zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nákup techniky pro zpracování bioodpadů

02.05.2008
Odpady
Nákup techniky pro zpracování bioodpadů
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867749
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
26.05.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 81 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

T178701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)

 
 
 
Anotace tendru:

Město Sliač vypisuje výběrové řízení na nákup techniky pro zpracování bioodpadu na městské skládce. Jedná se o dodávku traktoru, traktorového návěsu, kontejneru na sběr bioodpadu a další techniky. Nabídka do tendru musí být zaslána do 26. 5. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 12. 5. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

01917 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Sliač
IČO: 00 320 277
Mestský úrad, Letecká 1, 962 31 Sliač
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Sliač
kontaktná osoba: Ing. Jolana Zlatníková
tel. č.: 045 544 24 46, 045 544 22 53, fax: 045 544 25 06
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sliac.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Technická podpora spracovávania bioodpadu na mestskom kompostovisku Sliač.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Sliač.
NUTS kód: SK032.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Traktor.
2. Traktorový náves.
3. Štiepkovač.
4. Kontajner na zber bioodpadu.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29300000-2.
Doplnkový slovník: E162-6.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 29370000-3, 29352000-1, 29524140-1, 28213800-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Ponuky treba predložiť na všetky časti.
INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť č. 1: Traktor.
1. Stručný opis
Motor - preplňovaný s kvapalinovým chladením, výkon od 80 do 85 HP, počet valcov 4 v rade, možnosť alternácie pohonu biodiesel, objem palivovej nádrže minimálne 150 l; spojka - hydrostaticky ovládaná; prevodovka - typ mechanická, 5 synchronizovaných prevodových stupňov v 4 skupinách, s minimálnou rýchlosťou 0,5 km/h, maximálna rýchlosť 40 km/h, vývodový hriadeľ - 4 druhy otáčok na zadnom vývodovom hriadeli (540, 540 ECO - 1000, 1000 ECO); hydraulika - čelné hydraulické ramená čelný PTO, max. zdvíhacia sila viac ako 3 400 kg, min. výkon čerpadla 54 l/min., počet vonkajších nezávislých okruhov hydrauliky min. 2; kabína - zvukotesná s vykurovaním a ventiláciou, klimatizácia, vzduchové filtre, brzdy - brzdenie na všetky 4 kolesá, hydrostaticky ovládané, mokré brzdy v olejovom kúpeli, vzduchový brzdový systém, príves/náves; predná náprava - elektrohydraulické ovládanie prednej nápravy, elektrohydraulická uzávierka diferenciálu.
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29370000-3.
3. Množstvo alebo rozsah
1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 302 500. Mena: Sk.
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Začiatok: 1. 7. 2008, ukončenie: 31. 12. 2008.
5. Doplňujúce informácie o častiach
Časť č. 2: Traktorový náves.
1. Stručný opis
Jednonápravový náves, trojstranný sklápač - nosnosť 2 - 2,5 t, celokovová podlaha, bočnice s deleným otváraním, centrálne zatváranie výklopných bočníc, hydraulické vyklápanie korby, uhol sklápania cca 50 stupňov, tandemová náprava, odpružená, max. konštrukčná rýchlosť 40 km/h, oporné koliesko na oji, el. výbava a osvetlenie, pneumatické brzdy.
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29352000-1.
3. Množstvo alebo rozsah
1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 294 000. Mena: Sk.
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Začiatok: 1. 7. 2008, ukončenie: 31. 12. 2008.
5. Doplňujúce informácie o častiach
Časť č. 3: Štiepkovač.
1. Stručný opis
Spracovanie hmoty do priemeru 200 mm, vlastný dieselový motor s výkonom 30 - 40 HP, vlastný hydraulický okruh, podvozok, horizontálne podávacie valce - obidva hydraulicky poháňané s reguláciou rýchlosti otáčania podvozka, horizontálne podávacie valce s reguláciou rýchlosti otáčania, šírka 300 mm; výfuková rúra otočná o 270 stupňov, počet nožov - 2 ks, veľkosť štiepky 5 - 20 mm, minimálny výkon stroja 15 m3 za hodinu, elektronická poistka proti preťaženiu NO STRESS s počítadlom Mth, reťazový dopravník v násypke, el. štartér, kvapalinové chladenie, podvozok do 25 km/h.
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29524140-1.
3. Množstvo alebo rozsah
1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 008 500. Mena: Sk.
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Začiatok: 1. 7. 2008, ukončenie: 31. 12. 2008.
5. Doplňujúce informácie o častiach
Časť č. 4: Kontajner na zber bioodpadu - zelený odpad.
1. Stručný opis
Objem kontajnera od 0,6 do 1 m3; konštrukcia rámu z jaklového profilu (40/40); plnenie zhora, otvárateľný výklopný poklop s rukoväťou na pántoch; pre zabezpečenie vetrania dve protiľahlé dlhšie strany kontajnera zo zvarovanej sieťoviny s okami 20 x 20 mm; vyprázdňovací otvor na jednej kratšej bočnej strane vybavený pántmi v hornej časti a zaisťovacou zástrčou v spodnej časti; celopovrchová zinková úprava; úchytky - kovové závesy v rohoch na manipuláciu pomocou hydraulickej ruky; vlastná hmotnosť cca 85 - 90 kg po pozinkovaní; označenie zbernej nádoby na poklope a na kratších plných stenách zeleným nápisom "Zelený odpad - tráva".
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 28213800-6.
3. Množstvo alebo rozsah
50 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 320 000. Mena: Sk.
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Začiatok: 1. 7. 2008, ukončenie: 31. 12. 2008.
5. Doplňujúce informácie o častiach
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 941 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Začatie: 1. 7. 2008, ukončenie: 31. 12. 2008.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nepožaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov obstarávateľa. Bližšie podmienky financovania a platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak obstarávateľ získa finančné prostriedky z environmentálneho fondu.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukázaním dokladov podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 ods. 1.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky za roky 2006 a 2007.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nevyžaduje sa.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 28 ods. 1 písm. a), l) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať, že v rokoch 2005 až 2007 uskutočnil min. 5 dodávok tovaru, ktoré sú predmetom zákazky.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 70.
2. Lehota dodania tovaru - 10.
3. Dostupnosť záručného a pozáručného servisu - 20.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
14a/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 00534-MST, číslo VVO: 20 z 29. 1. 2008.
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 12. 5. 2008. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 250. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Uchádzač uhradí v hotovosti do pokladnice MsÚ, Sliač, alebo na účet vo VÚB, Zvolen, a. s., č. ú.: 19820-412/0200. Pri prevzatí súťažných podkladov uchádzač predloží doklad o zaplatení za podklady. Ak bude uchádzač vo svojej žiadosti požadovať zaslanie súťažných podkladov poštou, doklad o zaplatení bude jej prílohou.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26. 5. 2008. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 4. 7. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 26. 5. 2008. Čas: 15.00 h.
Miesto: Mestský úrad, vedľajšia budova, Sliač, Letecká 1.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpení štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo ním splnomocnenou osobou, ktorá predloží splnomocnenie na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
15. 4. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí