zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technická pomoc a zajištění dohledu nad realizací 3 projektů týkajících se hospodaření s tuhým odpadem

04.03.2008
Odpady
Technická pomoc a zajištění dohledu nad realizací 3 projektů týkajících se hospodaření s tuhým odpadem
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866956
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
07.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 42 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb technické pomoci a dohledu pro zřizování systémů týkajících se hospodaření s tuhým odpadem v provinciích Amasya, Bitlis a Kütahya. Zakázka má 3 hlavní složky: složka 1) technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Amasya, složka 2) technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Bitlis, technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Kütahya. Každá položka spočívá v zajištění následujících služeb: stavební dohled nad realizací stavebních prací a nákup vybavení pro skládku odpadu; přezkoumání návrhu a dohled nad obnovou a uzavíráním starých skládek odpadu; technická pomoc a podpora při vzniku samostatného úřadu pro hospodaření s tuhým odpadem; poradenství pro program zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti recyklace odpadů a náležitého hospodaření s odpadem.

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 7. dubna 2008.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Technická pomoc a zajištění dohledu nad realizací 3 projektů týkajících se hospodaření s tuhým odpadem v Amasya, Bitlis a Kütahya

Turecko

Oznámení o veřejné zakázce na služby

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/126212/D/SER/TR

2.
Řízení:

Mezinárodní užší nabídkové řízení.

3.
Program:

Národní předvstupní program finanční pomoci pro Turecko 2006.

4.
Financování:

Položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (73,2 %) a státní spolufinancování (26,8 %) pro složku č. 1.
Položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (75 %) a státní spolufinancování (25 %) pro složku č. 2.
Položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (62 %) a státní spolufinancování (38 %) pro složku č. 3.

5.
Veřejný zadavatel:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU)


Předmět zakázky


6.
Povaha zakázky:

Placená.

7.
Popis zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb technické pomoci a dohledu pro zřizování systémů týkajících se hospodaření s tuhým odpadem v provinciích Amasya, Bitlis a Kütahya. Zakázka má 3 hlavní složky: složka 1) technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Amasya, složka 2) technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Bitlis, technická pomoc (TA) pro regionální projekt hospodaření s tuhým odpadem Kütahya. Každá položka spočívá v zajištění následujících služeb: stavební dohled nad realizací stavebních prací a nákup vybavení pro skládku odpadu; přezkoumání návrhu a dohled nad obnovou a uzavíráním starých skládek odpadu; technická pomoc a podpora při vzniku samostatného úřadu pro hospodaření s tuhým odpadem; poradenství pro program zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti recyklace odpadů a náležitého hospodaření s odpadem.

8.
Počet a názvy položek:

Nehodící se.

9.
Maximální rozpočet:

5 370 000 EUR.

10.
Rozsah dalších služeb:

Nehodící se.


Podmínky účasti


11.
Způsobilost:

Účast je otevřená za stejných podmínek všem právnickým osobám,jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, které byly zřízeny v jednom z členských států Evropské unie nebo v zemi nebo území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných konkrétními nástroji, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 30 níže). Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je řízena specifickými nástroji, které se týkají programu, v rámci něhož je zakázka financována.

12.
Kandidatura:

Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.

13.
Počet přihlášek:

Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.

14.
Zákaz vytváření spolků v užším výběru:

Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.

15.
Důvody pro vyloučení:

Jako součást formuláře přihlášky musí uchazeči předložit podepsané prohlášení zahrnuté do standardního formuláře přihlášky za účelem, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES (dostupný na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm).

16.
Subdodávky:

Subdodávky nejsou povoleny.

17.
Počet uchazečů do užšího výběru:

Na základě doručených přihlášek bude 4–8 zájemců vyzváno, aby předložili podrobné nabídky pro tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.


Předběžný časový rozpis


18.
Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:

Květen 2008.

19.
Předběžné datum zahájení zakázky:

Září 2008.

20.
Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:

Doba na splnění úkolů je 27 měsíců, včetně dozoru nad stavbou skládek odpadu a uzavřením starých skládek (24 měsíců), návrhu (2 měsíce) a činností po skončení stavby (1 měsíc).


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


21.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
(a) průměrný roční obrat uchazeče za poslední 2 roky (2006, 2007) musí přesáhnout 5 000 000 EUR;
(b) průměrný stav peněžních prostředků a ekvivalentů peněžních prostředků na začátku a konci posledních 2 let (2006, 2007) je kladný. Uchazeči, jejichž podnikatelská činnost je kratší než 2 roky, musí prokázat, že jejich obrat za poslední rok přesahoval 2 500 000 EUR a provozní tok hotovosti byl za poslední rok kladný.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
(a) nejméně 20 zaměstnanců musí pracovat pro uchazeče tento rok (2008) v oblastech odbornosti, jež souvisejí s touto zakázkou.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
(a) souhrnná cena dokončených služeb dohledu nad projekty environmentální struktury realizovanými a dokončenými během minulých 5 let přesahuje 5 000 000 EUR;
(b) dokončený dohled nad alespoň 1 projektem týkajícím se hospodaření s tuhým odpadem s minimální hodnotou zakázky na služby stavebního dohledu 1 000 000 EUR během posledních 5 let.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediný faktorem, který bude brán v úvahu během nového přezkoumání, je:
1) bod 3(a) (tj. souhrnná hodnota zakázky na stavební práce).

22.
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejlepší zhodnocení peněz.


Přihláška


23.
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:

7.4.2008 v 17:00 místního času, Ankara.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

24.
Formát přihlášky a požadované podrobnosti:

Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.

Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.

25.
Způsoby podání přihlášek:

Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:

Central Finance and Contracts Unit, k rukám: Mr Muhsin Altun – PAO, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü), No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko,

— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí na adresu:
Central Finance and Contracts Unit, k rukám: Mr Muhsin Altun – PAO, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü), No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü, Ankara, Turecko.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

26.
Provedení změn nebo stažení přihlášek:

Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.

27.
Pracovní jazyk:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

28.
Další informace:

Uchazeči budou informováni o současném stavu půdní dostupnosti pro projekty hospodaření s tuhým odpadem Kütahya a Bitlis. V případě, že se nepodaří vyvlastnění půdy a nezbytné pozemky pro Kütahya a Bitlis nebudou připravené a dostupné za účelem podpisu smlouvy, pak položka č. 2 (Bitlis) a/nebo položka č. 3 (Kütahya) nabídkového řízení na stavební práce bude zrušena a poradce nebude mít právo požadovat jakoukoliv kompenzaci z důvodu zúžení rozsahu služeb požadovaných v zadání projektu.

29.
Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:

3.11.2007.

30.
Právní základ:

Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku upravené nařízením Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství č. 2112/2005 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s.1, v posledním znění nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s.23)).

 
Popis tendru (Angličtina):

TR-Ankara: technical assistance and provision of supervision services for the implementation of 3 solid waste management projects in Amasya, Bitlis and Kütahya

Turkey

Service procurement notice

1.
Publication reference:

EuropeAid/126212/D/SER/TR

2.
Procedure:
International restricted tender.

3.
Programme:

The national pre-accession financial assistance programme for Turkey 2006.

4.
Financing:

Item 22.02.04.01 of general budget of the EC (73,2 %) and national co-financing (26,8 %) for component-1.
Item 22.02.04.01 of general budget of the EC (75 %) and national co-financing (25 %) for component-2.
Item 22.02.04.01 of general budget of the EC (62 %) and national co-financing (38 %) for component-3.

5.
Contracting authority:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU).


Contract specification


6.
Nature of contract:

Fee-based.

7.
Contract description:

The subject of the contract is to provide technical assistance and supervision services for the establishment of solid waste management systems in Amasya, Bitlis and Kütahya provinces. The contract has 3 main components: component (1) technical assistance (TA) for Amasya regional solid waste management project, component (2) TA for Bitlis regional solid waste management project, component (3) TA for Kütahya regional solid waste management project. Each component comprises the following services: construction supervision for implementation of works and purchase of equipment for the sanitary landfill; design review and supervision of rehabilitation and closure of old dump sites; TA and support to the development of an autonomous solid waste management authority; consultancy for public awareness programme about recycling, re-use and proper waste management.

8.
Numbers and titles of lots:

Not applicable.

9.
Maximum budget:

EUR 5 370 000.

10.
Scope for additional services:

Not applicable.


Conditions of participation


11.
Eligibility:

Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of candidates which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 30 below). Participation is also open to international organisations. The participation of natural persons is governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.

12.
Candidature:

All eligible natural and legal persons (as per point 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per point 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13.
Number of applications:

No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.

14.
Shortlist alliances prohibited:

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15.
Grounds for exclusion:

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in section 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions (available from following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm).

16.
Subcontracting:

Subcontracting is not allowed.

17.
Number of candidates to be shortlisted:

On the basis of the applications received, between 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.


Provisional timetable


18.
Provisional date of invitation to tender:

May 2008.

19.
Provisional commencement date of the contract:

September 2008.

20.
Initial period of execution and possible extension of the contract:

The period of execution of the task is 27 months including construction supervision for sanitary landfill sites and closure of old dumpsites (24 months), the design (2 months) and post-construction activities (1 month).


Selection and award criteria


21.
Selection criteria:

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form):
(a) the average annual turnover of the candidate must exceed EUR 5 000 000 for the last 2 years (2006, 2007);
(b) the averages of cash and cash equivalents at the beginning and end of year must be positive for the last 2 years (2006, 2007). For candidates, who have been operational for less than 2 years, they will have to demonstrate that their last year turnovers were over EUR 2 500 000 and operational cash flow for the last year was positive.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
(a) at least 20 staff (this year 2008) should be currently working for the applicant in fields of expertise related to this contract.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
(a) cumulative of the cost of the completed supervision services of environmental infrastructure projects implemented and completed within the last 5 years exceed EUR 5 000 000;
(b) completed supervision of at least 1 solid waste management project with a minimum supervision service contract value of EUR 1 000 000 within the last 5 years.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factor which will be taken into consideration during this re-examination is:
1) item 3(a) (i.e. cumulative works contract value).

22.
Award criteria:

Best value for money.


Application


23.
Deadline for receipt of applications:

7.4.2008 (17:00), local time Ankara.
Any application received after this deadline will not be considered.

24.
Application format and details to be provided:

Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25.
How applications may be submitted:

Applications must be submitted in English exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official postal service) to:

Central Finance and Contracts Unit, attn: Mr Muhsin Altun — PAO, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü), No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey,

— or hand delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:
Central Finance and Contracts Unit, attn: Mr Muhsin Altun — PAO, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü), No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey.
The contract title and the publication reference (see point 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.

26.
Alteration or withdrawal of applications:

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of tenders. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with point 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.

27.
Operational language:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28.
Additional information:

Tenderers will be informed about the recent status of land availability for Kütahya and Bitlis solid waste management projects. In case the land expropriation fails and necessary lands for Kütahya and Bitlis are not made ready and available for the purpose by the contract signature, then the lot 2 (Bitlis) and/or lot 3 (Kütahya) of the works tender will be cancelled and the consultant shall have no right to claim any compensation due to narrowing the scope of services required in the terms of reference.

29.
Date of publication of contract forecast:

3.11.2007.

30.
Legal basis:

Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17.12.2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey modified by Regulation of the Council on access to Community external assistance, No 2112/2005 (OJ L 342, 27.12.2001, p. 1 as last amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 (OJ L 344, 27.12.2005, p. 23)).

 


Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí