zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odběr, odvoz a zneškodnění nebezpečného odpadu z nemocnice

13.03.2008
Odpady
Odběr, odvoz a zneškodnění nebezpečného odpadu z nemocnice
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867081
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
07.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 48 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Fakultní nemocnice s poliklinikou vypisuje výběrové řízení odběr, odvoz a zneškodnění nebezpečného odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 7. 4. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

01223 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
IČO: 00 165 549
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Kontaktné miesto (miesta)
referát verejného obstarávania
kontaktná osoba: Ing. Anna Oršinová
tel. č./fax: 048 413 99 09
e-mail: aorsinova@nspbb.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Zdravotníctvo.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
NUTS kód: SK032.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytnutie služby predmetu zákazky je definované nasledujúcimi činnosťami: odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu vzniknutého u pôvodcu odpadu. Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, je podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N), do skupiny č. 18: "odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti"), číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 02 a 18 01 03. Podrobnejšie údaje a informácie uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90122200-0.
Doplnkový slovník: E036-4.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90122240-2.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu je cca 220 000 kg/rok. Z toho odpad kat. č. 18 01 02 - cca 10 000 kg/rok a odpad kat. č. 18 01 03 - cca 210 000 kg/rok.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 810 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 12 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prevádzkových prostriedkov FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Právna subjektivita.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 282/2006 Z. z. a zák. č. 102/2007 Z. z. Uchádzača zapísaného podľa zákona o verejnom obstarávaní do zoznamu podnikateľov oprávňuje preukázať vo verejnej súťaži splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač predloží originály týchto dokladov alebo ich úradne overené kópie.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. - vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti plniť finančné záväzky. Predložené vyjadrenie nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu predkladania ponúk. Uchádzač predloží originály týchto dokladov alebo ich úradne overené kópie.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky (originály dokladov alebo ich úradne overené kópie):
1. V prípade, ak uchádzač nezabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
1.1 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre uchádzača, ktorý mu osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu nebezpečného odpadu.
1.2 Platnú zmluvu, ktorú má uchádzač uzavretú so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. V prípade, ak uchádzač má uzavretý zmluvný vzťah s viacerými takýmito subjektmi, predloží platnú zmluvu aj s každým z týchto subjektov.
2. V prípade, ak uchádzač zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
2.1 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaný pre uchádzača, ktorý mu osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu nebezpečného odpadu.
2.2 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaný pre uchádzača, ktorý mu osvedčuje prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
2.3 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na súhlas prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej.
Kritériá:
1. Cena v Sk bez DPH za odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu/1 kg - druh odpadu č. 18 01 02 - 20 bodov.
2. Cena v Sk bez DPH za odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu/1 kg - druh odpadu č. 18 01 03 - 80 bodov.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
ONaL/VO/2008-118ao.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 25. 3. 2008. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 7. 4. 2008. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 6. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 8. 4. 2008. Čas: 11.00 h.
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - objekt riaditeľstvo, 2. poschodie - sekretariát riaditeľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Súťažné podklady sa budú poskytovať na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov. Ak je žiadosť o vydanie súťažných podkladov podaná faxom alebo elektronicky, uchádzač ju musí potvrdiť aj písomnou formou poštou v originálnom vyhotovení do 3 pracovných dní, najneskôr však do lehoty na predkladanie ponúk. Súťažné podklady si možno vyžiadať aj osobne na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.1., objekt riaditeľstvo, 3. poschodie, č. dv. 318, v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 h. Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa pre uchádzača je v pracovných dňoch od 10.30 do 15.00 h.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
29. 2. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí