zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vydala vyjádření kraje k posouzení vlivů na životní prostředí

25.01.2008
EIA
Rada vydala vyjádření kraje k posouzení vlivů na životní prostředí

PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém dnešním zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Logistické centrum DHL Nupaky", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Centrum bude využíváno v rámci činnosti zasílatelské firmy jako regionální depo pro třídění, uložení a distribuci zásilek. Navrhovaný areál se nachází jižně od obce Nupaky a je napojen páteřní komunikací přes komerční zónu Čestlice na dálnici. Celková plocha areálu činí 33 tisíc čtverečních metrů. Dle zpracované rozptylové studie i z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr označit za přijatelný. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nupaky.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Logistický a průmyslový park Cerhovice" další posuzování a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na vyhodnocení vlivů stavby s ohledem na přírodní památku Studánky.
Logistický a průmyslový park je totiž navrhován v botanicky i vodohospodářsky cenné lokalitě. Jde o zásah do biotopu mezofilní louky, na který je vázána řada živočišných druhů. Záměr přepokládá výstavbu 3 hal o celkové zastavěné ploše 50 679 metrů čtverečních, které jsou určené pro skladování a logistiku přepravy zásilek. Dopravní napojení areálu by bylo realizováno přes obslužnou komunikaci a následně přes kruhový objezd na komunikaci II/605 a dále na dálnici D5. Vlivem výstavby a oplocením se silně zvýší "ostrovní efekt" chráněného území a dojde k přerušení migračních tras středních a velkých obratlovců. Předpokládaná stavba si vyžádá také kácení cca 88 ks dřevin rostoucích mimo les. Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Cerhovice.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Bioplynová stanice Smilkov", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Jde o výstavbu bioplynové stanice pro zpracování a energetické využití biomasy rostlinného původu a využití zbytkového koncového tepla pro další výrobu elektrické energie. Celková kapacita záměru činí 10 500 tun biomasy za rok. Zpracovaná rozptylová studie uvádí, že výpočtem nebylo zjištěno překročení stanovených imisních limitů. Lokalita je umístěna cca 500 metrů od obce. Plánovaný záměr je v souladu s územním plánem obce Smilkov.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Multifunkční objekt V-GROUP Kladno - Kročehlavy", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Jedná se o novou stavbu multifunkčního objektu s převažujícím obchodním využitím – autosalón se třemi předváděcími místnostmi, autoservisem a myčkou automobilů v prvním nadzemním podlaží objektu. Záměr je situován na jihovýchodním okraji města Kladna v městské části Kročehlavy na pozemcích o výměře zhruba 5618 metrů čtverečních, které jsou v současné době nezastavěny a nevyužívány. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Kladno ve znění jeho změn.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Terénní úpravy v lokalitě Křenek - Výmoly za účelem zlepšení stanovištních podmínek pro pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě", další posuzování a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na vliv těžby nerostů na životní prostředí a vliv dopravy.
Vymezené území se nazývá „Výmoly“, jeho plocha činí 5,99 hektarů. Veškerý výkopový materiál by byl odvezen k dalšímu využití, zejména pro stavební účely. Realizace posuzovaného záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Bioplynová stanice Dublovice", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Jedná se o výstavbu bioplynové stanice pro zpracování a energetické využití biomasy rostlinného a živočišného původu. Celková kapacita záměru činí 22 550 tun biomasy za rok v členění vstupní suroviny: hovězí kejda 8600 tun, siláž kukuřice 8700 tun a senáž (siláž) travní 5250 tun za rok. Záměr je v souladu s koncepcí odpadového hospodářství Středočeského kraje i s územním plánem obce Dublovice.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "II/118 Příbram - Hluboš" v katastrálním území Příbram, Trhové Dušníky, Kardavec a Hluboš. Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Jde o úpravy silnice II/118 v šest kilometrů dlouhém úseku od města Příbram po obec Hluboš. Záměr zachovává stávající vedení trasy, ale trasa je upravena tak, aby splňovala současné platné normy a předpisy. Proto oprava silnice zahrnuje kompletní odstranění stávajících vrstev konstrukce vozovky a jejich nové provedení, dojde také k lokálním úpravám stávajícího směrového vedení. V extravilánu bude silnice řešena v jednotné kategorii S 9,5/60 (celková šířka zpevnění – 8,5 metrů). Stavba bude probíhat za vyloučení veškeré dopravy. Objízdná trasa bude rozdělena pro těžkou nákladní dopravu a osobní automobilovou dopravu.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Komerční areál Dobrovíz" v katastrálním území Dobrovíz a Hostouň další posuzování a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na vyhodnocení dopravy s ohledem ke stávající kapacitě okolních rychlostních komunikací.
Záměrem je realizace jednoho halového objektu pro logistiku, případně z části pro lehkou výrobu s administrativními a sociálními vestavbami. Objekt by sloužil především pro velkoobchodní skladování převážně průmyslového zboží a výrobků. Areál je v blízkosti mezinárodního letiště Praha - Ruzyně a je vymezen ze západu, severu a východu plánovaným "obchvatem Dobrovíze" a z jihu železniční tratí ČD 121 Hostivice – Podlešín. Plocha Komerčního areálu Dobrovíz je celkem 26 739 metrů čtverečních. Stavební úřad Hostivice potvrzuje, že stavba je v souladu s územním plánem Dobrovíz.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Betonárna Kralupy nad Vltavou", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování. Jedná se o výstavbu nové moderní betonárny na ploše 5745 metrů čtverečních. Nová betonárna zcela nahradí provoz stávající zastaralé betonárny. Posuzovaná betonárna bude sloužit k výrobě čerstvých betonových a maltových směsí. Vybavena bude moderním řídicím systémem, který zajistí výrobu v nejvyšší kvalitě požadované současnými normami a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Po spuštění betonárny do provozu proto bude provedeno měření hluku a na základě výsledků provede realizátor projektu případná protihluková opatření.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Areál Centrum služeb Tuchoměřice" v katastrálním území Kněžívka další posuzování a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na vyhodnocení dopravy s ohledem ke stávající kapacitě okolních rychlostních komunikací.
Jedná se o stavbu centra služeb zahrnující objekt vyhlídkové restaurace, autoservis, prodejnu automobilů a objekt autopůjčoven. Celý areál bude dopravně napojen na stávající komunikace číslo III/0072 a číslo III/0071. Celková plocha pozemku je 18 310 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha (přízemí) tvoří 2420 metrů čtverečních. Závěr zpracované akustické studie dokládá, že hluk z provozu Centra služeb nepřekročí hodnoty příslušných limitů. Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Tuchoměřice, podle které jsou příslušné pozemky určeny jako území pro komerční zónu pro výrobu a skladování.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Silnice I/16 Vavřineč - R10", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Jedná se o výstavbu a úpravu silnice I/16 od obce Vavřineč po mimoúrovňovou křižovatku Bezděčín na silnici R10. Stavba zahrnuje vybudování obchvatů sídelních útvarů a homogenizaci silnice na silniční kategorii S 9,5/70 v celkové délce cca 29 kilometrů. Záměr bude zahrnovat úpravy: obchvat Liblice - Byšice, obchvat Vysoká Libeň, úprava křižovatky Mělnické Vtelno, úprava křižovatky Sušno, přeložka Košátecký potok, úprava křižovatky Chotětov, obchvat Bezno, úprava křižovatky místních komunikací u obce Bezno, obchvat Jizerní Vtelno. Předpokládá se, že navržené obchvaty významně sníží hlukovou zátěž na území těchto obcí. Záměr je v souladu s územním plánem obce Malý Újezd, Byšice a Mělnické Vtelno. Obce Liblice, Chotětov, Bezno a Jizerní Vtelno mají územní plány ve fázi zpracování. Obec Mělnické Vtelno nesouhlasí s řešením úseku číslo šest.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Sklad zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec" v katastrálním území Bříství, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Předmětem záměru je umístění skladu zeleniny v areálu ZVO Starý Vestec na katastrálním území Bříství. Objekt skladu je navržen v prostoru mezi stávajícími objekty v uzavřeném areálu. Stávající objekty budou kompozičně a provozně propojeny s novým skladem, jehož výměra bude 3808 metrů čtverečních. Dopravu lze odhadovat na zhruba 15 kamionů denně (nyní deset). Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena v blízkosti frekventované dálnice D11 Praha-Hradec Králové v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Skladový areál Postřižín", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Předpokládá se realizace halového komplexu o čtyřech skladovacích halách, sloužících pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice. Plocha zastavěná objekty činí 14 550 metrů čtverečních, plocha zpevněných ploch včetně parkovišť činí 15 050 metrů čtverečních. Stavební úřad Kralupy nad Vltavou potvrzuje soulad záměru s vymezeným zastavěným územím, schváleným zastupitelstvem obce Postřižín. Navrhovaný areál by měl vyrůst na plochách určených pro výrobu a skladování.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Stavební úpravy K 174 a skladovací haly Kotenčice", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Předmětem záměru je zvýšení kapacity areálu farmy. V současné době je v areálu ustájeno 174 dojnic a 20 telat, kapacita by měla být navýšena na 226 dojnic a 50 telat. Nejbližší obytný objekt je od stáje vzdálen 110 metrů. Podle územního plánu je území určeno pro funkční využití "území nerušící výroby".

Středočeský kraj požaduje k záměru "Novostavba střelnice u obce Kněževes u Rakovníka" další posuzování a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na vyhodnocení vlivu hluku na stávající okolní zástavbu a plánovaný rozvoj obce Kněževes.
Jedná se o výstavbu střelnice pro komerční, zkušební, výcvikovou, sportovní a mysliveckou střelbu pro krátké i dlouhé zbraně se zázemím a parkovištěm pro 75 osobních vozidel. Střelnice sestává z objektu jednopodlažní nepodsklepené stavby 63x12,3 metrů se zázemím, restaurací, hygienickým zařízením a sklady zařízení. Dalším objektem jsou ochranné valy kolem střelnice do výšky asi čtyři až pět metrů a šířky v patě 8,5 metrů. Stavba střelnice bude umístěna na severním okraji obce Kněževes a bude součástí plánovaného sportovního areálu. Podle výsledků hlukové studie nebude docházet k překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době. Záměr je v souladu s územním plánem Města Rakovník.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Rekonstrukce lakovny - náhrada lakovacími kabinami LAGOS MA 18 - TOS - MET Čelákovice", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
V rámci rekonstrukce bude provedena výstavba nových lakovacích boxů s technickým příslušenstvím (manipulátory, sklad nátěrových hmot). Nejbližší obytné domy jsou ve vzdálenosti asi 200 až 300 metrů od navrhovaného místa realizace. Maximální projektovaná roční spotřeba nátěrových hmot činí 36 410 kilogramů. Povrch podlahy i kanálů bude opatřen nátěrem odolným chemickým vlivům používaných látek. Větrání lakovací kabiny je řešeno vzduchotechnickým zařízením. Stávající řešení odvodu dešťových vod nebude záměrem změněno.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Gillet Clear Gel v areálu Rakovník". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Stavba se skládá ze tří samostatných konstrukčních celků: skladu dávkování etanolu, chlazení pro výrobu GCG, výroba. Jedná se o záměr s minimálními výstupy do prostředí a s malými nároky na spotřebu energie, vody a podobně. Produkce a odvedení srážkových vod zůstávají v areálu nezměněny. V rámci celkové produkce firmy nedochází k významnému navýšení výroby anitperspirantů. Záměr je v souladu se schváleným ÚP města Rakovník.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Business Park - R1 Chrášťany" další posuzování a doporučuje se zaměřit v dokumentaci na vyhodnocení dopravy s ohledem ke stávající kapacitě okolních rychlostních komunikací.
Jde o výstavbu komerčního areálu tvořeného deseti jednopodlažními univerzálními halovými objekty využitelnými pro nerušící výrobu a skladování. Realizace výstavby bude probíhat ve třech etapách. Rozloha pozemku pro výstavbu je 152 814 metrů čtverečních, z toho plocha využitelná pro vlastní areál je 138 376 metrů čtverečních. Vzhledem ke skutečnosti, že dané území je již značně zatěžováno tranzitní dopravou vedenou po silnice II/605, která prochází obytnou zástavbou Chrášťan a Rudné, je třeba veškerou nákladní dopravu vést přímo na Pražský okruh, a to i ve směru na dálnici D5 na Plzeň zcela mimo obytnou zástavbu. Areál bude napojen na inženýrské sítě obce. Zpracovány byly hluková a rozptylová studie, z jejichž závěru vyplývá, že vlivem záměru nedojde ke zhoršení stávajícího zatížení nad míru povolenou platnými předpisy a příspěvek bude minimální. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu Rudná je navrhovaná výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Chrášťany (druhá změna ÚP) a navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "KIMOS com-CZ Hostivice", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Záměrem je realizace prodejní a skladové haly sušeného řeziva umístěného v prostoru stávajícího komerčního areálu města Hostivice. Zastavěná plocha prodejní a skladové haly bude 1850 metrů čtverečních, celková plocha pozemku areálu KIMOS bude 4606 metrů čtverečních. Podle výsledků hlukové a rozptylové studie nedojde provozem posuzovaného záměru k významné změně akustické situace a situace ve znečišťování ovzduší v dotčeném území, zejména vůči nejbližší obytné zástavbě – jižně od silnice I/6.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně" v katastrálním území Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Hostivice a Litovice přepracovat dokumentaci tak, aby zahrnula i další aktivity podmiňující realizaci záměru.
Jedná se především o napojení na kolejovou dopravou Prahy i Středočeského kraje a napojení na Pražský silniční okruh v časové návaznosti na realizaci paralelní dráhy RWY 06R/24L. Vzhledem ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí z dopravy je neúnosné povolit posuzovaný záměr bez vyřešení dopravy cestujících na letiště a z letiště. Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním letišti Praha–Ruzyně včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se severním a jižním odbavovacím areálem. Součástí stavby je i potřebné vybavení dráhy, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a komunikací a řešení styku nové dráhy s plánovanými stavbami v okolí letiště. Součástí stavby je rovněž potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v severním odbavovacím areálu. Záměr je v bezprostředním kontaktu v okolí letiště se stavbami: silniční okruh okolo Prahy - stavba číslo 518, úsek Ruzyně – Suchdol, přeložka silnice I/6 Praha – Pavlov, rychlodráha Praha – Kladno a její spojky (letiště – Hostivice, letiště – Jeneč). Zajištění dostatečné kapacity dráhového systému letiště je nutnou podmínkou rozvoje celého letiště, vzhledem k tomu, že je zde realizováno 90 procent výkonů letecké dopravy celého státu. Záměr je v souladu s usnesením vlády číslo 145/2001 (Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR).

Středočeský kraj souhlasí se závěry posudku k záměru "Dekontaminační plocha Sluhy" a nemá připomínky.
Jedná se o biodegradační plochu s kontejnery pro odvodnění kalů a volnou plocho pro dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami. Je to zemědělské zařízení o rozloze 6708 metrů čtverečních a kapacitou osm tisíc tun odpadů za rok. Na biodegradační ploše bude umístěno vždy méně než tisíc tun nebezpečných odpadů. V rozptylové studii byly zhodnoceny emisní a imisní příspěvky.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí