zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření a rekultivace skládky

01.09.2008
Odpady
Uzavření a rekultivace skládky
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868869
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
24.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 167 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Obec Kúty vypisuje výběrové řízení na uzavření a rekultivaci skládky. Nabídka do tendru musí být zaslána do 24. 9. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 18. 9. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

03994 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Kúty
IČO: 00 309 672
Obecný úrad, Radlinského námestie 981, 908 01 Kúty
Kontaktné miesto (miesta)
Obecný úrad, Kúty
kontaktná osoba: JUDr. Katarína Filová
tel. č.: 034 659 72 01, 659 72 21
fax: 034 659 75 06
e-mail: obec.kuty@post.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.kuty.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - Kúty.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: k. ú. Kúty
NUTS kód: SK021.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov. Úprava skládkového telesa, svahovanie a terénne úpravy pred zhotovením uzatváracích, drenážnych a rekultivačných vrstiev bude podľa pôvodného projektu stavby. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov.
Podrobnejšia špecifikácia požadovaných prác je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45112000-5.
Doplnkový slovník: g1031
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 95 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 4 mesiace.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Požaduje sa zábezpeka vo výške 4 000 000 Sk.
Podmienky zloženia a vrátenie zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. V prípade realizácie stavby a plnenia zmluvy sa platba bude uskutočňovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a odsúhlasených súpisov vykonaných prác. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia už od uzavretej zmluvy v prípade neposkytnutia požadovaných finančných prostriedkov.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ v prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov medzi jej členmi podľa Obchodného zákonníka, a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Plnenie zmluvy sa bude riadiť podľa dohodnutého harmonogramu zmluvných strán.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) až g) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Splnenie podmienok uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f), resp. ods. 3 alebo 4 tohto zákona. Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní možno nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Uchádzač v prípade predloženia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov musí predložiť aj doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže predložením výpisu z obchodného registra (PO) alebo živnostenského registra (FO) so zapísaním predmetu činnosti, resp. podnikania súvisiaceho s predmetom zákazky.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predloženie dokladov podľa:
1. § 27 ods. 1 písm. a).
2. § 27 ods. 1 písm. b).
3. § 27 ods. 1 písm. d).
Za roky 2005, 2006, 2007.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Vyjadrenie alebo prísľub banky o poskytnutí úveru v min. výške 100 % zmluvnej ceny ponuky uchádzača na obdobie 1 roka.
2. Výška poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu v min. výške 20 mil. Sk.
3. Požadovaný obrat uchádzača za posledné tri roky v období 2005, 2006, 2007 musí byť celkove min. 400 mil. Sk s DPH.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predloženie dokladov podľa:
1. § 28 ods. 1 písm. b) - 1 za roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
2. § 28 ods. 1 písm. c).
3. § 28 ods. 1 písm. g).
4. § 28 ods. 1 písm. i).
5. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby podľa zák. č. 138/1992 Z. z.
6. § 29 - certifikát kvality ISO 9001:2000, ISO 14001:2004.
7. § 30 - oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - preprava (zber, odvoz) odpadkov (uvedené vo výpise zo živnostenského alebo obchodného registra.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Minimálne 3 zrealizované stavby s RN nad 10 mil. Sk bez DPH v období rokov 2003 - 2007.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1006/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 18. 9. 2008. Čas: do 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24. 9. 2008. Čas: do 9.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 10. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 25. 9. 2008. Čas: 10.00 h.
Miesto: Obecný úrad, Radlinského námestie 981, 908 01 Kúty.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku, alebo ním poverená osoba.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Operačný program Životné prostredie.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
18. 8. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí