zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické veletrhy osloví každého

26.02.2008
Obecné
Ekologické veletrhy osloví každého
Aktuální možnosti čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí budou jedním z hlavních témat odborného doprovodného programu Ekologických veletrhů,

které se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 20. – 22. května 2008.  Tvoří je navzájem se doplňující projekty – mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace a mezinárodní veletrhy pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Jejich význam a odbornost zdůrazňuje vysoká podpora ministerstev životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu, a letos poprvé také Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Hned na první den veletrhu 20. května je připraven aktuální blok přednášek týkající se možností financování projektů z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), který je

podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem. V letech 2007 až 2013 může Česká republika čerpat na ekologické investice přes 5,785 miliard euro, přičemž příspěvek z evropských fondů činí téměř 4,917 miliard eur.

Možnosti financování projektů čistíren odpadních vod z OPŽP

Jednou z priorit OPŽP je financování čištění odpadních vod, o čemž svědčí již loni vyhlášené výzvy. ČR se zavázala naplnit směrnici o čištění odpadních vod do roku 2010. „Důraz je kladen na financování stavby stokových systémů a čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních*)obyvatel. Jde o závazek České republiky z přístupové dohody k Evropské unii. OPŽP samozřejmě umožňuje financovat vodohospodářskou infrastrukturu i v malých obcích, pokud leží na území vyžadujícím zvláštní ochranu. Tím se myslí národní parky, chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů i přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod. Dále chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a povodí vodního díla Nové Mlýny,“ uvedla mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR Lenka Brandtová .

Podle ní je už v současnosti schváleno 47 projektů, náklady na ně činí téměř čtyři miliardy korun. Podpora poskytnutá ze zdrojů Fondu soudržnosti bude pak ve výši 2,8 miliardy korun a prostředky SFŽP ČR by měly dosáhnout 196 milionů korun. „V rámci těchto projektů bude realizováno více než  380 km nového kanalizačního řadu a výstavba 35 čistíren odpadních vod. Od března do dubna běží další příjem žádostí na zlepšení vodohospodářské infrastruktury, současně se uskutečňuje příprava tzv. velkých projektů, u nichž náklady na jeden přesahují 25 milionů eur.“

Mezi způsobilé výdaje na projekty jsou nově zahrnuty náklady na přípravu projektu, na zpracování dokumentací pro územní řízení, stavební povolení apod. Nově je rovněž financováno zajištění odborného dozoru při vlastní realizaci stavby,“ upřesnila Brandtová.

Mezi aktivity podporované v rámci osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní budou patřit například výstavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů, které budou sloužit ke snižování znečištění vod z komunálních zdrojů, a to jak v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel, tak i v sídlech pod tuto hranici. Dále se jedná o projekty na zlepšení jakosti pitné vody, tedy o výstavbu a rekonstrukci úpraven pitné vody, rozvodových sítí, zdrojů vody i přivaděčů. Projekty budou také řešit snížení eutrofizace vod, protipovodňovou ochranu, systém protipovodňové informační služby, úpravy koryt toků a výstavbu suchých poldrů. OPŽP podporuje také systémy komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod.

Seminář poskytne prostor i pro zkvalitnění nakládání s odpady

Na semináři, který bude pokračovat ve středu 21. května, se bude hovořit též o zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Přednášky se budou týkat mimo jiné možnosti financování typových projektů, mezi které patří výstavby nových sběrných dvorů, třídíren odpadů, systémů pro separaci a recyklaci odpadu, výstavby nových kompostáren apod. Odborníci budou hovořit o rekultivaci a odstraňování starých skládek, ekologických zátěžích i o inventarizaci kontaminovaných lokalit. „Zatím bylo v této oblasti schváleno 154 projektů, které by měly přispět k efektivnějšímu využití asi dvou milionů tun komunálního odpadu za rok. V Česku totiž jeho produkce stále roste a je třeba ročně vytřídit 37 tisíc tun odpadu. Na zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží je určena do roku 2013 celková dotace 913,5 milionů eur. Dotace z Fondu soudržnosti budou činit max. 85 procent  z celkových výdajů na projekt, ze SFŽP ČR nebo státního rozpočtu pak 5 procent. V roce 2008 SFŽP ČR plánuje vyhlásit výzvu na příjem žádostí pro oblast 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží,“ uvedla Brandtová.

Veletrh ukáže cestu zájemcům o projekty i jejich dodavatelům

Na veletrhu Vodovody a Kanalizace budou mít opět rozsáhlou expozici Ministerstvo životního prostředí ČR letos poprvé se Státním fondem životního prostředí. Zájemci se tam mimo jiné dozvědí jak se posuzují žádosti o výše uvedené projekty a další podrobnosti o rozhodovacím procesu.

Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s více než 2000 ekvivalentními obyvateli bude do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit zpět do přírodního koloběhu.

*)Ekvivalentní obyvatel je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku při procesu rozkladu organického znečištění na anorganické za 5 dnů v temnu a při teplotě 20°C ) za den.

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí