zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se pojistit proti přírodním živlům

08.08.2008
Voda
Příroda
Havárie
Jak se pojistit proti přírodním živlům
Škody na majetku, které se dají připočíst na vrub rozmarům přírody, u nás rok od roku narůstají.
Povodně, vichřice, přívalové deště, ale také sníh a led v minulých letech byly pro mnohé dostatečným argumentem k tomu, aby si svůj majetek chránili odpovídajícím pojištěním. Dokládají to i statistiky České asociace pojišťoven (ČAP), podle kterých objem pojištění nemovitostí a domácností od roku 2000 více než zdvojnásobil z 2.737 mil. Kč v roce 2000 na 5.256 mil. Kč v roce 2006.

"Dobře uzavřené pojištění majetku sice nezabrání tomu, aby pojištěného nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční škody, pokud k takové situaci dojde. I přesto však stále existuje dost těch, kteří buď nejsou pojištěni vůbec, nebo nedostatečně. Škoda na majetku pak pro ně mívá velmi závažné následky," říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Největší přírodní katastrofy na našem území v minulých letech

 • Červenec 1997 - povodně na Moravě. Škody dosáhly 62,6 mld. Kč, z čehož pojišťovny zaplatily klientům celkem 9,7 mld. Kč. Toto nízké číslo je následkem nedostatečného rozsahu pojištění majetku. Občané si tento fakt následně uvědomili, což dokládá i výrazné zvýšení vyplacených pojistných plnění po povodních v roce 2002.

 • Srpen 2002 - povodně v Čechách. Škody dosáhly 73 mld. Kč, z čehož pojišťovny uhradily přibližně polovinu, a to je výrazně více než v prvním případě na Moravě. Klienti se ze záplav roku 1997 poučili a lépe si pojistili svůj majetek.
 • Březen 2006 - jarní povodně na území České republiky způsobily 15 tisíc pojistných událostí v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.

 • Leden 2007 - orkán Kyrill. Největší větrná katastrofa v dějinách České republiky zasáhla celé území. Způsobila bezmála 80 tisíc pojistných událostí v objemu téměř 2,25 mld. Kč.

 • Březen 2008 - vichřice Emma. Na celém území ČR bylo hlášeno téměř 38 tisíc škod v celkové výši přesahující 1,24 mld. Kč.

Pojištění zmírní následky přírodních živlů

Základem, jak si chránit svůj majetek proti následkům živelních událostí, je kvalitně sjednané pojištění majetku. To pojištěnému zajistí finanční náhradu v případě škody, nejen v důsledku živelní události, ale také například u škody způsobené krádeží nebo vandalismem.

Pojištění majetku můžeme rozdělit do dvou základních kategorií - na pojištění domácností a pojištění nemovitostí. Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci náležící do domácnosti, jako je nábytek, elektronika, audiovizuální technika, klenoty, šperky, ale i jízdní kola, věci v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně pojištěným (př. sklepní koje a garáže). V rámci pojištění domácnosti si můžete pojistit i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu jako jsou například podlahy, obklady stěn a stropů. Věci mimořádné hodnoty nejsou obsaženy v základním pojištění. Lze je obvykle připojistit.

Naproti tomu pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na vlastní stavbu. Nikoli tedy na věci, které jsou uvnitř stavby. Do této kategorie patří pojištění rodinných domů včetně souvisejících objektů jako jsou garáže, ploty a studně. Dále byty, kde se pojištění vztahuje na nosné konstrukce, tj. obvodové zdi, podlahy a stropy.

Poslední kategorií spadající do pojištění nemovitostí tvoří pojištění rekreačních staveb a jejich vybavení. Součástí pojištění majetku může být i pojištění odpovědnosti za škody, které majitel domácnosti nebo objektu, členové jeho rodiny a jejich domácí zvířata způsobí někomu jinému.

Jak se správně pojistit?

Pravidlo č.1: Rozhodující je kvalita pojištění, ne jeho cena!
Rozdíly mezi cenami pojištění se mohou pohybovat v řádech desítek korun měsíčně, které se však vyplatí obětovat za to, že si v případě škodní události budete schopni za vyplacené pojistné plnění koupit stejný dům či byt, nebo ten stávající opravit do původního stavu. "Důležité je, aby pojištění dostatečně krylo možná rizika. Bohužel stále platí, že si lidé často sjednávají pojistku tak, aby platili co nejméně. V případě škodní události zjistí, že vyplacené pojistné plnění ani zdaleka nekryje vzniklé škody," dodává Marcela Kotyrová z ČAP.

Pravidlo č.2: Pojistku si nechte "ušít na míru"!
Zájemce o sjednání pojištění majetku má na výběr z řady typů a úrovní pojištění. Ty se mezi sebou odlišují podmínkami, rozsahem pojistného krytí a výší plnění. Pokud základní pojištění nekryje dostatečně všechna požadovaná rizika, je vhodné si sjednat rozšiřující doplňkovou pojistku. Slouží k pojištění více rizikových souborů věcí či rizik, na které se základní pojistka nevztahuje.

Každá pojišťovna má vlastní metodiku pro výpočet pojistného, jeho výši přitom ovlivňuje několik faktorů. Těmi jsou především pojistná částka (celková cena objektu a vybavení domácnosti), plocha objektu či domácnosti, spoluúčast a v neposlední řadě také množství zvolených rizik. Vliv na výši pojistného může mít také velikost města či obce, lokalita. Svou roli může hrát i to, zda se nachází v rizikovém pásmu.

Pravidlo č.3: Věnujte dostatečnou pozornost pojistným podmínkám!
Nabídky pojišťoven se mohou lišit. Při uzavírání jakékoliv pojistné smlouvy je třeba věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám, které přesně definují, jaká rizika pojištění kryje a jakým způsobem jsou řešeny případné vzniklé škody.

Pojistné podmínky vymezují rovněž výluky, tj. případy, na něž se pojištění nevztahuje. Každá pojišťovna může mít rozdílný rozsah výluk, od něhož se odvozuje i výše pojistného.

V případě pojištění majetku, který se nalézá v ohrožené oblasti, může mít pojišťovna stanovený limit maximálního pojistného plnění. V případě lokality, kde se povodně vyskytují opakovaně, může být majetek dokonce nepojistitelný.

Pravidlo č.4: Informujte pojišťovnu o změnách na pojištěném majetku
V souladu se zněním pojistné smlouvy je třeba průběžně informovat pojišťovnu o příslušných změnách, které mohou mít vliv na sjednané pojištění. Může se jednat o změny obecné např. o změnu jména či adresy, nebo o změny, které mají vliv na pojistnou částku. Například vybavení bytu dražším nábytkem nebo elektronikou, či rekonstrukce pojištěné budovy zvyšují pojistnou částku a na základě těchto změn je nutné upravit pojistnou smlouvu.

Pravidlo č.5: Pamatujte na aktualizaci pojistných smluv! Pozor na podpojištění!
Řada občanů má stále pojistky velmi starého data, například ze šedesátých let, které již ve většině případů nepokryjí v současné době vzniklé škody. Platí sice nízké pojistné, ale hodnota nemovitého i movitého majetku se zvláště v devadesátých letech výrazně zvýšila. Při likvidaci pojistné události pak někteří občané s překvapením zjistí, že mají majetek podpojištěn, čemuž odpovídá vyplacené pojistné plnění.

"Pojišťovny nabízejí pojištění i na tzv. novou hodnotu, což znamená, že klient obdrží od pojišťovny takové pojistné plnění, aby si mohl majetek obnovit na úrovni současných pořizovacích cen," říká Kotyrová z ČAP. Má-li být zachována reálná hodnota pojištění s ohledem na inflaci, lze se rozhodnout pro každoroční navýšení pojistné částky ve výši, kterou navrhne pojišťovna.

Pravidlo č.6: Doklady o pojištění pečlivě uschovejte!
Řádění přírodních živlů má často překvapivý charakter. Je proto dobré mít všechny doklady o pojištění pečlivě uschovány a v případě nebezpečí je přemístit na vhodné místo, aby nedošlo k jejich zničení. Tím se pak usnadní komunikace s pojišťovnou a likvidace pojistné události. Je třeba si pečlivě uschovat pojistnou smlouvu, pojistné podmínky, všechny na ně navazující změny a ukládat doklady o placení pojistného.

Jak postupovat v případě škodní události způsobené přírodním živlem?

 • Základním pravidlem je pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlásit, zdokumentovat vzniklé škody a udělat vše pro zabránění vzniku dalších škod.

 • Jednání s pojišťovnou usnadní, máte-li k dispozici pojistnou smlouvu. Pokud u sebe z objektivních příčin smlouvu nemáte, pojišťovna ji dohledá ve svých archívech a podle dohodnutých podmínek pojistné plnění poskytne.
 • Oznamte pojistnou událost pojišťovně - písemně či telefonicky na informačních linkách zřízených pojišťovnami nebo prostřednictvím webových stránek pojišťovny. Potřebné formuláře k nahlášení pojistné události můžete získat v pobočce pojišťovny či na jejích webových stránkách. Po nahlášení vás bude kontaktovat likvidátor, který se dostaví na místo škody k prohlídce poškozeného majetku.

 • Před příchodem pracovníka pojišťovny si ujasněte rozsah a výši škody, vytvořte si pokud možno seznam všech poškozených věcí. Pořiďte si fotodokumentaci vzniklé škody. Z ní by měl být patrný rozsah poškození, který budete na pojišťovně nárokovat. Nutná je fotodokumentace zejména v případě likvidace škod způsobených živelními pohromami, kdy jsou likvidátoři pojišťoven maximálně vytíženi a na místo škody se mohou dostavit až za několik dní. Poškozený přitom musí zabezpečit majetek tak, aby zabránil vzniku dalších škod a je nucen některé škody odstranit. Pak je důkladná fotodokumentace, případně svědecké výpovědi jediný podklad pro likvidaci škody.
 • Uschovejte, pokud možno, poškozené věci do příchodu pracovníka pojišťovny. Počítá se však i s tím, že z důvodů hygienických, bezpečnostních a jiných začnete s úklidem, zajištěním oprav techniky, likvidací potravin, uhynulých zvířat apod. již dříve. Pokud máte k dispozici doklady o pořízení poškozeného, zničeného či ztraceného majetku, tak jejich předložení usnadní likvidaci.

 • Je-li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění. Pokud na ni pojišťovna přistoupí, bude vám vyplacena ještě před ukončením likvidace. Poskytnutím zálohy na pojistné plnění vycházejí pojišťovny vstříc klientům zejména při likvidaci škod většího rozsahu, např. po vichřicích, při povodních a podobně.

Pramen: Česká asociace pojišťoven

Zdroj: http://www.financninoviny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí