zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

16.06.2008
Odpady
Geologie
Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží
Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené můžete řešit vybudováním sběrného dvora, třídírny odpadů nebo výstavbou kompostárny.
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů eur.

Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Výše podpory

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun, maximální výše podpory podnikatelským subjektům pro oblast Zkvalitnění nakládání s odpady je 50 milionů korun.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.
 • Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

Částka 776 milionů eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:

Typy podporovaných projektů

Integrované systémy nakládání s odpady

 • Regionální systém pro využití bioodpadů, pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.
 • Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

 • Systémy pro separaci a svoz odpadů, separaci bioodpadů.
 • Sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního odpadu.
 • Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických odpadů.

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci

 • Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi.
 • Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů).
 • Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů.
 • Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů.
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení).

Rekultivace a odstranění skládek

 • Rekultivace starých skládek.
 • Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

Odstraňování starých ekologických zátěží

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Realizace průzkumných prací, analýz rizik.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.

Základní poradenské služby zdarma

Informační leták - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží odstraňování starých ekologických zátěží - ke stažení (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí