zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pasportizace lokalit po Sovětské armádě

05.02.2008
Hydrogeologie
Sanace, staré zátěže
Pasportizace lokalit po Sovětské armádě

Zveřejnění úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.


Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem: 100 10 - Praha 10,Vršovická 65
IČO: 164 801
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 7628001/0710
Zastoupený: RNDr. Pavla Kačabová, ředitelka odboru ekologických škod


Zveřejnění úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.Název veřejné zakázky: Pasportizace lokalit po Sovětské armády
Předmět veřejné zakázky: služby
Druh zadávacího řízení: dle §12, odst.6 zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Doba zveřejnění: od 30.1.2008 do 11.2.2008
Kontaktní osoba MŽP: RNDr. Pavla Kačabová, ředitelka odboru ekologických škod
tel: 267 122 069, email: Pavla_Kacabova@env.cz
Ing. František Pánek, vedoucí oddělení sanace
tel.: 267 122 829, email: František_Panek@env.czCíl veřejné zakázky
Vytvoření souborného informačního materiálu zahrnujícího všechny lokality po bývalé SA na území České republiky, seznamující s aktuálním stavem těchto lokalit, příp. stavem doposud realizovaných opatření. Zároveň bude materiál obsahovat základní technická data o všech lokalitách (poloha, geologie, majetkové poměry, stávající a budoucí využití atd.). O každé lokalitě bude proveden záznam do databáze Systém evidence kontaminovaných míst a u všech lokalit bude vyhodnocena kategorie priority podle metodiky MŽP.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů
Pro realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti uchazeče, a to předložením "originálu nebo úředně ověřené kopie" všech níže požadovaných dokladů:

- uchazeč v žádosti prokáže oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu
z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii,

- uchazeč v žádosti předloží osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce - odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie a geologické práce - sanace, podle ust.§ 2 odst. 1 písmeno d) a g) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů,

- uchazeč v žádosti předloží seznam významných služeb poskytnutých v posledních

3 letech v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží, s uvedením jejich rozsahu, doby plnění s připojenými osvědčeními o řádném poskytnutí služby vyhotovenými veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat.


Vyzýváme zájemce o podání písemné žádosti o účast na veřejné zakázce malého rozsahu, zadané dle §12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. nejpozději 13.2.2008. Žádost bude doručena poštou na adresu zadavatele, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 nebo osobně předána v podatelně MŽP v jeho sídle. Součástí písemné žádosti bude doložení prokázaní splnění kvalifikačních předpokladů uvedených výše v bodě "Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů".


Výsledky výběru zájemců o účast na veřejné zakázce malého rozsahu budou zveřejněny po dobu tří dnů na profile zadavatele, MŽP: www.env.cz


Za zadavatele

RNDr. Pavla Kačabová
ředitelka odboru ekologických škod

Zveřejněno na internetovém profilu zadavatele
www.env.cz dne 30.1.2008

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí