zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podnikatelka a odvoz odpadu

09.07.2008
Odpady
Podnikatelka a odvoz odpadu
Jako původce odpadu musí podnikatelka mimo jiné zajistit, aby se zbavovala veškerého odpadu vzniklého z její podnikatelské činnosti v souladu se zákonem o odpadech...
Chtěla bych podnikat jako fyzická osoba (IČ) v místnosti v kamenném domě, kterou mně pronajme na smlouvu majitelka domu. Musím si zajistit odvoz odpadu (bude ho minimálně), nebo je to věcí majitelky domu? Ta mně sdělila, že mohu její popelnice využívat. Může mně to dát i do smlouvy, kterou spolu uzavřeme. Podle jakého nařízení či směrnic se má postupovat?

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (dále též podnikatelka), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady, je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jako původce odpadu musí podnikatelka mimo jiné zajistit, aby se zbavovala veškerého odpadu vzniklého z její podnikatelské činnosti v souladu s tímto zákonem. Zejména je povinna jej předat osobě oprávněné ke svozu příslušného druhu odpadu (například svozové firmě, jež sváží odpad k jeho následné likvidaci).

Dále je nezbytné si uvědomit, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. Z uvedeného vyplývá, že primární povinnost zajistit odstraňování odpadu má podnikatelka. Podnikatelka má například možnost uzavřít smlouvu se svozovou firmou, na základě které bude její odpad odstraňován v souladu se zákonem o odpadech (nejprve by však bylo dobré, aby se svozová firma prokázala příslušným oprávněním k nakládání s odpady).

Vzhledem k tomu, že zákon přímo neukládá povinnost uzavřít smlouvu s danou svozovou firmou, bude bezesporu možné, aby podnikatelka řešila odstraňování odpadu prostřednictvím sběrných nádob majitelky domu, v němž podnikatelka provozuje svou činnost. Podnikatelka uzavře smlouvu s majitelkou domu (může to být i součástí nájemní smlouvy ), ve které bude jasně uvedeno, jaké odpady může podnikatelka ukládat do sběrných nádob majitelky domu. Podnikatelka by se ale měla předem informovat, zda majitelka odstraňuje odpad též v souladu se zákonem o odpadech a zda je majitelka též původcem odpadu. Dané řešení by bylo vhodné za předpokladu, že majitelka domu má zajištěno odstraňování odpadu samostatně se svozovou firmou včetně veškerých odpadů, jež podnikatelka produkuje či by produkovat mohla (i plasty, sklo apod.).

Tento princip nejde uplatnit, pokud majitelka domu jako fyzická osoba nepodnikající pouze užívá systém pro nakládání s komunálním odpadem, který zavedla příslušná obec pro své území ve formě obecně závazné vyhlášky.

Komunálním odpadem je podle zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Zjednodušeně řečeno: Komunálním odpadem není odpad vzniklý při podnikatelské činnosti. Pokud by majitelka domu byla "pouhou" fyzickou osobou nepodnikající a byla zapojena (což je její povinnost) do systému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, pak nemůže relevantně povolit podnikatelce odkládat "podnikatelský" odpad do nádob určených pro odkládání komunálního odpadu.

Toto povolení by podnikatelka mohla získat na základě smlouvy, kterou však musí uzavřít s obcí, jež zavedla onen systém pro nakládání s komunálním odpadem. Následně se podnikatelka zapojí do předmětného systému v souladu s podmínkami nastavenými ve smlouvě (a to včetně odkládání plastů, skla, nebezpečného odpadu apod.).

I kdyby majitelka domu měla smlouvu se svozovou společností, avšak daná smlouva by například neřešila odkládání plastů, skla, nebezpečného odpadu apod., nemůže podnikatelka, která má ze zákona jako původce odpadu povinnost třídit dopad, odkládat například plasty, sklo na místa určená obcí k odkládání "komunálních plastů či skla". K takovému odkládání potřebuje mít uzavřenu zmíněnou písemnou smlouvu s obcí o používání systému pro nakládání s komunálním odpadem.

Upozorňuji na to, že obecní úřad kontroluje, zda fyzická osoba oprávněná k podnikání využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem o odpadech. Obecní úřad následně uloží fyzické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech pokutu, do výše 300 tisíc korun.

AUTOR: Mgr. PETR ADÁMEK
právník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí