zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provoz a údržba čistírny odpadních vod

28.07.2008
Voda
Provoz a údržba čistírny odpadních vod
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868541
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
12.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 140 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na provoz a údržbu čistírny odpadních vod. Nabídka do tendru musí být zaslána 12. 9. 2008. Nabídka do tendru může být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU, tedy i v češtině.

 
Popis tendru (Čeština):

I-Ispra: Provoz a údržba čističky odpadních vod
Oznámení o zakázce

Služby
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, JRC DG, Společné výzkumné středisko, ředitelství Ispra (VA), k rukám: paní Anna Silvia Simone, via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (Varese). Kontaktní místo: ISD – Oddělení pro údržbu a správu zařízení. Tel.: (39) 03 32 78 64 21. Fax: (39) 03 32 78 95 08. E-mail: jrc-isd-c04-procurement@ec.europa.eu.

Internetová adresa:
Veřejný zadavatel: web.jrc.ec.europa.eu
Adresa profilu kupujícího: ec.europa.eu

Další informace lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo mezinárodní organizace.
Služby pro širokou veřejnost.
Výzkum.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Provoz a údržba čističky odpadních vod.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 27.
Hlavní místo plnění: Evropská komise – JRC, pracoviště I-Ispra (VA).
Kód NUTS: ITC41.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Veřejná zakázka.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Provoz a obvyklá údržba čistírny odpadních vod na místě Společného výzkumného střediska v Ispře (VA), společně se souvisejícími fyzikálně-chemickými a mikrobiologickými kontrolními analýzami. Zakázka bude zahrnovat všechny provozní činnosti a obvyklou údržbu nutnou k zajištění patřičného fungování, účinnosti a udržování čističky, při dodržení emisních limitů týkajících se odpadních vod (vypouštění do útvarů povrchové vody) ve znění právního výnosu č. 152 ze dne 3.4.2006 o environmentálních normách včetně jeho následných dodatků a doplňků.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

90111000 – N021.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ne.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:

Odhadovaná hodnota bez DPH: 450 000 EUR – 550 000 EUR.

II.2.2)
Opce:

Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 48 (od zadání zakázky).


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Nabídky mohou být podány skupinou poskytovatelů služeb, od kterých nebude vyžadováno přijetí zvláštní právní formy před zadáním zakázky. Nicméně seskupení poskytovatelů služeb musí určit 1 stranu, která bude zodpovědná za přijetí a provedení plateb místo členů skupiny, za administrativní řízení služeb a za koordinaci a bezpečnost.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči nebudou oprávněni k účasti v tomto řízení pro zadání zakázky, pokud se budou nacházet v jakékoliv z vylučujících situací uvedených ve článcích 93 a 94 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002 (Úř. věst. L 248 ze dne 16.9.2002), ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13.12.2006 (Úř. věst. L 390 ze dne 30.12.2006). Uchazeči musí také poskytnout dokumenty požadované v článku 134 odst.1 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23.12.2002 (Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002), ve znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne 20.7.2005 (Úř. věst. L 201/3 ze dne 2.8.2005), nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7.8.2006 (Úř. věst. L 227 ze dne 19.8.2006) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23.4.2007 (Úř. věst. L 111 ze dne 28.4.2007) (viz zadávací specifikace). V případě zadání veřejné zakázky, musí zhotovitel předložit podpůrné dokumenty požadované v článku 134 odst. 3 tohoto nařízení.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) prohlášení o ročním obratu během posledních 3 finančních let za služby, které jsou podobné těm, jež jsou uvedeny v této výzvě k podání nabídek. S tímto prohlášením by se měly předložit také bilanční výkazy nebo jiný důkazní materiál.
Minimální standardy, které mohou být požadovány:
dle bodu a) budou způsobilé jen ty společnosti, které mají průměrný roční obrat 5 000 000 EUR nebo více za práce podobné služby. V případě více seskupení poskytovatelů služeb platí tento požadavek pro skupinu jako celek.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
b) seznam hlavních služeb podobných těm, které figurují v této výzvě k nabídkám a které byly poskytnuté v posledních 3 letech, s podrobnostmi o částkách, datech a veřejných nebo soukromých příjemcích;
c) doklad prokazující vlastnictví certifikace ISO 9001:2000 systému řízení kvality pro činnosti, které jsou předmětem této zakázky, které vydal orgán pro certifikaci SINCERT (nebo podobný);
d) doklad prokazující vlastnictví certifikace ISO 14001:2004 systému environmentálního řízení kvality pro činnosti, které jsou předmětem této zakázky, které vydal orgán pro certifikaci SINCERT (nebo podobný), nebo orgán registrovaný dle nařízení rady (ES) č. 761/01 (EMAS);
e) důkaz, že laboratoř/laboratoře provádějící chemické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy je/jsou akreditován-a(y) v souladu s ISO/IEC 17025:2005;
f) alespoň prokázaná 5letá praxe v oblasti správy čističek odpadních vod: uchazeči musí poskytnout důkaz o zápisu jejich firmy do živnostenského nebo obchodního rejstříku, nebo poskytnout přísežné prohlášení nebo osvědčení v souladu s podmínkami stanovenými v členském státě, ve kterém mají sídlo;
g) popis struktury společnosti za poslední 3 finanční roky spolu s podrobnostmi o odpovědnostech všech zaměstnanců; životopisy zaměstnanců, kteří budou najati za účelem provedení služeb v rámci této zakázky.
Zejména musí uchazeči prokázat, že:
1) disponují dostatečnými zdroji k provozování a údržbě čistícího zařízení. O státních svátcích musí být pracovní technik spolu s dohlížejícím technikem přítomni v místě daného zařízení;
2) jmenovalo zaměstnance pro předcházení haváriím a ochranu před nimi;
h) disponují systémem zabezpečující ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti dostačující k zajištění toho, aby byly prováděny úkoly vyplývající z povinností předcházení haváriím a ochrany, s komplexním popisem opatření, která společnost za tímto účelem provedla. V případě seskupení poskytovatelů služeb musí všichni členové tohoto seskupení splňují kritéria z bodu c), pouze vedoucí člen seskupení jako takový musí splnit kritérium z bodu d). Kritérium v bodě e) musí být splněno pouze kýmkoli (vlastní laboratoře nebo laboratoře třetí strany), kdo ve skutečnosti provádí analýzu za účelem kontroly souladu mezi čištěním odpadní vody, přítokové vody a kalu.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.

III.3)
Podmínky, které se týkají pouze zakázek na služby

III.3.1)
Poskytování služby je vyhrazeno určitému povolání:

Ne.

III.3.2)
Právní subjekty musí uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

Ano.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejnižší cena.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

2008 C04 008.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Oznámení týkající se profilu kupujícího:


Číslo oznámení v Úř. věst.: 2003/S 223-199238 ze dne 19.11.2003.


IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Platba za dokumenty: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

12.9.2008.

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání v měsících: 6 měsíců od uplynutí lhůty pro přijetí nabídek.

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

22.9.2008 (10:30).
Místo: JRC Ispra, budova č. 1, vstupní místnost č. 7, 1. poschodí.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Domácí komise plus 1 zástupce každého uchazeče.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ano.
Odhadované načasování zveřejnění dalších oznámení: 4 roky.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.3)
Další informace:

1. Obecná informační schůzka následovaná prohlídkou místa se bude konat 1.8.2008 v 10:30 v konferenční místnosti budovy č. 59k. K účasti je nutné podat formální žádost na oddělení uvedené v bodě I.1 před 31.7.2008 ve 12:00. Spolu se žádostí je nutno zaslat jméno a osobní data jmenovaného zástupce.
2. V souladu s článkem 126 odstavce 1), písm. f) nařízení (ES) č. 2342/2002 a jeho následnými změnami si Komise vyhrazuje právo zahájit vyjednávací řízení s úspěšným uchazečem, jemuž bude udělena tato zakázka, o poskytování služeb podobných těm, jež jsou předmětem tohoto oznámení.
3. K odhadované ceně zakázky uvedené v bodě II.2.1) je třeba přičíst bezpečnostní záruku ve výši 1 880 EUR, která poslouží jako krytí rizik, jež v souvislosti s touto zakázkou vznikají.

4. Veškerá zadávací dokumentace a jakékoliv další a informace jsou k dispozici na následující internetové adrese veřejného zadavatele: web.jrc.ec.europa.eu a lze je stáhnout z této stránky kliknutím na název tohoto výběrového řízení: „Provoz a údržba čističky odpadních vod“. Zmíněná stránka bude jediným zdrojem dalších informací týkajících se této zakázky a bude pravidelně aktualizována. Je odpovědností uchazečů kontrolovat jakékoliv informace přidané v průběhu řízení.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int. URL: curia.eu.int.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:


Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int. URL: www.euro-ombudsman.eu.int.


VI.4.2)
Podání odvolání:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, ode dne, kdy se o něm dověděli. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Viz bod VI.4.1.

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
10.7.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí