zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vydala vyjádření k EIA

28.02.2008
EIA
Rada vydala vyjádření k EIA
PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém minulém zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj (SK) souhlasí s níže uvedenými pěti záměry, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.:

SK souhlasí se záměrem "Areál DOMO INVEST Čestlice". Jedná se výstavbu skladového areálu s administrativními částmi v Čestlicích. Součástí areálu je 390 parkovacích míst pro osobní automobily a nakládací a vykládací plochy pro zásobování. Stavba areálu proběhne v návaznosti na dobudování dálničního sjezdu EXIT 8, který bude následně využíván. Vlivem stavby dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Uvedené pozemky jsou dle schváleného územního plánu určeny ke komerčnímu využití, kde musí být dodržena regulativa tohoto plánu (zastavěnost, výška, poměr zeleně, zpevněné plochy).

SK souhlasí se záměrem "Dobříš – intenzifikace ČOV" v katastrálním území Dobříš. Záměr zahrnuje intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v Dobříši, jejíž technický stav je nevyhovující pro úpravu splaškových odpadních vod dle platných legislativních norem. Oznámení nahrazuje původní projekt, na který bylo vydané stavební povolení. Podle požadavku investora a provozovatele je navržena změna koncepce ČOV. Jedná se zejména o změnu výškového osazení objektů čistírny pro zajištění gravitačního průtoku, změnu koncepce mechanického předčištění a osazení dvou nových kruhových dosazovacích nádrží o průměru 14 metrů.

SK souhlasí se záměrem "Farma prasat Bořetice". Jde o výstavbu dvou nových a rekonstrukci (stavební i technologická) jedné stáje pro chov prasat ve stávajícím středisku zemědělské výroby. Dalšími stavebními objekty budou skladovací jímka na kejdu, elektropřípojka, vodovodní přípojka, komunikace a součástí budou sadové úpravy. Jak vyplývá z hlukové studie, zdrojem hluku pro venkovní prostor bude provoz odsávacích ventilátorů a hluk ze silnice třetí třídy. Záměr je v souladu s územním plánem městyse Červené Pečky.

SK souhlasí se záměrem "Bioplynová stanice Červená Lhota" v katastrálním území Úžice u Kralup nad Vltavou. Záměr by měl být realizován uvnitř zemědělského areálu "Velkokapacitní porodna prasnic Červená Lhota". Nejbližší obytná budova je vzdálena 430 metrů. Na základě výsledku rozptylové studie je doporučena minimální výška komínu kogenerační plynové jednotky devět metrů nad terénem. Z výsledků hlukové studie vyplývá, že uvedená protihluková opatření zabezpečí splnění limitních hodnot pro pracoviště v administrativní budově. Projekt stavby je v souladu s územním plánem obce Úžice.

SK souhlasí se záměrem "POLYBUTADIEN" v katastrálním území Lobeček, Chvatěruby. Účelem záměru je vybudovat novou výrobní jednotku polybutadienového kaučuku na bázi neodymového katalyzátoru. Nová výrobní jednotka bude mít výrobní kapacitou 80 tisíc tun za rok polybutadienového kaučuku. Byla zpracována rozptylová a hluková studie, z nichž vyplývá, že navrhovaný záměr neznamená zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele zájmového území.

SK požaduje k záměru "Bioelektrárna Lužec nad Vltavou - spalování biomasy" další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na problematiku ovzduší s ohledem na to, že záměr se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dále na problematiku zajištění vodního zdroje a problematiku odpadového hospodářství. Jedná se o novostavbu bioelektrárny na místě bývalé kotelny na uhlí. Palivem pro bioelektrárnu bude rostlinná biomasa ze zbytkových zemědělských produktů, odpadů a záměrně pěstovaných energetických rostlin. Hlavním cílem je výroba elektrické energie. Bioelektrárna bude vybavena parní kotelnou s roštovým kotlem o výkonu 11,5 MW na spalování biomasy s generátorem vyrábějícím elektrický proud o výkonu pět MWe. Součástí stavby budou i zásobníky na skladování LTO o objemu devět metrů krychlových. Umístění stavby je v takzvaných brownfields, toznamená ve stávajícím opuštěném prostředí průmyslových areálů s doprovodnou infrastrukturou. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK požaduje k záměru "Skladová zóna Jirny – III. etapa" další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb., doporučuje zpracovat v dokumentaci aktuální studii dopravní zátěže ke stávajícímu dopravnímu zatížení na komunikacích D 11, II/611 a II/101 při realizaci záměru a dále podrobnější zpracování nakládání se srážkovými vodami. Jde o výstavbu třetí etapy skladové zóny Jirny, která bude tvořena dvěma areály, z nichž každý bude obsahovat tři velkokapacitní skladové haly, celkem tedy šest skladových hal, které budou sloužit k pronájmu za účelem velkokapacitního skladování. Zastavěná plocha objekty třetí etapy bude celkem 162 612 metrů čtverečních. Parkoviště bude mít kapacitu celkem 423 parkovacích stání pro osobní vozidla a 130 pro kamiony. V lokalitě je rozhodující vliv hlukového pozadí. Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Jirny a jejími změnami.

SK souhlasí se závěry posudku k dokumentaci záměru "Výstavba bioplynové stanice Šumbor" v katastrálním území Netřebice s doporučením plně respektovat podmínky uvedené v návrhu stanoviska v závěru posudku. Záměrem je výstavba bioplynové stanice založené na metodě "mokré fermentace" v areálu současného střediska pro výkrm prasat Šumbor na území obce Netřebice. Stanice bude zpracovávat biomasu ve dvou reaktorech o objemu 3800 metrů krychlových. Vzniklá energie je využita jednak k výrobě elektrické energie a dále pak k výrobě tepelné energie. Z výsledků rozptylové studie je patrné, že posuzovaný záměr v podstatě neznamená u nejbližší obytné zástavby významnější změnu v imisní zátěži. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s platným územním plánem obce Netřebice.

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Silnice I/9 I/16Mělník, obchvat 1. – 4. etapa" v katastrálním území Mělník a nemá připomínky. Navrhovaná trasa silnic je vedena v nové stopě z prostoru Pražského předměstí Rousovice v těsné vazbě na město, dále lokalitou Blata, Podolí a Průhon. Kapacita (rozsah) záměru - délka 4,75 kilometru (včetně úpravy Pražské ulice) je členěna na čtyři stavby číslované podle předpokládaného postupu výstavby.

SK požaduje k záměru "Silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov" v katastrálním území Žatec, Radíčeves, Milčeves, Sýrovice, Pšov u Podbořan, Blšany, Liběšovice, Očihov, Očihovec, Strojetice u Podbořan, Běsno, Kryry (Ústecký kraj) a Kolešov (Středočeský kraj) další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb., doporučuje provést hlukovou studii a dále posoudit vliv na povrchové a podzemní vody. V celé trase je navržena jako dvoupruhová silnice první třídy v kategorii S 11,5/70. Délka posuzovaného úseku je 25,3 kilometrů.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí