zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

10.03.2008
EIA
Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje vydala vyjádření kraje k posouzení vlivů na životní prostředí. Na svém středečním zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj (SK) souhlasí se záměrem "PEGUFORM PLASTIC – Nymburk II. Etapa - rozšíření haly SO 01 - Vestavba lakovacího boxu", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Záměrem investora je rozšíření lakovny o vestavbu nového stříkacího a sušícího boxu s technickým příslušenstvím pro drobné lakové opravy defektů vzniklých na výrobní lince. Pozemek se nachází v průmyslové části na severním okraji města Nymburk. Teoretická plánovaná kapacita oprav je max. 120 dílů za směnu, při třísměnném provozu tedy 360 dílů za den. Z hlediska ochrany ovzduší se bude jednat o další technologický úsek stávajícího velkého zdroje znečišťování ovzduší. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Nymburk.

SK souhlasí se záměrem "Dřevozpracující závod Čáslav, rekonstrukce a rozšíření". Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajícího závodu na zpracování dřeva, které proběhnou ve dvou etapách. Konkrétně jde o umístění nových technologických zařízení do novostaveb výrobních hal včetně realizace nových komunikací a skladových ploch. Území výstavby je situováno ve východní části města Čáslav ve stávající průmyslové zóně. Celková plocha řešeného území 204 500 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha 40 198 metrů čtverečních a plocha komunikací 40 830 metrů čtverečních. Intenzita kamionové dopravy bude 50 vozidel za den, železniční dopravy 12 vozů za den. 40 procent dopravy surovin a 10 procent dopravy produktů je směřováno na železnici. Záměr je v souladu s územním plánem obce Čáslav

SK souhlasí se záměrem "Podniková čerpací stanice Recycling - Kovové odpady" v katastrálním území Čáslav. Záměrem je umístění neveřejné nadzemní čerpací stanice pro skladování a výdej nafty ve stávajícím areálu firmy Recycling – Kovové odpady v Čáslavi (sběrna kovového odpadu). Čerpací stanice má sloužit pouze pro vozidla provozovaná a parkující v areálu firmy a v zájmu potřeb provozovatele. Z hlediska ochrany ovzduší byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek, který potvrzuje, že provozem čerpací stanice pohonných hmot za předpokladu plnění emisních limitů nebudou překračovány imisní limity pro sledované látky. Plánovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

SK souhlasí se záměrem "Poděbrady, přemostění trati ČD, Varianta K - Koutecká". Jedná se o novostavbu nadjezdu silnice II/329 přes trať ČD číslo 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín, která má nahradit současný chráněný železniční přejezd Koutecké ulice. Součástí návrhu je kromě silničních a mostních objektů úprava odvodnění, potřebné přeložky inženýrských sítí, úpravy zařízení ČD, rekultivace a vegetační úpravy. Silnice je navržena v kategorii MO 8/50, základní šířka vozovky je 2 x 3,5 metrů, návrhová rychlost 50 kilometrů za hodinu. Záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Poděbrady.

SK souhlasí se záměrem "Euroautopark Vestec". Předmětem záměru je výstavba autobazaru se zázemím pro parkování a stravování návštěvníků. Celková využitá plocha bude činit 21 400 metrů čtverečních. Celkový počet stání bude 654. Součástí záměru bude dvoupatrová restaurace (20 x 10 metrů) s přístavbou pro ostrahu (6 x 3 metry). Nárůst dopravy na silnici v souvislosti s provozem areálu bude asi 100 okružních jízd za den pro zákazníky, přičemž je možné počítat s 200 návštěvníky denně. Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena při dosti frekventované silnici Vídeňská v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Vestec.

SK souhlasí se záměrem "Výroba tiskařských válců - průmyslová zóna Pečky". Jedná se o vybudování provozovny na výrobu tiskařských válců v průmyslové zóně ve stávající hale areálu firmy Diana Fish v Pečkách o celkové výměře 9649 metrů čtverečních. Záměr je umístěn mimo souvislou obytnou zástavbu obce s dobrou dopravní obslužností. Podle zpracované rozptylové studie jsou příspěvky záměru k průměrných ročním i krátkodobým imisním koncentracím znečišťujících látek velmi malé a nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Záměr je v souladu s platným územním plánem města Pečky.

SK souhlasí se záměrem "Město Sázava - protipovodňová opatření" za podmínek dodržení opatření popsaném v dokumentaci záměru. Předmětem záměru je realizace protipovodňových opatření ve městě Sázava, převážně v zastavěném území, v aktivním záplavovém pásmu řeky. Záměr se nachází v katastrálním území Sázava, Dojetřice a Černé Budy. Protipovodňová ochrana města je navržena na průtok Q100. Realizace protipovodňových opatření bude mít vliv na EVL Dolní Sázava, především na tyto předměty ochrany: hořavka duhová (Rhodeus sericeus), velevrub tupý (Unio crasus) a velevrub malířský (Unio pictorum). Nejzávažnější vliv bude mít prohrábka dna, celý záměr byl však hodnocen bez významně negativního vlivu. Výstavba bude probíhat nekontinuálně – po dobu dvou let. Schválený územní plán sídelního útvaru Sázava v grafické části neřeší protipovodňová opatření.

SK souhlasí se záměrem "Zařízení ke sběru, výkupu a skladování odpadů Dobříš". Kapacita zařízení bude 150 tun nebezpečných odpadů a 50 tun ostatních odpadů za rok. Jedná se o sběr, výkup a skladování olověných akumulátorů a ostatních baterií a dále výkup neželezných kovů. Zařízení tvoří jedna místnost 8 x 7,7 metrů. Bude pro něj vyčleněn prostor v objektu bývalých dílen a garáží dopravní společnosti. Odvoz odpadů ze zařízení oprávněnou osobou bude zajištěn nákladními auty s tonáží do 10 tun s intenzitou přibližně jednou za týden. Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie bylo prokázáno, že provozem areálu nedojde k významné změně kvality životního prostředí a zdraví obyvatelstva v dotčeném území. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Dobříš.

SK souhlasí se záměrem "Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků" v katastrálním území Beroun. Zařízení bude sloužit k soustřeďování a rozebírání autovraků, oddělování částí automobilů, které lze použít k opravám nebo prodeji a k oddělování nebezpečných odpadů, jejich zabezpečení proti úniku do přírodního prostředí, znehodnocení nebo odcizení a předání oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Bude v něm zpracováno asi 185 kusů autovraků ročně, to je maximálně 74 tun nebezpečného odpadu. Hlavní zdrojem hlukových emisí ze zařízení bude používání ručního mechanického a elektrického nářadí při jednotlivých operacích demontáže. Záměr je v souladu s územním plánem.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Rozšíření Královského pivovaru Krušovice". Umístění nových stavebních objektů respektuje stávající technologické provozy a navazuje na ně. Pivovar plánuje rozšíření provozu na úroveň výroby dvou milionů hektolitrů piva za rok. Dále je připravována rekonstrukce a modernizace stávající ČOV, která proběhne ve dvou etapách. Zvýšení imisní zátěže vlivem intenzifikace provozu stacionárních zdrojů znečištění nebude mít podstatný negativní vliv. Dle rozptylové studie emise z navýšení dopravy celkové znečištění ovzduší znatelně neovlivní. Z hlediska zdravotních rizik nepředstavuje záměr významný negativní vliv na obyvatelstvo. Záměr je v souladu s územním plánem obce Krušovice.

SK souhlasí se záměrem "Recyklační deponie stavebních odpadů Kutná Hora - Neškaredice". Jedná se o realizaci zařízení pro shromažďování a dočasné skladování nekontaminovaných stavebních odpadů, které budou periodicky nebo dle kapacitních možností recyklovány. Záměr bude realizován na ploše o rozloze 2400 metrů čtverečních a zhutněnou pláň o rozloze 4088 metrů čtverečních. Předpokládaná kapacita záměru je do 20 tisíc tun materiálu za rok. Zvýšená prašnost bude omezována také zkrápěním povrchů vodou. Vzhledem k situování recyklační deponie bude hluková zátěž venkovního prostoru nevýznamná. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK souhlasí se záměrem "Skladový a administrativní areál ulice Milady Horákové Kladno". Jedná se o stavbu skladového a administrativního areálu, který bude sestávat ze čtyř skladových hal. Komplex je umístěn v průmyslové zóně Kročehlavy – jih, na jižním okraji města Kladna, v ulici Milady Horákové na pozemcích o výměře zhruba 20 003 metrů čtverečních. Haly budou využívány pro skladování a distribuci průmyslového zboží běžné spotřeby (textil, elektronika, kosmetika, nábytek, hračky, bíle zboží apod.). Součástí komplexu budou parkoviště pro osobní vozy o celkové kapacitě 74 stání umístěná převážně v administrativní východní části areálu, dále obslužné komunikace a chodníky o souhrnné ploše 5587 metrů čtverečních. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Kladno.

SK souhlasí se záměrem "Rozšíření stávajícího logistického centra Dachser E.S.T." v katastrálním území Kladno. Jedná se o dostavbu logistického centra, přičemž stavební úpravy zahrnují zateplenou manipulační halu, administrativní budovu, vrátnici, zpevněný venkovní areál, parkovací plochy pro osobní vozy a reklamní zařízení. Záměrem dojde k nárůstu dopravy mimo obytnou zástavbu o asi 20procent. Lze předpokládat, že při dodržení navrženého situačního, stavebního, technologického a dopravního řešení nebude provoz představovat negativní navýšení hlukové zátěže v území. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK souhlasí se záměrem "Obchodní galerie Kladno Kročehlavy". Předmětem záměru je výstavba prodejny pro prodej průmyslového zboží. Celková plocha prodejny bude realizována na ploše 19 419 metrů čtverečních, z toho objekt prodejny zaujme 7456 metrů čtverečních. Objekt bude jednopodlažní, jednoduchý halový o výšce 7,7 metrů se sociálním zařízením a sklady. Výsledný stav hlukové situace záměr navýší o 0,2 dB, což je změna měřením nezaznamenatelná. Příspěvky sledovaných znečišťujících látek imisní pozadí významněji nezmění. Záměr je v souladu s územním plánem Statutárního města Kladno.

SK souhlasí se záměrem "Výrobní a skladová hala pro vytlačování plastových desek Příbram" v katastrálním území Příbram, Trhové Dušníky. Návrh výstavby předpokládá vybudování nové haly pro výrobu kompaktních pěněných plastových desek. Výměra haly představuje 17 230 metrů čtverečních. Celková plocha záměru bude 37 940 metrů čtverečních, komunikace 14 950 metrů čtverečních a ostatní plochy 5760 metrů čtverečních. Součástí výrobního areálu budou venkovní parkovací plochy pro osobní vozidla. Pro zamezení vlivu sekundární prašnosti byla v rozptylové studii navržena technická a organizační opatření. Z rozptylové studie vyplývá, že provozem záměru nebude imisní situace v dané lokalitě téměř ovlivněna. Byla vypracována hluková studie, z níž je zřejmé, že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového zatížení okolí. Záměr je v souladu s územními plány města Příbram i obce Trhové Dušníky.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí