zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond chce rozšíriť zoznam podporovaných komodít

14.03.2008
Odpady
Recyklačný fond chce rozšíriť zoznam podporovaných komodít

Trvalou úlohou Recyklačného fondu je podpora separovania odpadov

 

Trvalou úlohou Recyklačného fondu  pre najbližšie obdobie zostáva podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovalo všetkých 2 924 miest a obcí (dnes 2 350), všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly. Tento cieľ je reálny, ale je k tomu potrebná aj zmena legislatívy, ktorá umožní viac podporovať separovaný zber tak, aby bol aj finančne atraktívny. Súčasných
1 300 až 1 800 Sk za tonu vyseparovaného odpadu nestačí. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

 

,,Pre obce a mestá môžeme podľa súčasnej legislatívy vyplatiť ročne príspevky maximálne do výšky 9 % z celkových vyzbieraných prostriedkov. Skutočná potreba a nami navrhované zvýšenie príspevkov by malo dosiahnuť  až  20 % prostriedkov fondu. K tomu je nevyhnutná zmena legislatívy. Tá by mala priniesť zároveň rozšírenie zákonných možností podpory z Recyklačného fondu na zhodnocovanie ďalších druhov odpadov, napríklad textílií, stavebných odpadov, chemických odpadov - rozpúšťadiel, riedidiel, hydraulických kvapalín a ďalších komodít “, povedal J. Líška.

 

Poukázal na to, že Slovensko má nedostatok surovinových zdrojov a tie by mohlo získať zvýšením podielu separácie odpadov. A to z vlaňajších 134-tisíc ton ročne na 1 mil. ton vytriedeného a recyklovaného odpadu ročne v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020. Prinieslo by to ako ,,vedľajší efekt“ zvýšenie zamestnanosti vytvorením dlhodobo udržateľných pracovných miest z dnešných 930 na cca 7 000 do roku 2015 a cca 10 000  do roku 2020. Tým by sa vytvorilo  nové priemyselné odvetvie - recyklačný priemysel, ktorý by bol už v roku 2012 vysoko konkurenčný v rámci EÚ. Slovensko by tak dosiahlo 80 až 95 %-né zhodnotenie odpadov podľa jednotlivých komodít v roku 2015 a tým trvalé plnenie limitov stanovených EÚ a vládou SR.

 

,,Právne prostredie, v ktorom pôsobil Recyklačný fond v roku 2007, sa opäť nezmenilo. Legislatíva aj v roku 2007 nepriaznivo vplývala  na vývoj samotných platieb za výrobu a dovoz obalov a obalových materiálov v komoditách plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly. Nejednoznačnosť vo výklade zákona a vyhlášok Ministerstva životného prostredia k separovanému zberu a recyklácii obalov umožňuje rôzny výklad postupov pri evidencii, vykazovaní plnenia nariadenia vlády
č. 220/2005 a odpočítavaní z platieb do Recyklačného fondu pre povinné osoby. Tieto nepriaznivé skutočnosti vedú neodvratne k tomu, že Recyklačný fond nebude môcť plniť svoje poslanie dané súčasným znením zákona o odpadoch. Preto fond vyvíja vo vzťahu k Ministerstvu životného prostredia SR iniciatívu   smerujúcu   k   zmenám   zákona č. 223/20001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Celý objem recyklačných poplatkov, ktoré už dnes zaplatia obyvatelia v cene tovarov, by potom mal byť využitý výhradne len na zber, triedenie a recykláciu odpadov “, zdôvodnil J. Líška nevyhnutnosť legislatívnej zmeny zákona.

 

Zámery jednotlivých sektorov Recyklačného fondu

 

,,V roku 2008 a v ďalších bude fond venovať zvýšenú pozornosť materiálovým tokom odpadových olejov, od pôvodcov k autorizovaným zhodnocovateľom, s cieľom významne znižovať množstvá spaľovaných olejov.  V oblasti zberu odpadových olejov bude dominovať podpora ich oddeleného zberu podľa jednotlivých druhov. Fond podporí vybudovanie systému zberu, prepravy  a technologického zariadenia na zhodnocovanie primárnych a sekundárnych prenosných batérií (tužkových a podobných). V oblasti opotrebovaných pneumatík bude podporovať najmä ich zber a  zapracovanie do nových výrobkov“, konštatoval J. Líška.

 

Dodal, že v oblasti viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) fond bude podporovať zavádzanie a rozširovanie separovaného zberu odpadov a podporovať  školský zber. V roku 2008 chce zabezpečiť zhodnotenie 1 500 ton odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov. V oblasti elektrických a elektronických zariadení má v úmysle doplniť súčasné  recyklačné technológie na zhodnocovanie doteraz nespracovávaných druhov a častí elektroodpadov. Naďalej bude podporovať mestá a obce pri triedení a separácii elektroodpadu z komunálneho odpadu a vytvárať podmienky na oddelený zber elektroodpadu.

 

,,Recyklačný fond bude podporovať separovaný zber plastov. Zameriame sa na zavádzanie a rozvoj separácie plastov v oblastiach s doteraz nezavedeným, alebo slabo rozvinutým systémom zberu, ale aj na zvyšovanie účinnosti separácie, kvality vyseparovaných plastov a na rozširovanie zberu plastov od lukratívnych druhov na všetky zhodnotiteľné plasty. Podporíme aj projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich domácich papierenských podnikoch a aj v nových  technologických zariadeniach. Aktívne sa budeme podieľať na rozširovaní separovaného zberu  a zhodnotenia papiera. Zvýšime podiel vyseparovaného a spracovaného skla do roku 2010 na 70 % z celkového množstva odpadu zo skla (vrátane špeciálnych skiel), čo by predstavovalo zrecyklovaných viac ako 60-tisíc ton“, vyhlásil J. Líška.

 

Poukázal aj na to, že ostáva dobudovať komplexný systém zberu a spracovania starých vozidiel ustálením celkového počtu spracovateľských kapacít, s ohľadom na osem rozostavaných prevádzok. Fond bude podporovať technológie na objemové zmenšenie vyseparovaných komodít a spracovania karosérií, poskytovať finančné prostriedky len na základe environmentálneho prínosu, zameria sa aj na podporu logistiky zberu starých vozidiel v závislosti na dosahovaní optimálnych výsledkov v počte spracovania starých vozidiel v nasledujúcom roku. ,,Cieľom všeobecného sektora do roku 2010 naďalej ostáva podpora separovaného zberu v obciach a mestách, zlepšovanie logistiky systémov - podpora komplexných systémov zberu, zvyšovanie zapojenia občanov, zlepšenie informovanosti, podpora propagácie a podpora zameraná na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií a informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov“, uzavrel J. Líška.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí