zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Revize normy pro komíny a kouřovody

26.03.2008
Ovzduší
Legislativa
Revize normy pro komíny a kouřovody
V oblasti normalizace dochází k revizi normy pro komíny a kouřovody, která musí nadále vymezovat kritéria a prováděcí podmínky v souladu s odpovídajícími evropskými normami.
Revize ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv byla zahájena v roce 2006 a měla zajistit, aby nedocházelo k rozporům s nově vydanými ČSN EN, zejména s první evropskou prováděcí komínovou normou, kterou je ČSN EN 12391-1:2005 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče. Revidovaná ČSN 73 4201:2002 musí nadále vymezovat návrhová kritéria a prováděcí podmínky pro ostatní typy komínů a komínových vložek i další typy spotřebičů paliv nejméně do té doby, než budou přijaty odpovídající normy evropské. V průběhu revize normy bylo rozhodnuto, že tato ČSN nahradí i dosud používané technické předpisy pro odvod spalin, kterými byly TPG 9441 01 Přetlakové komíny, TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi a TP 012 Společné komíny pro otevřené spotřebiče paliv.

Při revizi ČSN 73 4201:2002 bylo nutné uvést normu do souladu i s dalšími přijatými evropskými normami. Ke změně došlo proto i v názvosloví. Samostatný komín je komín, do kterého je připojen jeden spotřebič jedním kouřovodem. Do společného komína se připojuje větší počet spotřebičů paliv. Podle situování spotřebičů se tyto komíny rozdělují na společné komíny pro jedno podlaží a společné komíny pro více podlaží nad sebou.

Do společných komínů pro jedno podlaží se připojuje větší počet spotřebičů paliv obvykle společným kouřovodem v jednom prostoru. Typickým příkladem jsou kotle s atmosférickými hořáky na zemní plyn s přerušovači tahu, umístěné v kotelnách. Nově může být v kotelně umístěno až 5 kotlů, ale při provozu pouze jednoho kotle nesmí rychlost při proudění spalin v průduchu komína poklesnout pod 0,5 m.s-1. Obdobným příkladem je kotelna v kaskádovém uspořádání kotlů v provedení C. U kaskádových kotelen je nutné dodržet technologické pokyny výrobce kotlů, počet kotlů není omezen.

SPOLEČNÉ KOMÍNY

Společné komíny pro více podlaží řeší problematiku odvodu spalin ve vícepodlažních budovách, které mají např. etážové vytápění a ohřev TUV v jednotlivých bytech. V současné době jsou čtyři možné případy návrhu a provedení společných komínů.

Nejčastějším řešením jsou uzavřené spotřebiče na plynná paliva v provedení C, které se připojují do společného podtlakového komína v tlakové třídě N1, N2 (schéma 02). Do společného komína se může připojit nejvýše 10 spotřebičů v podlaží nad sebou (ale max. 4 spotřebiče v jednom podlaží). Největší výkon uzavřeného spotřebiče na plynná paliva nesmí překročit 30 kW, přičemž nejmenší výkon připojeného spotřebiče nesmí být menší než polovina výkonu největšího spotřebiče. Společný komín musí být navržen tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů paliv.

Společný komín pro více podlaží může být řešen jako vzduchospalinový systém soustředného nebo paralelního přívodu vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do volného ovzduší. Při tomto uspořádání musí být vyústění vzduchového průduchu situováno pod ústím komína tak, aby nedošlo k nasávání spalin do vzduchového průduchu. Přívod vzduchu z venkovního prostředí může být také řešen pro každý spotřebič samostatně.

Poměrně novým řešením jsou uzavřené spotřebiče na plynná paliva v provedení C, připojené do společného přetlakového komína v tlakové třídě P1, P2. Tento způsob, oproti předešlému, umožňuje zmenšit velikost společného komína. Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojené nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče. Společný komín musí být navržen tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů. Protože toto řešení je závislé na konstrukci spotřebičů paliv, spalinová cesta se navrhuje a provádí podle dokumentace výrobce spotřebičů.

SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ "B"

Do společného komína podtlakového, v provedení N1, N2, se mohou připojit i otevřené spotřebiče v provedení B, s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu do jme-novitého výkonu 25 kW. Spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému tahu. Do spo-lečného komína může být připojeno pět spotřebičů nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být nejvýše dva spo-třebiče. Největší výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího spotřebiče.

Pro spalování musí být zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu. Podtlak při nasávání vzduchu k plynovému spotřebiči, do doby než je komín v quasistacionárním stavu, nesmí přesáhnout 4 Pa. Přívod vzduchu nesmí být ovlivněn žádným větracím systémem, např. digestoří. Účinná výška komína nad posledním připojeným spotřebičem paliv musí být vyšší než 4 m. Za přerušovačem tahu spotřebiče musí být kouřovod veden svisle v délce nejméně 0,70 m a vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu nesmí být větší než 1 m. V kouřovodu každého spotřebiče má být instalována elektronicky ovládaná spalinová klapka vázaná na chod spotřebiče (pokud je spotřebič mimo provoz, musí být klapka uzavřená).

Poslední variantou je odvod spalin společným komínem v provedení N1, N2 (podtlakový) s připojenými spotřebiči v provedení B (atmosférický hořák na zemní plyn a přerušovač tahu), s umělým komínovým tahem, vytvořeným komínovým ventilátorem, umístěným nad ústím komínového průduchu. Spotřebiče nesmí mít větší jmenovitý výkon než 25 kW a musí mít pojistku proti zpětnému tahu. Počet připojovaných spotřebičů v jednotlivých podlažích je závislý na celkovém výkonu připojených spotřebičů, provozním režimu, teplotě spalin, výšce komína, výkonu a regulačních schopností komínového ventilátoru a dalších normových podmínkách.

VÝVODY SPALIN DO FASÁD

Společné komíny odstraní problematiku odvodu spalin stěnou fasády do volného ovzduší u bytových domů, kde nově vydávaná ČSN 73 4201:2008 oproti původním TPG 800 01, zásadně změnila pásmo průběhu spalin a výrazně omezila použití odvodu stěnou fasády do volného ovzduší. Povoluje tento způsob pouze pro spotřebiče na plynná paliva a to pro technicky odůvodněné případy, jako je rekonstrukce bytového domu, ve kterém nejsou komínová tělesa, nelze postavit komín k fasádě nebo do světlíku, namontovat svislý kouřovod ve funkci komína nebo společný komín. Při odvodu spalin na fasádu budovy musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností, v blízkosti výdechů nebo na přilehlé fasádě podle příslušných předpisů (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).

U bytových a rodinných domů je výkon spotřebičů omezen do 14 kW (u průmyslových objektů do 40 kW). Vzdálenost sousedních nebo protilehlých objektů od vývodu spalin nesmí být menší než 10 m, u budov s okny 15 m. Pásmo průběhu spalin, na rozdíl od TPG 800 01, má průběh vějíře s úhlem 25° na obě strany a jeho velikost je závislá na jmenovitém výkonu spotřebiče paliv, ale také na třídě NOx podle ČSN EN 483:1999, do které je spotřebič zařazen. Příklad pásma průběhu spalin u samostatného vyústění na ploché fasádě pro spotřebič 8 kW a spotřebič 14 kW pro třídu NOx 3 je uveden na schématu 01.

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

Každá dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem a dokumentována výchozí revizní zprávou podle ČSN 73 4201:2008. Postup výchozí kontroly byl převzat z ČSN EN 12391-1 po dokončení montáže nebo stavby komína, namontování kouřovodu a připojení spotřebiče paliv. Je závislý na druhu komínů (systémový, individuální, dodatečně vložkovaný). Po dokončení fyzických kontrol se má prověřit provozuschopnost spalinové cesty, např. zkouškou komínového tahu pomocí kouře.

O výsledku výchozí kontroly spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů) revizní zprávu spalinové cesty podle přílohy C, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva podle přílohy D. Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi, nebo jím pověřené osobě. Příloha C je normová, což znamená, že tato příloha navazuje na vyhlášku ke stavebnímu zákonu a na stavební zákon, takže nelze přijmout dokument zpracovaný jiným způsobem. Pro každou spalinovou cestu musí být zpracována samostatná revizní zpráva, technická zpráva v jednom objektu může být společná.

V kapitole o provozní kontrole, čištění a údržbě spalinových cest je odkaz na přílohu E normy ČSN 73 4201:2008, kde je uveden nově minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a počet provozních revizí v období kalendářního roku.

Pro technologický postup provádění provozních revizí v současné době zpracovává SKČR technická pravidla provozní kontroly spalinových cest (komínů a kouřovodů).

AUTOR: Ing. František Jiřík
zpracovatel revize ČSN
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí