zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

03.04.2008
Příroda
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Vztah nařízení Rady (ES) č. 338/97 a směrnice Rady (EHS) č. 92/65
K charakteru stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vydaného v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97

k čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi

ke směrnici Rady č. 92/65 (EHS) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice č. 90/425/EHS

k § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

I. Za existující okolnost týkající se zachování druhu, jež mluví proti vydání dovozního povolení ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, nelze pokládat nesplnění podmínek dovozu stanovených ve směrnici Rady (EHS) č. 92/65. Tato směrnice neobsahuje právní úpravu dovozu, ale upravuje veterinární podmínky pro provoz schválených zařízení, a proto podle ní nepřísluší o předmětném dovozu rozhodovat.

II. Stanovisko AOPK ČR, jakožto vědeckého orgánu CITES, vydané v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97, je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 11. října 2007, č. j. 5811/M/07, 69900/ENV/07, sp. zn. R/2004)

Ministerstvo rozhodnutím podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 100/2004 Sb.“), ve spojení s článkem 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 338/97“), nepovolilo společnosti A. (dále jen „společnost“ nebo „dovozce“), dovoz 20 exemplářů kočkodanů talapoin z Kamerunu.

V odůvodnění rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že druh Miopithecus talapoin je uveden v seznamu chráněných druhů v příloze B cit. nařízení Rady (ES) č. 338/97. Dovozní povolení smí být vydáno jen za podmínek stanovených tímto nařízením, zejména v článku 4 odst. 2. Ministerstvo dále uvádí, že jednou z neopomenutelných podmínek je, že „výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení“. Zdůrazňuje, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) jakožto vědecký orgán CITES s povolením dovozu exemplářů uvedeného druhu nesouhlasí mj. z důvodu, že „povolením dovozu by došlo k porušení podmínek dovozu podle směrnice Rady 92/65/EHS“. Podle této směrnice mohou být primáti dovezeni pouze za účelem vystavování zvířat a vzdělávání veřejnosti, zachování druhů nebo pro účely základního či aplikovaného vědeckého výzkumu nebo šlechtění zvířat pro potřeby tohoto výzkumu.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost rozklad, v němž mj. namítá, že „není pravda, že v daném případě byla nalezena okolnost týkající se zachování druhu, která by mluvila proti vydání dovozního povolení“. Nesouhlasí se stanoviskem AOPK ČR, podle něhož by dovozem došlo k porušení směrnice 92/65/EHS (Balai), která se týká veterinárních podmínek pro obchod se zvířaty přes hranice států uvnitř Evropské unie (dále jen „EU“) a pro dovoz do EU.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva zrušil a věc vrátil ministerstvu k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Ministerstvo v odůvodnění uvedlo, že dovozní povolení smí být vydáno jen za podmínek stanovených v nařízení Rady (ES) č. 338/97, zejména podle článku 4 odst. 2 tohoto nařízení. Dále konstatuje, že jednou z neopomenutelných podmínek je, že výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení. Tuto podmínku pro vydání dovozního povolení stanovuje článek 4 odst. 1 písm. e) cit. nařízení. Článek 4 odst. 2, na nějž ministerstvo zejména odkazuje, pak stanovuje, že „Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy B do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského státu“.

Z uvedeného je zřejmé, že ačkoli ministerstvo nevyhovělo žádosti o povolení dovozu především pro nesplnění podmínky pro dovoz do EU stanovené v článku 4 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 338/97 odůvodnění opírá o skutečnost, že AOPK ČR, jakožto vědecký orgán CITES, v úvodu svého stanoviska uvádí, že povolením dovozu primátů předmětného druhu by došlo k porušení podmínek dovozu podle směrnice Rady 92/65 (EHS) ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (dále jen „směrnice Rady (EHS) č. 92/65“). Ministerstvo v rozporu s cit. článkem nařízení Rady (ES) č. 338/97 pokládá za existující okolnost týkající se zachování druhu, jež mluví proti vydání dovozního povolení, nesplnění podmínek dovozu stanovených ve směrnici Rady (EHS) č. 92/65, která náleží do kompetence Ministerstva zemědělství – Státní veterinární správy. Tato směrnice neobsahuje právní úpravu dovozu, ale upravuje veterinární podmínky pro provoz schválených zařízení, a proto podle ní nepřísluší o předmětném dovozu rozhodovat.

Ministerstvo při novém rozhodování o věci je povinno se řídit příslušným ustanovením článku nařízení Rady (ES) č. 338/97, tedy uvést důvody ohrožení zachování předmětného druhu, pro něž není vydání dovozního povolení možné.
V odůvodnění rozhodnutí je třeba se též zabývat skutečností, že zařízení dovozce není místem určení ve smyslu článku 2 písm. k) nařízení Rady (ES) č. 338/1997, jímž je zařízení v Maďarsku. Dále podotýkám, že argumentaci týkající se plnění podmínek stanovených ve směrnici Rady (EHS) č. 92/65 lze uvést nanejvýš subsidiárně.

Závěrem upozorňuji, že stanovisko AOPK ČR je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, jež může ministerstvo zrušit nebo změnit v přezkumném řízení (§ 149 odst. 5).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí