zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Občanské sdružení Beskydčan spustilo nové internetové stránky

09.07.2008
Obecné
Voda
Ovzduší
Příroda
Hluk
Občanské sdružení Beskydčan spustilo nové internetové stránky

Občanské sdružení Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd, které již řadu let prosazuje severní variantu obchvatu Frýdku-Místku komunikací R48, spustilo nové internetové stránky s informacemi o průběhu tohoto dlouhodobého sporu občanského sdružení s radnicí města.

http://www.obchvatfm.cz

vybráno z obsahu www.stránek o.s. Beskydčan


Argumenty „sic et non“ aneb rozdrcení sedmi nejrozšířenějších bludů

V tomto odkazu naleznou návštěvníci stránek souhrn nejčastějších argumentů pro a proti, které jsou sice i tak rozptýleny v textech na těchto stránkách, nicméně pokládáme za účelné je pro lepší přehled čtenářů soustředit zde (na podnět čtenářů samozřejmě zařadíme i další argumenty).

1. Budování dálnice R48 přes jihovýchodní části města a přírodní rezervaci je nejlepší, neboť nejrychlejší způsob řešení dopravní zátěže v centru města.

Ad 1.: Především neplatí obecná teze, že nejrychlejší řešení je vždy nejlepší.

A dále: naopak skutečnost, že je od 90. let dlouhodobě prosazována  tato jižní alternativa trasy, která byla několikanásobným odborným posouzením označena jako nevhodná, je důvodem, proč je její realizace spojena s obtížemi. Například kolize trasy s přírodní rezervací je OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKOU její realizace.

Rovněž dosud není ujasněno řešení kolize jižní trasy s rozsáhlými úložišti toxických odpadů nad Škatulovým Hliníkem v Bahně. Není vyřešen způsob likvidace skládky a zneškodnění odpadu a už vůbec nejsou na tyto činnosti uvolněny potřebné finanční prostředky! Veřejnosti je zamlčováno, že právě z těchto důvodů se dosud neví, jak dlouho by se dálnice přes jižní části města stavěla.

Naopak  skutečnost, že severní alternativy byly odborně posouzeny jako vhodnější, zakládá jistotu, že jejich realizace bude mnohem rychlejší a snadnější, nebude-li ovšem sabotována politickými reprezentanty jako dosud. Severní alternativy totiž nejsou v kolizi s objektivními překážkami a s obecnými zájmy občanů města jako trasa jižní.

 
2. Rozhodnutí zastupitelstva ve Frýdku-Místku o zahrnutí výstavby dálnice R48 přes jižní části města do Územního plánu města bylo učiněno demokraticky, a proto prý je definitivní – nezměnitelné.

Ad 2.: Zastupitelská demokracie není definována jako svévolná vláda volených zástupců, nýbrž jako vláda lidu prostřednictvím volených zástupců v zájmu tohoto lidu. Volení zástupci jsou sluhy voličů a mají sledovat jen prospěch obce.
Naplňování této služby politických reprezentantů je obtížně identifikovatelné jen tehdy, pokud není zcela jasné kritérium pro určení toho, co je ku prospěchu obce.

V našem konkrétním případě ale zcela jasné kritérium, které identifikuje prospěch obce máme – jsou jím výsledky několikanásobného a odborného posouzení tras komunikace R48!

Jak mohlo dotčené rozhodnutí zastupitelstva F-M dosažené většinou dvou hlasů dostát kritériím demokracie, jestliže jím byla do územního plánu města pojata alternativa trasy dálnice R48, která byla několikrát odbornými posudky shledána jako nevhodná, a tedy odporující zájmu obyvatel města? S touto otázkou se představitelé magistrátu F-M nikdy uspokojivě nevyrovnali, a proto je na místě právě v intenci smyslu demokracie požadovat revizi tohoto usnesení, aby bylo učiněno v zájmu lidu.

Většina v demokracii jistě rozhoduje, ale novověká demokracie je poučená a proti škodlivým rozhodnutím vlády se chrání různými pojistnými mechanismy, např. požadavky na „kvalifikovanou většinou„“ anebo institutem „priority práva“ v právním státě. Rozhodnutí exekutivy a zastupitelských sborů lze soudně přezkoumat, zda neporušují zvlášť chráněný zájem, jenž nemůže být porušen ani rozhodnutím většiny.


 
3. Rozhodnutí obcí o nesouhlasu s výstavbou severní alternativy komunikace R48 na jejich katastrech je prý definitivní - nezměnitelné.

Ad 3.: Argumentace představitelů magistrátu o tzv. „definitivnosti“ stanovisek okolních obcí je nekonzistentní a účelová. Po celou dlouhou dobu, kdy obec Staré Město stanovisky obecního zastupitelstva vedení jižní alternativy dálnice R48 na svém katastru odmítala, bylo toto stanovisko ignorováno a výstavba této trasy byla představiteli města a státní správy systematicky prosazována. Proč již tehdy netvrdili, že je stanovisko Starého Města nezměnitelné a definitivní?
 

4. Rozhodnutí zastupitelstva ve Frýdku-Místku o zahrnutí výstavby dálnice R48 přes jižní části města do územního plánu města bylo učiněno zodpovědně, neboť členové zastupitelstva vykonali kolem města pěší pouť ve stopách alternativ tras.

Ad 4.: Pochodová cvičení členů zastupitelstva ve stopách alternativ tras komunikace R48 nemohou simulovat výkony jejich odborného posuzování. Podobně jako například účastníci exkurze v jaderné elektrárně se jen z tohoto důvodu nestávají kompetentní k posuzování bezpečnosti jejího provozu.
Pouť tehdejších „zástupců“ občanů je jen chabým pokusem přesvědčit veřejnost, že se záležitostí zabývali zodpovědně, a snahou o zastření vlastního špatného svědomí.
 

5. Jen a právě proto, že občanské sdružení Beskydčan podalo žalobu na rozhodnutí o povolení stavby rychlostní komunikace R48, která má odvést dopravu z centra jižními částmi města a přírodní památkou Niva Morávky, a Krajský soud vydal předběžné rozhodnutí blokující výstavbu této komunikace, trpí obyvatelé města vlivy nadměrné dopravy a všech 60 tisíc jich požaduje urychlenou výstavbu této komunikace.

Ad 5.: Demagogičnost tohoto argumentu spočívá ve zúžení široké sítě příčin neúnosného dopravního zatížení centra Frýdku-Místku komunikací R48 na jedinou příčinnou linii: Jakoby jen žaloba Beskydčanu byla výlučnou  příčinou tohoto nežádoucího stavu.


Zamlčuje se však skutečnost, že tento nežádoucí stav je důsledkem mnohem významnějšího řetězce souvislostí: Představitelé samosprávy a státní správy od počátku devadesátých let prosazují vymístění rychlostní komunikace R48 z centra města v alternativě, která byla odborně shledána jako nevhodná a poškozující kvalitu života obyvatel.
Naopak postup občanského sdružení Beskydčan a stovek občanů, kteří jeho žalobu podpořili a stali se tak vedlejšími účastníky soudního řízení, je efektivní cestou vedoucí k nápravě.
Rychlé nápravě tohoto problému nebrání nikdo jiný než představitelé samosprávy, státní správy a zainteresovaných hospodářských kruhů sabotující urychlené vymístění této komunikace tam, kam podle odborných posudků napáchá nejméně škod.

Představitelé magistrátu tvrdí, že je v úsilí o urychlenou výstavbu dálnice přes  jihovýchodní části města podporuje všech 60 tisíc občanů. Prokazatelnou skutečností však je, že již v roce 1996 podepsalo petici Parlamentu České republiky odmítající tuto trasu 5 200 občanů!

Váha jejich hlasů je zaručena ústavou a pokud je sami neodvolají, je absolutně nezpochybnitelná.

 
6. Ať už předchozí politické reprezentace rozhodly o čemkoliv, nebýt ekologů, obchvat už by stál a městem by jezdilo výrazně méně vozidel a všem by se nám ve městě dýchalo lépe…

Ad 6.: I když intenzita dopravy na průtahu města v současnosti přesáhla 40 000 vozidel za 24 hodin, dálková tranzitní doprava na silnici I/48 nemůže být vyšší než právě nejmenší hodnota na celé trase a to je hodnota 6 744 vozidel za den. Ve skutečnosti to bude ještě o něco méně – odhadem cca 5000 vozidel/24 h. Při otevření obchvatu lze předpokládat odvedení pouze 12 % až 20 % dopravy z centra. Většinu dopravy v centru Frýdku-Místku tvoří doprava místního charakteru a tito lidé jezdí automobilem do města za prací, za nákupy, na úřady apod. Tito automobilisté nebudou mít důvod se vyhýbat městu po jeho obchvatu, protože cílem jejich trasy je Frýdek-Místek (informace převzaty z dopravní analýzy, provedené Stranou zelených MSK).


 
7. Stavba obchvatu se dotýká pouze 0,67 % výměry přírodní rezervace. Zásah do krajiny je tedy tak minimální, že je legální. Most je tam plánován patnáct metrů nad hladinou řeky.

Ad 7.: Úvodem je třeba zdůraznit, že neexistuje žádná zákonem daná hranice toho, jak malá plocha může být zničena, aby bylo možné považovat zásah za legální. Zákon naopak upravuje postup, kterým má  být adekvátnost a negativní efekt každého zásahu do rezervace a evropsky významné lokality posuzován. Tento zákonem daný postup však v případě zásahu do přírodní památky Profil Morávky a Evropsky významné lokality Niva Morávky nebyl dodržen.


Poukaz na malý podíl zničené plochy je typickým argumentem všech investorů. Kromě přímého zániku biotopů v místě stavby je však podstatný také vliv rušivých faktorů působících od okrajů souvislých ploch, čímž se snižuje kvalita i biotopů dosud existujících (tzv. okrajový efekt). Je přitom zjevné, že několik malých ploch má vždy větší obvod (okraj) než jedna souvislá plocha. Například ve Spojených státech plocha vlastních silnic a železnic představuje asi 1 % celého území a odborné studie uvádějí, že 15–20 % země je přímo ovlivněno přítomností cest nebo automobilů. Další problém souvisí se zhoršením průchodnosti – liniové stavby jsou významnou překážkou migrace pro řadu nelétajících živočichů.


Řeka Morávka patří v České republice mezi poslední štěrkonosné divočící toky. Znamená to, že není regulována ve zpevněném korytě, ale mění polohu aktivního průtočného profilu v širokém řečišti. V současné době je v místě případného obchvatu řeka zahloubena v úzkém kaňonu. Most 15 metrů nad hladinou by nevisel ve vzduchu, ale byl by umístěn na čtyřech železobetonových podpěrách, které by významně zasáhly do budoucího morfologického vývoje  koryta – v podstatě by znemožnily další říční aktivitu.


Významný negativní vliv stavby obchvatu na ekosystém lužního lesa potvrdily tři ze čtyř odborných posudků. Obchvat by protnul jednu z nejzachovalejších částí rezervace, narušil vnitřní prostředí přilehlých částí biotopu a měl by nepříznivý účinek na celistvost lokality (více v kapitole Čím škodí jižní varianta).

zdroj: o. s. Beskydčan

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí