zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná diskuse ke grantovému řízení MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2009

03.06.2008
Obecné
Veřejná diskuse ke grantovému řízení MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2009
Navrhovaná témata vycházejí z šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a odrážejí současné priority MŽP.
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi o návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace na rok 2009. Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsou každoročně přidělovány na základě výběrového řízení, které vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády č. 114/2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“).

Navrhovaná témata vycházejí z šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a odrážejí současné priority MŽP. Návrh obsahuje i seznam aktivit, které bude MŽP v rámci výběrového řízení podporovat.

Žádáme Vás o zaslání připomínek nejpozději do 10. 6. 2008 na e-mailovou adresu: Helena_Knappova@env.cz nebo na
Ministerstvo životního prostředí
odbor environemtálního vzdělávání
RNDr. Helena Knappová
Vršovická 65,
100 00 Praha 10

K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen poradě vedení MŽP v červnu 2008.


1) Témata pro rok 2009

A Změna klimatu
A1 - ochrana klimatu - snižování emisí skleníkových plynů v energetice, dopravě, průmyslu, přizpůsobení důsledkům změny klimatu
A2 - udržitelná energetika
A3 - udržitelná doprava

B Ochrana přírody a biologické rozmanitosti
B1 - podpora zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů (včetně odstraňování migračních překážek)
B2 - biotopy botanicky a zoologicky cenných lokalit a přírodě blízkých společenstev mimo zvláště chráněných území
B3 - udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, krajinný ráz), biokoridory, ÚSES
B4 - geodiverzita včetně významných geologických lokalit
B5 - lokality Natura 2000

C Životní prostředí a lidské zdraví
C1 - oblast chemických a zdraví škodlivých látek
C2 – oblast kvality a ochrany vod
C3 - oblast kvality a ochrany ovzduší
C4 – oblast hluku

D Přírodní zdroje, odpady
D1 - udržitelné využívání zdrojů
D2 - předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, recyklování odpadu

E Kvalita života, udržitelný rozvoj
E1- udržitelný rozvoj na místní, regionální i národní úrovni
E2 - udržitelná spotřeba, ekologická stopa
E3 - životní prostředí ve městech

F Průřezová témata
F1 – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zahrnující alespoň 4 témata týkající se ochrany životního prostředí
F2 - environmentální poradenství zahrnující alespoň 4 témata týkající se ochrany životního prostředí
F3 - právo a životní prostředí

2) Podporované aktivity v rámci výše uvedených témat:
aktivity v rámci předsednictví České republiky v Radě EU
zapojování veřejnosti do rozhodování, účast veřejnosti v řízeních
aktivní prosazování práva, účast na tvorbě legislativy a systémových změn, lobbying
praktické činnosti v ochraně přírody a krajiny, monitoring, management
environmentální vzdělávání a osvěta dospělých (veřejné správy, podnikatelů, NNO, veřejnosti, apod.)
environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže – mimoškolní aktivity
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta rodin a dětí předškolního věku
environmentální poradenství na regionální i celostátní úrovni
poskytování environmentálních informací (včetně elektronických)
vydávání publikací a periodik (včetně elektronických)
osvětové kampaně a akce
propagace projektových aktivit
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí