zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sanace ekologické časované bomby má skončit v červnu

07.03.2008
Geologie
Sanace ekologické časované bomby má skončit v červnu

PELHŘIMOV - Mezi Novým Rychnovem a Rohoznou na Pelhřimovsku, v okraji lesa poblíž přírodního parku Čeřínek, se nacházela skládka průmyslových odpadů. Byla umístěna v prostoru bývalého žulového lomu o rozměrech zhruba 20x30 metrů a hloubce pět až osm metrů.

V minulosti bylo toto území vybráno pro ukládání průmyslových nebezpečných odpadů a v 70. a 80. letech minulého století zde probíhalo skládkování nebezpečných odpadů, např. galvanických kalů, kalírenských solí, odpadů s obsahem ropných látek. Při privatizaci původce této ekologické zátěže ale nebyl proveden ekologický audit, čímž došlo k tomu, že původce ztratil odpovědnost za tuto ekologickou zátěž. Dosud byla skládka překryta izolační fólií a zeminou s travním porostem, takže nezasvěcený kolemjdoucí ani nepoznal, že se pod zemí nacházela časovaná ekologická bomba.

Tato skládka dlouhodobě prokazatelně znečišťovala podzemní a povrchové vody únikem nebezpečných a toxických látek, zejména šlo o chlorované uhlovodíky, pesticidy, těžké kovy a další. Toto znečištění má plošný charakter a ohrožovalo i místní zdroje podzemní vody, které slouží k zásobování 1200 obyvatel Dolní Cerekve pitnou vodou. V současnosti má pitná voda v těchto zdrojích kvalitu odpovídající kvalitě vody kojenecké, ale podle zpracované analýzy rizik z roku 2003 v časovém horizontu 15 let hrozilo rozšíření znečištění i do těchto zdrojů pitné vody. Kromě toho znečištění ohrožovalo i vodní zdroje podzemní vody osad Hamr, Šance, obce Rohozná a vodní tok Rohozná, sdělil Haló novinám Zdeněk Jirsa, starosta městysu Dolní Cerekev.

Městys se proto rozhodl, i když není původcem této staré ekologické zátěže, že se stane investorem její sanace. V roce 2006 požádal Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde byla tato akce podpořena. Celkové náklady na sanaci skládky činí 40,8 milionu korun, z toho z Operačního programu Infrastruktura a ze Státního fondu životního prostředí bude poskytnuto 85 procent uznatelných nákladů, tedy 30,4 milionu korun. Zbylých 10,4 milionu dofinancuje kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje již v březnu 2005 svým usnesením schválilo, že ze zvláštního účtu zřízeného podle vodního zákona kraj zafinancuje veškeré předsanační práce, a přislíbilo, že dofinancuje náklady na sanační práce. V červnu 2007 zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace na dofinancování sanačních prací městysu Dolní Cerekev, informoval Haló noviny Ivo Rohovský, krajský radní zodpovědný za oblast zemědělství a vodního hospodářství.

Vloni v březnu byly zahájeny sanační práce, které budou ukončeny letos v červnu. Každý měsíc se provádí kontrola sanačních prací. Naposledy to bylo ve středu 20. února, kde byla dodavatelem prací pražskou společností DEKONTA, a.s., předložena závěrečná zpráva o průběhu sanačních prací za rok 2007. V roce 2007 byly provedeny práce spočívající ve vybudování příjezdové komunikace ke skládce, odtěžení tělesa skládky a zneškodnění zhruba 2121 tun nebezpečných odpadů, instalaci dekontaminační stanice podzemních vod a zajištění jejího provozu. Do konce roku 2007 bylo na dekontaminační stanici přečištěno přibližně 773 m3 podzemní vody, ze které bylo odstraněno 21,5 litru ropných látek, 189 kg dusičnanů, 136 kg chloridů, 1,3 kg chlorovaných uhlovodíků, 0,2 kg pesticidů, aj.

Výsledky sanačních prací za rok 2007 prokazují, že postupně dochází k poklesu koncentrací znečištění v podzemních vodách, což dokladuje efektivitu sanačního zásahu. Pozitivní vývoj situace je tak zřejmý již po poměrně krátké době sanace a to i přes relativně nepříznivé místní geologické podmínky.

Po několikaletém odsouvání problému bude tato stará ekologická zátěž odstraněna, jelikož skládka průmyslových odpadů v katastrálním území Nový Rychnov se v regionálním seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží nachází z hlediska rizikovosti vlivu na životní prostředí na 10. místě v rámci celé ČR a na prvním místě v kraji Vysočina. Sanací skládky se odstraní jedna z největších skrytých ekologických hrozeb v kraji a následně se zlepší životní prostředí, zejména kvalita podzemních a povrchových vod v širokém okolí skládky a v konečném důsledku se zabrání znečištění zdrojů pitné vody pro Dolní Cerekev.

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí