zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Technická pomoc při přípravě projektů integrovaného zpracování tuhého odpadu

05.06.2008
Odpady
EuropeAid - Technická pomoc při přípravě projektů integrovaného zpracování tuhého odpadu
 Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868116
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
10.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 106 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Hlavní část tohoto projektu spočívá v zajištění technické pomoci, jejímž cílem bude zřídit projekty integrovaného zpracování pevného odpadu v lokalitách Malatya, Viranşehir, Mardin, Siverek, Kastamonu, Akşehir, İskenderun, Körfez, Ödemiş, Bilecik, Elbistan, Keşan a İzmir. Tyto projekty budou podléhat turecké legislativě a „acquis“ EU a předpokládá se, že budou financovány pomocí nového finačního systému IPA (nástroj předvstupní pomoci). Projekt technické podpory se skládá ze 2 položek, uspořádaných podle provincií, jež jsou uvedeny v bodě 8 níže. Uchazeči však dostanou příležitost stát se součástí užšího seznamu pro obě položky (viz bod 21).
Složky projektu zahrnují: realizaci odborných místních šetření (topografický průzkum, geotechnické vzorkování, přezkoumání původu odpadů, laboratorní testování, apod.), přípravu studií proveditelnosti, vyhodnocení environmentálních vlivů (EIA), balíčky pro realizaci investic do životního prostředí, práce na návrhu stavebních prací v souladu s přesným odhadem nákladů na stavbu a přípravné práce, přípravu zakázkové dokumentace na dodávku a služby pro projekty týkající se vybraných projektů na zpracovávání tuhého odpadu v plné shodě s požadavky norem EU. Zmíněné vyžádá podrobný popis a vypracování soupisu podkladů, technických specifikací, soupisu materiálu a prací, implementačních projektů, návrhů a jiných nezbytných dokumentů.

Přihlášky v angličtině je nutné doručit do 10. července 2008.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Technická pomoc při přípravě projektů integrovaného zpracování tuhého odpadu

Lokalita projektů – Turecko

Oznámení o veřejné zakázce na služby

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/126974/D/SER/TR

2.
Řízení:

Mezinárodní užší.

3.
Program:

Národní předvstupní program finanční pomoci pro Turecko 2006.

4.
Financování:

Rozpočtová kapitola ES 22.020401 obecného rozpočtu Evropských společenství.

5.
Veřejný zadavatel:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU)


Předmět zakázky


6.
Povaha zakázky:

Celková cena.

7.
Popis zakázky:

Hlavní část tohoto projektu spočívá v zajištění technické pomoci, jejímž cílem bude zřídit projekty integrovaného zpracování pevného odpadu v lokalitách Malatya, Viranşehir, Mardin, Siverek, Kastamonu, Akşehir, İskenderun, Körfez, Ödemiş, Bilecik, Elbistan, Keşan a İzmir. Tyto projekty budou podléhat turecké legislativě a „acquis“ EU a předpokládá se, že budou financovány pomocí nového finačního systému IPA (nástroj předvstupní pomoci). Projekt technické podpory se skládá ze 2 položek, uspořádaných podle provincií, jež jsou uvedeny v bodě 8 níže. Uchazeči však dostanou příležitost stát se součástí užšího seznamu pro obě položky (viz bod 21).
Složky projektu zahrnují: realizaci odborných místních šetření (topografický průzkum, geotechnické vzorkování, přezkoumání původu odpadů, laboratorní testování, apod.), přípravu studií proveditelnosti, vyhodnocení environmentálních vlivů (EIA), balíčky pro realizaci investic do životního prostředí, práce na návrhu stavebních prací v souladu s přesným odhadem nákladů na stavbu a přípravné práce, přípravu zakázkové dokumentace na dodávku a služby pro projekty týkající se vybraných projektů na zpracovávání tuhého odpadu v plné shodě s požadavky norem EU. Zmíněné vyžádá podrobný popis a vypracování soupisu podkladů, technických specifikací, soupisu materiálu a prací, implementačních projektů, návrhů a jiných nezbytných dokumentů.

8.
Počet a názvy položek:

2 položek.
Položka č. 1: technická pomoc při zřizování projektů integrovaného zpracování tuhého odpadu v lokalitách İzmir, Körfez, Ödemiş, Bilecik a Keşan;
Položka č. 2: technická pomoc při zřizování projektů integrovaného zpracování pevného odpadu v lokalitách Malatya, Viranşehir, Mardin, Siverek, Kastamonu, Akşehir, İskenderun a Elbistan.

9.
Maximální rozpočet:

Položka č. 1: 1 600 000 EUR;
Položka č. 2: 1 900 000 EUR.

10.
Rozsah dalších služeb:

Nehodící se.


Podmínky účasti


11.
Způsobilost:

Účast je otevřená za stejných podmínek všem právnickým osobám (jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů), které byly zřízeny v jednom z členských států Evropské unie nebo v zemi nebo území regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných konkrétními nástroji, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 30 níže). Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob podléhá zvláštním předpisům, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována ( http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_general/en/a2_ecprogrammes_en.doc).

12.
Kandidatura:

Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.

13.
Počet přihlášek:

Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
Uchazeči mohou podat přihlášku pro 1 nebo obě položky, ovšem pouze 1 přihlášku na položku. Zakázka bude zadána položka po položce a každá položka bude tvořit samostatnou smlouvu.

14.
Zákaz vytváření spolků v užším výběru:

Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.

15.
Důvody pro vyloučení:

Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.

16.
Subdodávky:

Subdodávky jsou povoleny až do výše 30 % celkové hodnoty zakázky.

17.
Počet uchazečů do užšího výběru:

Na základě množství doručených přihlášek bude 4–8 uchazečů vyzváno, aby předložili podrobné nabídky na tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.


Předběžný časový rozpis


18.
Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:

Srpen 2008.

19.
Předběžné datum zahájení zakázky:

Prosinec 2008.

20.
Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:

12 měsíců (Prodloužení se předpokládá. Viz článek 28).


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


21.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Uchazeči musí ve svých přihláškách do užšího seznamu zřetelně uvést pouze 1 z následujících 3 možností (položka č. 1, 2, položky č. 1 2).
Uchazeč musí vyhovět výběrovým kritériím, která se týkají vybrané kombinace, což znamená, že pokud uchazeč podává přihlášku pro kombinaci s více než 1 položkou, musí vyhovět i souvisejícím dodatečným kritériím pro tuto kombinaci.
Uchazeč, který podává přihlášku pro více než 1 položku, se nicméně nemusí dostat na užší seznam pro všechny položky, o které se ucházel. Ohodnocení pro výběr a zařazení na užší seznam závisí pouze na kombinaci, pro kterou uchazeč podal žádost, a na souvisejících dalších kritériích, avšak výběr na užší seznam bude pro každou položku záviset na počtu způsobilých uchazečů pro danou položku.
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
a) průměrný roční obrat uchazeče za minulé 2 roky (2006, 2007) musí 3krát převyšovat maximální rozpočet položky, o kterou se uchází.
Společnosti, které působí po dobu kratší než 2 roky, budou muset prokázat své provozní peněžní toky za léta svého provozu.
Další kritéria: Jestliže uchazeč podává přihlášku pro obě položky, bude jejich hodnotícím kritériem souhrn rozpočtů pro položky, o něž se uchází.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
a) alespoň:
— 5 zaměstnanců v případě položky č. 1 (tento rok - 2008),
— 5 zaměstnanců v případě položky č. 2 (tento rok - 2008),
musí v současné době pracovat pro uchazeče v odborných oblastech souvisejících s touto zakázkou.
Další kritéria: Jestliže uchazeč podává přihlášku pro obě položky, bude jejich hodnotícím kritériem souhrnný počet zaměstnanců za položky, o něž se uchází.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
a) v případě položky č. 1 a 2: dokončené služby poradenství v případě 1 či více projektů na zpracování tuhého odpadu, včetně přípravy technických specifikací, místního šetření, studie proveditelnosti, zpráv EIA a návrhů, a to takových, jež byly realizovány v uplynulém 5letém období (od 1.1.2003 do konečné lhůty pro podání této nabídky). Nicméně minimální kumulativní hodnota zakázek na služby v případě položky č. 1 musí být 1 600 000 EUR (část realizovaná uchazečem) a u položky č. 2 1 900 000 EUR (část provedená uchazečem);
b) v případě položek č. 1 a 2: příprava zadávací dokumentace v souladu s postupy FIDIC pro zakázková řízení, a to během uplynulých 5 let (od 1.1.2003 do konečné lhůty pro podání nabídky);
c) v případě položek č. 1 a 2: příprava přihlášek pro ISPA, Kohezní fond nebo ERDF pro financování ze zdrojů EU s přílohami (posouzení vlivu na životní prostředí, analýza poměru vynaložených prostředků k celkovému zisku, studie proveditelnosti) v případě alespoň 1 projektu v oblasti ekologické infrastruktury v průběhu uplynulých 5 let (počínaje 1.1.2003 a konče datem podání nabídky).
Další kritéria: Jestliže uchazeč podává přihlášku pro obě položky, bude jejich hodnotícím kritériem, dle bodu a), souhrn rozpočtů pro položky, o něž se uchází.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediným faktorem, který bude brán v úvahu během tohoto přezkoumání, je souhrnná částka hodnot za zakázky na služby, které provedl zhotovitel, podle výběrových kritérii bodu 21.3a).

22.
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejlepší zhodnocení peněz.


Přihláška


23.
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:

10.7.2008 v 17:00 místního času, Ankara.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

24.
Formát přihlášky a požadované podrobnosti:

Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.

Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.

25.
Způsoby podání přihlášek:

Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučeně (úřední poštovní službou),
— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na adresu:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU), k rukám: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko,

Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) je nutno jasně označit na obálce obsahující přihlášku a uvádět ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

26.
Provedení změn nebo stažení přihlášek:

Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.

27.
Pracovní jazyk:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

28.
Další informace:

Seznam lokalit je orientační a v případě některých z nich může dojít ke změně. Vezměte prosím rovněž v potaz, že navrhované projekty integrovaného zpracování pevného odpadu se stanou předlohou pro přilehlé samosprávy a budou stejně tak vycházet z národních plánů na zpracování odpadu. Existuje možnost prodloužit trvání projektu, ale pouze v případě, že bude prodloužen i program pro rok 2006.

29.
Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:

17.4.2008.

30.
Právní základ:

Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku ve znění nařízení Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s.1, v posledním znění nařízení (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s.23)).

 
Popis tendru (Angličtina):

TR-Ankara: technical assistance to prepare integrated solid waste management projects

Projects location — Turkey

Service procurement notice

1.
Publication reference:

EuropeAid/126974/D/SER/TR

2.
Procedure:

International restricted.

3.
Programme:

The national pre-accession financial assistance programme for Turkey 2006.

4.
Financing:

EC contribution budget item 22.020401 of the general budget of the European Communities.

5.
Contracting authority:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU).


Contract specification


6.
Nature of contract:

Global price.

7.
Contract description:

The main scope of this project is technical assistance to establish integrated solid waste management projects in Malatya, Viranşehir, Mardin, Siverek, Kastamonu, Akşehir, İskenderun, Körfez, Ödemiş, Bilecik, Elbistan, Keşan and İzmir, in accordance with Turkish legislation and the EU acquis, which are planned to be funded under the new financial system of IPA. The technical assistance project is divided into 2 lots according to the provinces mentioned in point 8 below, but the candidates will have the opportunity to be shortlisted for both lots (see point 21).
The components of this project are implementation of specialist site investigations (topographical surveys, geotechnical sampling, laboratory testing, etc.), feasibility studies, environmental impact assessments (EIAs), environmental investment application packages with related annexes, detailed design works in accordance with accurate construction-cost estimates and preparation of works, supply and service tender dossiers for the selected solid waste management projects in full context in line with the EU standards. This will require detailed descriptions and preparation of the terms of reference, technical specifications, bill of quantities, design and drawings and all other necessary documents.

8.
Number and titles of lots:

2 lots:
lot 1: technical assistance to establish integrated solid waste management projects in İzmir, Körfez, Ödemiş, Bilecik and Keşan;
lot 2: technical assistance to establish integrated solid waste management projects in Malatya, Viranşehir, Mardin, Siverek, Kastamonu, Akşehir, İskenderun and Elbistan.

9.
Maximum budget:

lot 1: EUR 1 600 000;
lot 2: EUR 1 900 000.

10.
Scope for additional services:

Not applicable.


Conditions of participation


11.
Eligibility:

Participation is open to all legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of candidates) which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also item 30 below). Participation is also open to international organisations. The participation of natural persons is governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed ( http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/annexes_general/en/a2_ecprogrammes_en.doc).

12.
Candidature:

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13.
Number of applications:

No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.
The candidates may submit an application for 1 lot only or both of the lots, but only 1 application per lot. Contracts will be awarded lot by lot and each lot will form a separate contract.

14.
Shortlist alliances prohibited:

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15.
Grounds for exclusion:

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions`.

16.
Subcontracting:

Subcontracting is allowed up to a limit of 30 % of the total contract value.

17.
Number of candidates to be shortlisted:

On the basis of the applications received, 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.


Provisional timetable


18.
Provisional date of invitation to tender:

August 2008.

19.
Provisional commencement date of the contract:

December 2008.

20.
Initial period of execution and possible extension of the contract:

12 months (Extension is foreseen. Please refer to Article 28).


Selection and award criteria


21.
Selection criteria:

Candidates must, in their application, clearly mention only 1 of the following 3 combinations of lots (lot 1, lot 2, lot 1 2) for which they apply to be shortlisted.
The candidate must fulfill the selection criteria related to the chosen combination meaning that if a candidate applies for a combination with more than 1 lot the related additional criteria for that combination must be fulfilled.
A candidate applying for more than 1 lot might not necessarily be shortlisted, however, for all the lots applied for. The evaluation for selection and short listing is only based on the combination applied for and the related additional criteria, but the selection to be included in the shortlist for each lot will depend on the number of qualified candidates for that lot.
The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form):
(a) the average annual turnover of the candidate for the last 2 years (2006, 2007) must have exceeded the maximum budget of the lot for which it applies.
Companies which have been operational for less than 2 years, will have to demonstrate an operational cash flow for the years they have been operational.
Additional criteria: if a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be the sum of budgets for the lots applied for.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
(a) at least:
— 5 staff for lot 1 (this year 2008),
— 5 staff for lot 2 (this year 2008)
should be currently working for the candidate in fields of expertise related to this contract.
Additional criteria: if a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be the sum of staff for the lots applied.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
(a) for lot 1 and lot 2: completed consultancy services under 1 or several solid waste management projects, including preparation of technical specifications, site investigations, feasibility reports, EIA reports, designs within a 5-year period (from 1.1.2003 until the submission date of this tender). However, the minimum cumulative value of service contract(s) for lot 1 must be EUR 1 600 000 (proportion carried out by the candidate) and for lot 2 must be EUR 1 900 000 (proportion carried out by the candidate);
(b) for lot 1 and lot 2: preparation of tender dossiers in accordance with FIDIC contract procedures within a 5-year period (from 1.1.2003 until the submission date of this tender);
(c) for lot 1 and lot 2: preparation of ISPA, Cohesion Fund or ERDF type application forms for EU funding with annexes (financial and economic cost benefit analyses, feasibility studies) for at least 1 environmental infrastructure project within a 5-year period (from 1.1.2003 until the end of submission date of this tender).
Additional criteria: if a candidate applies to be qualified for 2 lots, the criteria to be met shall be in (a) the sum of budgets for the lots applied for.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factor which will be taken into consideration during this re-examination is the cumulative amount of service contract values handled by the candidates fulfilling selection criterion 21.3(a).

22.
Award criteria:

Best value for money.


Application


23.
Deadline for receipt of applications:

10.7.2008 (17:00), local time Ankara.
Any application received after this deadline will not be considered.

24.
Application format and details to be provided:

Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25.
How applications may be submitted:

Applications must be submitted in English exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official postal service),
— or hand-delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:

Central Finance and Contracts Unit (CFCU), attn: Mr Muhsin Altun, PAO-CFCU Director, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turkey,

The contract title and the publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.

26.
Alteration or withdrawal of applications:

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of tenders. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with clause 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.

27.
Operational language:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28.
Additional information:

The list of project locations is indicative and a few maybe subject to revision. Please also note that the proposed integrated solid waste management projects will cover solutions for the nearby municipalities as well, also as in the context of national waste management plans. There is a possibility to extend the duration of this project, depending on approval of the extension of the 2006 programme.

29.
Date of publication of contract forecast:

17.4.2008.

30.
Legal basis:

Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17.12.2001 concerning pre-accession financial assistance for Turkey modified by Regulation of the Council on access to Community external assistance (OJ L 342, 27.12.2001, p. 1 as last amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 (OJ L 344, 27.12.2005, p. 23)).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí