zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Služby v oblasti odpadového hospodářství

29.04.2008
Odpady
Služby v oblasti odpadového hospodářství
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867695
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 80 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Vrbové vypisuje výběrové řízení na zabezpečení služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě. Nabídka do tendru musí být zaslána do 17. 6. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Vrbové: Služby súvisiace s odpadom ako takým
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mesto Vrbové IČO: 00 313 190, Gen. M. R. Štefánika 15/4, Kontakt: Mesto Vrbové, Mestský úrad Vrbové, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, Do rúk: Ing. Ján Prievoznik, zástupca primátora, SK-922 03 Vrbové. Tel.: (421-33) 735 06 14. E-mail: jp_zastupca@vrbove.sk. Fax: (421-33) 779 22 11.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vrbove.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Všeobecná štátna správa.
Verejný poriadok a bezpečnosť.
Životné prostredie.
Sociálna starostlivosť.
Vzdelávanie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Vrbové.

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mesto Vrbové.

NUTS kód: SK021 .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:

Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktorými sa rozumie predovšetkým:
• Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu zo 110 l a 1100 l zberných nádob,
• Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek,
• Zber a odvoz objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
• Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nebezpečných odpadov.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121200, 90121130, 90121140, 74744000.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Nie.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:

Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:

Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Jedna hodnota.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 22 000 000 SKK.

II.2.2)
Opcie:

Nie.

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Trvanie v mesiacoch: 48 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka sa nevyžaduje.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Vrbové.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

— v zmysle § 31 ods. 2 o verejnom obstarávaní.

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
1.2 Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.3 Nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
1.4 Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5 Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky,
1.7 Neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nalegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
1.8 Nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich piatich rokoch, ktoré vie verejný obstarávateľ preukázať.
2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1. tejto časti predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v nasledovných bodoch:
2.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu 17.6.2008 – pre všetky osoby uvedené v bode 1.1 a 1.2,
2.2 potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace ku dňu 17.6.2008,
2.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu 17.6.2008,
2.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu 17.6.2008,
2.5 aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
2.6 potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace ku dňu 17.6.2008,
2.7 Uchádzač môže doklady uvedené v bode 2.1 až 2.6 nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2.8 V prípade účasti skupiny podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje splnenie podmienok účasti každý člen skupiny samostatne.
3) Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
4) Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:
1) Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overená fotokópia tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač zriadený účet, obsahovalo:
— akú má klient (uchádzač vo verejnej súťaži) reputáciu;
— odkedy je uchádzač klientom banky;
— ako si plní finančné záväzky;
— či bol klient od roku 2005 až ku dňu predloženia ponuky v nepovolenom debete;
— že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár;
— že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
V prípade, že vo vyjadrení banky bude chýbať jej vyjadrenie k niektorému z vyššie uvedených bodov, prípadne banka označí klientovu (uchádzačovu) reputáciu ako zlú alebo si klient (uchádzač) neplní finančné záväzky, alebo klient (uchádzač) bol od roku 2005 ku dňu predloženia ponuky v nepovolenom debete, alebo klient (uchádzač) nedodržuje v prípade splácania úveru splátkový kalendár, alebo jeho bežný účet bol alebo je predmetom exekúcie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
Ak je uchádzač klientom banky menej ako jeden rok ku dňu predloženia ponuky, verejný obstarávateľ požaduje doložiť vyššie uvedené vyjadrenie od banky, kde mal uchádzač zriadený účet v predchádzajúcom období, tak, aby týmto vyjadrením pokryl obdobie minimálne jedného roka ku dňu predloženia ponuky.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie (podpísané osobou oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet a že nemá vedený účet v inej banke.
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.
2) Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vyplývajúcu z podnikateľského rizika. Uchádzač je povinný uzatvoriť a v ponuke predložiť zmluvu o poistení zodpovednosti za škody vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy po celé obdobie jej účinnosti.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť bolo minimálne vo výške 3 000 000 Sk (slovom: tri milióny slovenských korún). Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody alebo zmluvu o budúcej zmluve požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej kópii.
3) Súvaha (alebo výkaz o majetku a záväzkoch) a výkaz ziskov a strát (alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch) za predchádzajúce tri roky (2005 - 2007) - originál, resp. úradne overená kópia. Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku, aby uchádzač aspoň v dvoch z týchto troch rokov mal kladný hospodársky výsledok.
4) Prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2005 - 2007), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku na preukázanie finančného postavenia, a to, aby minimálna výška obratu v priebehu každého účtovného roka 2005 - 2007 nebola u uchádzača nižšia ako 10 000 000 Sk bez DPH (slovom: desať miliónov slovenských korún bez DPH) dosahovaného v tých predmetoch činností, ktoré sú predmetom zákazky a účelom tejto verejnej súťaže.
5) V prípade nesplnenia podmienok v bodoch 1) až 4) sa predložená ponuka nebude vyhodnocovať a uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť na poskytnutie služby:
1) Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 2005 - 2007 (§ 28 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní) rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s plánovanou zmluvou na dodanie predmetu zákazky.
1.1. Verejný obstarávateľ vzhľadom na služby mimoriadneho verejného záujmu požaduje, aby uchádzač pri preukazovaní každej realizovanej zmluvy uviedol:
a) obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania objednávateľa,
b) kontaktnú osobu a číslo telefónu objednávateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie,
c) predmet zmluvy, jeho stručnú špecifikáciu rozsahu,
d) celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH (vrátane uvedenia výšky DPH v čase realizácie zmluvy),
e) dátum uzatvorenia zmluvy,
f) lehoty a miesto realizácie zákazky.
1.2. Zoznam zmlúv, ktorý je súčasťou dokumentácie ponuky uchádzača, bude potvrdený:
a) verejným obstarávateľom, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
b) odberateľom, ak odberateľ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich realizovaní.
1.3. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ požaduje, aby v každom z predchádzajúcich troch rokov (2005 - 2007) uchádzač vo vyššie uvedenom zozname realizovaných zákaziek zároveň preukázal, že poskytol aspoň jednu zákazku rovnakého alebo podobného druhu, ako je predmet tejto zákazky, v každom z uvedených rokov, vo finančnom objeme minimálne 3 000 000 Sk bez DPH / rok (slovom: tri milióny slovenských korún bez DPH / rok), v každom roku, v prípade nesplnenia tejto podmienky bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
1.4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každá informácia uchádzača o zrealizovanej zákazke zo zoznamu poskytnutých služieb mala rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v bode 1.1. V prípade nedodržania požiadavky bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
2) Zoznam s údajmi o vzdelaní o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb (§ 28 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní), s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom verejnej súťaže. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra. Verejný obstarávateľ stanovuje, že prax osôb zodpovedných za poskytnutie služby musí byť minimálne 5 rokov.
3) Vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky 2005 - 2007.
3.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby priemerný počet zamestnancov u uchádzača v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka nebol nižší ako 10 zamestnancov.
3.2. Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov bude v ponuke predložené v originálnom rovnopise. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie bolo potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v pinom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača.
3.3. V prípade nedodržania požiadaviek uvedených v tomto bode bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
4) Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenia (§ 28 ods. 1 písm. j) Zákona o verejnom obstarávaní) potrebné na plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto písomnom vyhlásení potvrdil, že strojové a technické vybavenie, ktoré má a bude mať k dispozícii počas celého obdobia realizácie zákazky, je plne postačujúce. Ďalej uvedie samotnú špecifikáciu strojov a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na plnenie zákazky (zmluvy).
Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
a) názov stroja alebo mechanizmu,
b) typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
c) počet kusov,
d) kópie technických preukazov.
4.1. Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy, požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra.
4.2. Verejný obstarávateľ trvá na tom, aby uchádzač mal k dispozícii:
Strojové vybavenie:
— 1 ks špeciálnych áut s lisovacou nadstavbou na zber a prepravu komunálneho odpadu;
— 1 ks vozidiel s ramenovým nakladačom na VOK;
— 1 ks nákladné auto na zber a prepravu papiera, plastov a skla z upravených zberných nádob;
— 1 ks špeciálne nákladné auto na zber a prepravu nebezpečných vytriediteľných zložiek z KO.
4.3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie malo rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v tomto bode, v opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
5) Iné požadované doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledujúce platné doklady a dokumenty, a to originál alebo úradne overenú kóplu:
5.1. registráciu podľa § 15 zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5.2. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú predmetom zákazky, v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5.3. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň - v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.4. potvrdenie mesta/obce s počtom obyvateľov viac ako 5 000, že uchádzač v posledných troch rokoch aspoň 1 rok prevádzkoval v uvedenej obci/meste systém triedeného zberu komunálneho odpadu v rozsahu minimálne 5 triedených zložiek (z toho povinné sklo, papier, plasty, bioodpad), predložené ako originál alebo overená kópia.
6) Uchádzač na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže využiť technické a odborné kapacity aj iného subjektu bez ohľadu na právnu povahu väzieb s ním. Túto skutočnosť však musí preukázať relevantným dokladom - prísľubom, že určitý subjekt má reálne k dispozícii strojový park, zariadenie alebo technikov na realizáciu predmetu zákazky, ak uchádzač bude úspešný v tejto súťaži. Verejný obstarávateľ požaduje, aby tento prísľub bol súčasťou ponuky uchádzača, a to napr. ako zmluva o budúcej zmluve, pri dodržaní, resp. uvedení údajov a predložení dokladov podľa bodov 3) až 5).
7). Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa zabezpečenia kvality, ochrany životného prostredia a BOZP.
Uchádzač v ponuke predložĺ nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a BOZP:
7.1. certifikát systému riadenia kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality,
7.2. certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia ochrany životného prostredia,
7.3. certifikát systému riadenia BOZP podľa OH SAS 18001 pre služby v odpadovom hospodárstve, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia BOZP,
7.4. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality, environmentálneho manažérstva a BOZP. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré zaručujú vyššie uvedené osvedčenia. Pri predložení iných rovnocenných dôkazových dokumentov tieto musia byť preskúmané a potvrdené nezávistým certifikačným orgánom, ktorý ich musí uznať za rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, ochrany ŽP a BOZP podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
7.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby zabezpečenie kvality, environmentálneho manažérstva a BOZP uvedené v bodoch 7.1., 7.2. a 7.3. uchádzač preukázal v originálnych rovnopisoch, alebo v úradne overených fotokópiách.
7.6. V prípade nedodržania požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v bode 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka nebude vyhodnocovaná.
8. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi v originálnom vyhotoveni alebo ako úradne overená kópia dokumentu.
9. Ak uchádzač nepredloží niektorý z dokumentov požadovaných verejným obstarávateľom alebo predloží nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže vylúčený.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

Nie.

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Nie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

VO/VS/1/2008.

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Nie.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 4.6.2008 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

17.6.2008 - 14:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 25.7.2008.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 17.6.2008 - 15:00.
Miesto: Mesto Vrbové, Mestský úrad Vrbové, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, zasadacia miestnosť, 1. posch.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Nie.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

II.1.4) - neuplatňuje sa.
IV.1.2) - neuvádza sa.
IV.1.3) - neuvádza sa.
IV.3.5) - neuvádza sa).
IV.3.7) Obdobie: Do dátumu.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Úrad pre verejné obstarávanie IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:

Mesto Vrbové IČO: 00 313 190, Gen. M. R. Štefánika 15/4, SK-922 03 Vrbové. E-mail: jp_zastupca@vrbove.sk. Tel.: (421-33) 735 06 14. URL: www.vrbove.sk. Fax: (421-33) 779 22 11.

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Úrad pre verejné obstarávanie IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.4.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí