zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace EU pro všechny

18.01.2008
Obecné
Voda
Příroda
Energie
Dotace EU pro všechny
Příležitost získat unijní dotace mají také jednotliví občané
Nové programovací období nabízí zájemcům o unijní dotace podstatně větší možnosti, než jaké existovaly v letech 2004-2006. Ve výčtu oprávněných žadatelů o podporu ze zdrojů EU, jimž bylo věnováno předchozích šest částí našeho seriálu, nesmíme opomenout ani běžné občany - nepodnikatele, na jejichž dotační příležitosti je zaměřen závěrečný díl.

Občanem se rozumí fyzická osoba (FO), která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Nejvýznamnějším zdrojem, jehož prostřednictvím mohou občané ČR v novém programovacím období žádat a získat finanční podporu ze strukturálních fondů EU, je OP  Životní   prostředí  , další možnosti pak nabízejí komunitární programy EU.

OP  ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ  NABÍZÍ OBČANŮM ŠIROKOU ŠKÁLU PODPOR

Cílem OP  Životní   prostředí  (OPŽP) je zlepšování kvality  životního   prostředí  , a tím i zdraví obyvatelstva. OPŽP přispívá ke zlepšování stavu  ovzduší  , vody i půdy, řeší problematiku  odpadů  a průmyslového  znečištění  , podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie, environmentální vzdělání, poradenství a osvětu. Řídícím orgánem OPŽP je  Ministerstvo   životního   prostředí  ČR.

Mezi oblasti podpory pro fyzické osoby (nepodnikatele) patří (viz tabulka):Zlepšování kvality ovzduší (oblast podpory 2.1)

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti (alokace 507,317 mil. eur) s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. V podoblasti Snížení imisní zátěže ze zdrojů bytových a rodinných domů jsou přijímány projekty zaměřené na následující aktivity:

pořízení spalovacích zařízení se značkou  ekologicky  šetrný výrobek, či adekvátních výrobků nebo snížení tepelných ztrát pro rodinné domy1. Objekt bude po realizaci projektu splňovat minimálně požadavky platné normy na energetickou náročnost budov,

pořízení spalovacích zařízení se značkou  ekologicky  šetrný výrobek, či adekvátních výrobků nebo snížení tepelných ztrát pro bytové domy2. Objekt bude po realizaci projektu splňovat minimálně požadavky platné normy na energetickou náročnost budov,

rozšíření stávajících středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na  spalování  plynných paliv u jednotlivých zdrojů.


Podoblast je realizována prostřednictvím individuálních projektů3. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 50 tisíc Kč, maximální pak 400 tisíc Kč.


Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby (oblast podpory 3.3)

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti (s alokací pro tuto oblast 20,189 mil. eur) s maximální hranicí do 45 % celkových způsobilých výdajů, a to na celém území ČR. Dotace je určena na pořízení moderního zdroje tepla na bázi OZE4, přispěje k eliminaci přechodu na neekologické systémy vytápění s použitím tuhých paliv v zastaralých zdrojích s neřízeným spalovacím procesem. Podporuje zvýšení kapacity OZE pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech sloužících převážně i bydlení.

Oblast podpory 3.3 zahrnuje následující aktivity:

instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody, případně přitápění,

instalace kotlů na  biomasu  pro vytápění a přípravu teplé vody,

instalace tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody,

využití odpadního tepla.

Minimální způsobilé výdaje na projekty jsou stanoveny na úrovni 50 tisíc Kč.

Zlepšování stavu přírody a krajiny je zahrnuto v prioritní ose 6, kde dotace budou poskytovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Maximální výše podpory nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je požadována ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.


Podpora biodiverzity (oblast podpory 6.2)

Navrhovaná oblast podpor umožní ochranu biologické rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Specifickým cílem je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. Alokace je zde 113,891 mil. eur. Bude možné podporovat individuální projekty zaměřené na:

opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,

zajišťování péče o ochráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity,

opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobených silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských lesních kulturách , chovech ryb a včel,

investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory  životního   prostředí  včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

předcházení zavlékání, regulace likvidace populací invazních druhů rostlin živočichů,

realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,

investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích;

aktuální výzva končí 31. 1. 2008.


Obnova krajinných struktur (oblast podpory 6.3)

Zaměřuje se na posílení  ekologické  stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů  ekologické  stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Specifickým cílem je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů  ekologické  stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních půd. V oblasti je alokováno 77,925 mil. eur a podporovány jsou následující individuální projekty:

realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,

příprava a realizace prvků územních systémů  ekologické  stability,

zakládání a obnova krajinných prvků5, břehových porostů a historických krajinných struktur, péče o památné stromy,

realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000;

aktuální výzva končí 31. 1. 2008.


Optimalizace vodního režimu krajiny (oblast podpory 6.4)

Podporuje zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska  ochrany   přírody  a krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi. Specifickým cílem je náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha. Alokace oblasti podpory je 224,784 mil. eur. Podporovány budou následující individuální projekty:

realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně o obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní6,

opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.);

aktuální výzva končí 31. 1. 2008.


Alokace finančních prostředků na zmíněné oblasti podpory v rámci OPŽP ukazuje graf.

FYZICKÉ OSOBY PODPORUJE I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Občané ČR budou ze strukturálních fondů EU zprostředkovaně podporováni také v rámci projektů realizovaných příjemci dotací z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVpK), které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Zda budou moci fyzické osoby žádat o dotaci z těchto OP přímo, to se ale stoprocentně ukáže teprve až v prováděcích dokumentech jednotlivých programů. Prozatím jsou příjemci dotací z těchto operačních programů (v závislosti na jednotlivých oblastech podpory):

ústřední orgány státní správy,

kraje, města a obce,

školy a školská zařízení,

nevládní neziskové organizace,

zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnanců, podnikatelů,

profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové,

organizace působící ve vzdělání a kariérovém poradenství,

další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže,

instituce vědy a výzkumu, vědecké a výzkumné instituce,

vývojová a inovační centra,

zdravotnická zařízení.


Programy jsou financované z Evropského sociálního fondu (85 %) a rozpočtu ČR (15 %). Rozpočet OPLZZ představuje včetně národního financování částku přesahující 2,1 mld. eur, prostředky bude možné čerpat do roku 2015. Finanční alokace OPVK je 1 828, 7 mil. eur z ESF, ze státního rozpočtu půjde 2 151, 4 mil. eur. Podrobněji budou tyto možnosti specifikovány v prováděcích dokumentech daných operačních programů.

ŠANCE NABÍZEJÍ TAKÉ KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EU

V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že kromě dotací ze strukturálních fondů EU mají fyzické osoby - občané ČR možnost ucházet se o podporu z celé řady dalších zdrojů Unie, především z komunitárních programů. Zmínit lze například program Sokrates (Erasmus, Minerva, Lingua apod.), Leonardo či další vzdělávací programy EU. Podpora je určena především studentům, učitelům, žádá se o ni prostřednictvím příslušné vzdělávací instituce.

1 Rodinným domem je rozuměn objekt určený k bydlení, více než jedna polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Může mít nejvíce 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

2 Bytovým domem je rozuměn objekt nepanelového typu s počtem bytových jednotek 3 a vyšší, v němž více než jedna polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

3 Konkrétně ucelený projektový záměr, jehož celkové náklady v případě OPŽP nesmějí přesáhnout 25 mil. eur. Za tento typ projektu bude považován i tzv. skupinový projekt, pokud splní všechny stanovené podmínky.

4 Obnovitelné zdroje energie.

5 Výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.

6 Podpora přirozených rozliv v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí  ekologické  funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50 000 m3 atd..


TABULKA

Možnosti podpory z OPŽP pro fyzické osoby - nepodnikatele


Oblast podpory Občan


1.1 - Snížení  znečištění  vod

1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody

1.3 - Omezování rizika povodní

2.1 - Zlepšování kvality ovzduší

2.2 - Úspory energie

2.3 - Omezování emisí

3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

3.3 - Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

4.1 - Zkvalitnění nakládaní s  odpady 

4.2 - Odstraňování starých  ekologických  zátěží

5.1 - Omezování průmyslového  znečištění 

6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

6.2 - Podpora biodiverzity

6.3 - Obnova krajinných struktur

6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

8.1 - Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OPŽP

8.2 - Ostatní výdaje technické pomoci OPŽP


Zdroj: OPŽP - Implementační dokument

AUTOR: Pavlína Šolcová

Ústav podnikové ekonomiky

PEF MZLU v Brně

ZDROJ: DOTACE - http://dotace.ihned.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí