Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0–100 bodů.
b)   Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použije tohoto vzorce:
– u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta, atd.)                     Počet bodů kritéria = (Hodnota nabídky/Hodnota nejvhodnější nabídky) * 100
– u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (cena, doba provádění, atd.)                               Počet bodů kritéria = (Hodnota nejvhodnější nabídky/Hodnota nabídky) * 100
c)   Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria.
d)   Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria.
e)   Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.
 
VIII.      Závěrečná ustanovení
1.      Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2.      Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
3.      Nabídka se předkládá v počtu: ve 2 ks originálů.
4.      Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
5.      Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
6.      Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
7.      Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
8.      Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
9.      Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
10.   Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
11.   Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
12.   Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
13.   Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Ing. Václav Stránský, telefon 221812245, e-mail vaclav.stransky@mze.cz
 
 
Příloha:
1.       Krycí list nabídky
2.       Rámcové smluvní podmínky
3.       Vzor prohlášení o vázanosti nabídkou
4.       Vzor čestného prohlášení uchazeče
 
 
 
V Praze dne 7.12. 2007
 
 
 
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí