zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka odpadních nádob a odpadních pytlů

02.07.2008
Odpady
Dodávka odpadních nádob a odpadních pytlů
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868381
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
08.08.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 124 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů a odpadních pytlů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 8. 8. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Płońsk: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, Do wiadomości Elżbieta Leszczyńska, Jerzy Śladowski, PL-09-100 Płońsk. Tel. (48-23) 662 42 78. E-mail zamowienia@pgk.plonsk.pl. Faks (48-23) 662 32 23.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgk.plonsk.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Loco Płońsk.

Kod NUTS: PL121 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 2,5 m3 w ilości 150 sztuk oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem o pojemności 120 dm3 w ilości 50 000 sztuk.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

25223300, 25222100.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8)
Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: wszystkich części.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 240 000,00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 17 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
1)
KRÓTKI OPIS:

1.Pojemniki o pojemności 2,5 m3 do zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego dwukomorowe w ilości 50 szt. (kolor biały, zielony). 2. Pojemniki o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki papieru i tektury w ilości 50 sztuk.(kolor niebieski). 3. Pojemniki o pojemności 2,5 m3 do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych w ilości 50 sztuk (kolor żółty).

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

25223300, 25222100.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów.
1)
KRÓTKI OPIS:

1. Worki o pojemności 120 dm3 do szkła bezbarwnego w ilości 10 000 szt. (kolor biały). 2. Worki o pojemności 120 dm3 do szkła kolorowego w ilości 10 000 szt. (kolor zielony). 3. Worki o pojemności 120 dm3 do papieru i tektury w ilości 10 000 szt. (kolor niebieski). 4. Worki o pojemności 120 dm3 do tworzyw sztucznych w ilości 20000 szt. (kolor żółty).

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

25223300, 25222100.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie A 3 000,00 PLN. Zadanie B 1 000,00 PLN.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z umową.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić następujące warunki: a)każdy z wykonawców musi oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, b)warunki określone w art. 22 ust. 1-3 Ustawy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie, c)oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z wykonawców, d)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym, jako pełnomocnik pozostałych, wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę, e)wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, f)przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, zamawiający żąda złożenia: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca wykaże należyte zrealizowanie co najmniej 2 dostaw pojemników i/lub worków do selektywnej zbiórki odpadów o wartości zbliżonej do ceny ofertowej wykonawcy oraz potwierdzi ten fakt referencjami.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

21/PN/SZO/2008.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.8.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.8.2008 - 10:00.

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 8.8.2008 - 10:15.
Miejsce: Siedziba zamawiającego - pok. nr 4.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Uczestnicy postępowania.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. J. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. 2. Zamawiający po otrzymaniu kopii odwołania, przekazuje ją w terminie nie dłuższym niż 2 dni pozostałym uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 3. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 4. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. J. Szucha2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.6.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí