zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření a rekultivace skládky

11.06.2008
Odpady
Uzavření a rekultivace skládky

 

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868176
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
28.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 111 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Humenné vypisuje výběrové řízení na uzavření a rekultivaci skládky. Nabídka do tendru musí být zaslána do 28. 7. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 14. 7. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

02553 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Humenné
IČO: 00 323 021
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Kontaktné miesto (miesta)
kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Kostilník
primátor mesta
tel. č.: 057 786 32 80, 057 786 32 24, fax: 057 775 26 67
e-mail: primator@humenne.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
Mestský úrad, IČO: 00 323 021, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, kontaktné miesto: oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ, Humenné, kontaktná osoba: Ing. Marián Šalata, vedúci oddelenia, tel. č.: 057 786 32 80, fax: 057 775 26 67, e-mail: msuvystavba@humenne.sk.
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na:
Mestský úrad, IČO: 00 323 021, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, kontaktné miesto: oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ, Humenné, kontaktná osoba: Ing. Marián Šalata, vedúci oddelenia, tel. č.: 057 786 32 80, fax: 057 775 26 67, e-mail: msuvystavba@humenne.sk.
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Obecná samospráva.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO, Myslina.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Humenné.
NUTS kód: SK041.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavba bude budovaná ako celok bez rozdelenia na samostatne úseky. Stavba je celkovo členená do týchto stavebných objektov:
SO 01 - hrubá úprava terénu,
SO 02 - rekultivácia skládky,
SO 03 - plynové sondy.
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa stavebných prác na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Práce pozostávajú z vyčistenia povrchu skládky, vyrovnania do požadovaného spádu, vybudovania odvodňovacieho rigola, stabilizácie svahu, práce spojené so zabezpečením zamedzenia prieniku povrchových vôd do telesa skládky, vybudovanie plynových sond na monitoring a odvod bioplynu s jeho možným ďalším využitím.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45222110-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112000-5, 45112300-8, 45112320-4.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 36 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpeku vo výške 1 800 000 Sk. Podmienky zloženia a podmienky uvoľnenia (vrátenia) sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, z fondov a vlastných zdrojov.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Uplatňovanie zmluvných vzťahov medzi úspešným uchádzačom a obstarávateľom zakotvených v zmluve o dielo bude ohraničené termínom získania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov a z európskych fondov. V súčasnosti obstarávateľ nedisponuje potrebnými finančnými zdrojmi na realizáciu predmetného diela. Výber dodávateľa predmetu obstarávania slúži ako podklad k žiadosti na získanie finančných prostriedkov z fondov. Predpokladaná realizácia diela je rok 2009.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a), b), d) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. c), g) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
3423/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 14. 7. 2008. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 5 000. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Platba v hotovosti alebo prevodom na účet obstarávateľa do 3 dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28. 7. 2008. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 11. 9. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 28. 7. 2008. Čas: 10.00 h.
Miesto: Zasadačka Mestského úradu, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
30. 5. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí