zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekultivace skládky

08.09.2008
Odpady
Rekultivace skládky
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868946
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
03.10.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 171 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Hurbanovo vydalo výzvu k předkvalifikaci k výběrovému řízení na rekultivaci skládky. Přihlášku je nutné zaslat do 3. 10. 2008. Přihláška musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04115 - MUP
Užšia súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Hurbanovo
IČO: 306 452
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Kontaktné miesto (miesta)
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
kontaktná osoba: Ing. Ján Bahorec
tel. č.: 035 760 22 02, fax: 035 760 41 91
e-mail: mesto.hurbanovo@stonline.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.hurbanovo.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Samospráva.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Hurbanovo, skládka TKO - rekultivácia skládky.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: K. ú. Hurbanovo.
NUTS kód: SK023.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Podrobný opis požadovaných stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Súčasťou stavebných prác je aj zabezpečenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45112320-4.
Doplnkový slovník: E076-6.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112320-4.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 45 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Začatie: december 2008, ukončenie: november 2009.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
1 000 000 Sk, bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z prostriedkov ŠR a fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúry min. 90 dní. Ďalšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak ponuku predkladá skupina, k termínu podpísania zmluvy musí mať právnu subjektivitu. Združenie dodávateľov podľa § 829 Občianskeho zákona nie je povolené.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti na verejnom obstarávaní v plnom rozsahu podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukázaním dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 alebo podľa §128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v spojení s § 155 ods. 8 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. a dokladom, ktorý preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača. V prípade, ak záujemca predkladá doklady podľa § 128 ods. 1, verejný obstarávateľ požaduje aj predloženie výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predkladania dokladov (originál alebo overenú kópiu) na účely získania informácie o konaní a podpisovaní v mene záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť originály alebo úradne overené kópie. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka. V prípade českého jazyka sa od prekladov upúšťa. V prípade skupiny dodávateľov tieto doklady musí predložiť každý z jej členov. Zároveň skupina predloží dohodu o tom, ktorý z jej členov je oprávnený konať v mene skupiny. Dohoda musí byť podpísaná štatutármi všetkých jej členov.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Vyjadrenie banky (bánk) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. nie staršie ako 3 mesiace.
b) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať objem obratu v stavebnej výrobe v sumáre (len v stavebnej činnosti, nie v obchodnej činnosti) za prechádzajúce tri roky (2005, 2006, 2007), uvedený v tis. Sk, požaduje sa minimálna výška obratu 110 000 tis. Sk za každý rok.
Záujemca preukáže túto skutočnosť - výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, súvahou a výsledovkou - dokumentom overeným daňovým úradom a podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača za požadované roky.
b 1) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať obrat v stavebníctve a kladný hospodársky výsledok (v Sk) za hospodárske roky 2001 - 2007.
Záujemca preukáže obrat v stavebníctve za požadované roky a kladný hospodársky výsledok (v Sk) spôsobom uvedeným v bode b).
V prípade skupiny dodávateľov - záujemca - musí kladný hospodársky výsledok preukázať každý člen skupiny.
c) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že záujemca má uzavretú poistnú/é zmluvu/y zahŕňajúcu stavebnomontážne poistenie proti všetkým nebezpečenstvám s poistnou sumou budovaného stavebného diela min. 40 mil. Sk a poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté pri vykonávaní stavebných a montážnych prác poistnej sumy minimálne 20 mil. Sk.
Záujemca preukáže túto skutočnosť poistnou/ými zmluvou/ami, potvrdeniami poisťovne/í a preukázaním zaplatenia poistného - faktúra, bankový prevod, výpis z bankového účtu.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a)
a1) Verejný obstarávateľ požaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy. Požaduje sa profesijný životopis štatutárneho zástupcu a technikov priamo zúčastnených na stavbe (stavbyvedúci). Verejný obstarávateľ požaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúcich s požadovanou odbornosťou (min. dvoch stavbyvedúcich na inžinierske stavby - vodohospodárske stavby - skládky odpadov - *23-24*) s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu. Požaduje sa, aby aspoň jeden z odborne spôsobilých zamestnancov (stavbyvedúci) záujemcu mal referencie na stavbách s rovnakým predmetom obstarávania, min. 5 za posledných 5 rokov (2003 - 2007).
Záujemca predloží profesijný životopis požadovaných zamestnancov na samostatných listoch.
Záujemca predloží profesijný životopis požadovaných zamestnancov na samostatných listoch.
Záujemca musí mať s odborne spôsobilými osobami (stavbyvedúci) uzavretý pracovný pomer. Preukáže sa pracovnou zmluvou a predložením výkazu zo Sociálnej poisťovne k 31. 7. 2008. Preukázanie minimálne 10 rokov nepretržitého pracovného pomeru a praxe u záujemcu s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho na požadovanú odbornosť.
Vyhlásenie stavbyvedúcich, že budú k dispozícii pri plnení zmluvy (na samostatných listoch).
Záujemca preukáže požadované odborné referencie odborne spôsobilej osoby priložením zmluvy o dielo a zápismi o odovzdaní a prevzatí stavby, kde je odborne spôsobilá osoba uvedená ako stavbyvedúci (min. 5 za roky 2003 - 2007).
a2) Obstarávateľ požaduje preukázanie vyškolenia zodpovedných zamestnancov záujemcu z BOZP a PO za posledných 5 rokov.
a3) Obstarávateľ požaduje preukázanie odborného zaškolenia pracovníkov (min. 3 zamestnanci v trvalom pracovnom pomere na montáž geosyntetickej tesniacej rohože (certifikovaného v SR) a skúsenosti s pokladaním a montážou izolačných HDPR fólií (certifikovanej v SR). Záujemca preukáže túto skutočnosť potvrdením o zaškolení min. 3 zamestnancov odbornou organizáciou, resp. priloží min. 3 referencie potvrdzujúce skúsenosti kladením a montážou izolačných HDPE fólií.
b)
b1) Verejný obstarávateľ požaduje zoznam zmlúv realizovaných stavieb rovnakého predmetu (rekultivácie skládok odpadu) v kalendárnych rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 s uvedením miesta a času ich plnenia, výšky RN s DPH (s uvedením adresy a kontaktnej osoby, kde si možno tieto informácie overiť, prípadne aj vyjadrenia objednávateľov o kvalite realizovaných prác).
Záujemca preukáže aspoň jednu realizovanú stavbu rovnakého charakteru ako predmet zákazky, ktorú realizoval ako vyšší dodávateľ, a to v každom kalendárnom roku 2003 - 2007 s potvrdeniami od objednávateľov (preberajúca organizácia), predložením dokladu - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
b2) Verejný obstarávateľ požaduje min. dve ukončené a odovzdané stavby rovnakého predmetu obstarávania (rekultivácia skládky odpadov) ako vyšší dodávateľ s RN min. 15 mil. Sk (bez DPH) za posledné tri roky (2005, 2006, 2007).
Záujemca preukáže túto skutočnosť potvrdeniami od objednávateľa/ov (preberajúca organizácia) predložením dokladu - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
b3) Verejný obstarávateľ požaduje min. 3 referencie podobného charakteru (výstavba skládky odpadov alebo ich ucelenej časti - etapy) za posledných 5 rokov (2003 - 2007) ako vyšší dodávateľ s min. RN 10 mil. Sk (s DPH).
Záujemca preukáže túto skutočnosť potvrdeniami od objednávateľa/ov (preberajúca organizácia) predložením dokladu - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
b4) Verejný obstarávateľ požaduje skúsenosti s realizáciou projektov - inžinierske stavby (ekologického charakteru) spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (napríklad PHARE, Štrukturálny fond, Kohézny fond) min. za 5 rokov 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 v pozícii vyšší dodávateľ, z ktorých min. 3 boli projekty rovnakého predmetu obstarávania (rekultivácia skládky).
Záujemca požiadavky týkajúce sa skúseností s realizáciou projektov - inžinierske stavby (ekologického charakteru) spolufinancovaných zo zdrojov EÚ preukáže potvrdeniami od objednávateľa/ov - referenčný list, ktorý bude obsahovať min.: predmet realizovaného projektu, číslo projektu a názov fondu, resp. grantovej schémy, z ktorých sa prostriedky EÚ čerpali, termíny, RN a kontaktnú osobu.
Ak ponuku predkladá skupina podnikateľov, aspoň jeden člen skupiny musí spĺňať požiadavku na ukončenie úspešne realizovaných stavieb.
c)
c1) Obstarávateľ požaduje údaje o prevádzkových zariadeniach, prístrojoch a strojovom a technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícii (je majiteľom), na plnenie predmetu zmluvy v rozsahu:
- kopacie mechanizmy min. 1 m3 lyžicou - minimálny štandard, 1 ks,
- buldozér - minimálny štandard, 2 ks,
- univerzálny dokončovací stroj - minimálny štandard, 1 ks,
- recyklačné zariadenie na asfalty - minimálny štandard, 1 ks,
- pneumatické alebo hydraulické búracie kladivo na kolesovom alebo pásovom podvozku - minimálny štandard, 1 ks,
- vibračný valec ježkový - minimálny štandard, 1 ks,
- vibračný valec hladký - minimálny štandard, 1ks
- autožeriav - min. 8 t - minimálny štandard, 1 ks,
- nákladné vozidlo - minimálny štandard, 5 ks,
- drviace zariadenie na betóny, stavebný odpad - minimálny štandard, 1 ks.
Záujemca preukáže túto skutočnosť dokladom o vlastníctve vyššie uvedených prevádzkových zariadení, prístrojov a strojovom a technickom vybavení.
c2) Obstarávateľ požaduje údaje o prevádzkových zariadeniach, prístrojoch a strojovom a technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícii na plnenie zmluvy.
K týmto údajom treba doplniť aj doklad o odbornej spôsobilosti podľa vyhl. č. 718/2002 Z. z., vyhl. č. 374/1990 a zák. č. 124/2006 Z. z. a autorizácie a všetky odborné špecializácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie predmetu obstarávania.
d)
d1) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o premiernom počte technických zamestnancov a o počte výrobných zamestnancov s uvedením odbornosti v predchádzajúcich rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - záujemca musí preukázať min. 100 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.
Záujemca preukáže túto skutočnosť výkazom zo Sociálnej poisťovne za roky 2003 - 2007. Záujemca preukáže potvrdenie počtu zamestnancov vždy min. k 31. 12. za roky 2003 až 2007.
e)
e1) Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie, že záujemca má zavedený certifikovaný a platný systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 (min. 5 rokov) v oblasti vykonávania inžinierskych a vodohospodárskych stavieb.
Záujemca preukáže túto skutočnosť certifikátom a písomné potvrdenie certifikačnej organizácie o rozsahu a platnosti certifikátu/ov za požadované obdobie.
e2) Verejný obstarávateľ požaduje doložiť opis systému opatrení na zabezpečenie dodržania zák. č. 355/2007, NV č. 338/2006, č. 626/2004 Z. z. v podmienkach stavieb rovnakého charakteru.
f)
f1) Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie, že v predmete svojich činností má aj nakladanie s nie nebezpečným odpadom.
Záujemca preukáže túto skutočnosť s označením požadovaného predmetu činnosti vo výpise z obchodného registra - v prípade, ak záujemca túto činnosť zabezpečuje inou formou, požaduje sa preukázanie oprávnenosti vykonávania činnosti dodávateľskej organizácie a zmluvný vzťah medzi záujemcom a oprávnenou organizáciou.
f2) Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca mal vyškoleného pracovníka na zváranie plastových materiálov. Požaduje sa preukázanie pracovného pomeru a osvedčenia o školení.
g)
g1) Verejný obstarávateľ požaduje uvedenie predpokladaného podielu zmluvy, ktorý sa bude zabezpečovať v subdodávke, pričom sa povoľuje subdodávka v rozsahu max. 10 % z celkového objemu prác. V prípade, ak bude plnenie zmluvy zabezpečené pomocou subdodávateľov, doloží záujemca zmluvu o budúcej zmluve so subdodávateľom, jeho oprávnenie dodávať tovar, uskutočniť stavebné práce, poskytovať služby a jeho doklady preukazujúce vyškolenie jeho zamestnancov z predpisov BOZP a PO, odbornú spôsobilosť zodpovedných pracovníkov, certifikát preukazujúci zavedenie systému manažérstva kvality a zoznam uskutočnených dodávok za posledných päť rokov.
Čestné vyhlásenie záujemcu o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov.
Čestné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto oznámení.
Čestné vyhlásenie záujemcu, že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich piatich rokoch.
Vyššie uvedené doklady a informácie treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách (ak nie je uvedené inak) nie starších ako 3 mesiace. Všetky zoznamy a vyhlásenia musia byť opečiatkované a podpísané štatutárnym orgánom záujemcu.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Užšia súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
Počet záujemcov je neobmedzený.
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
Nie.
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 45 %.
2. Pokuta voči zhotoviteľovi za každý deň omeškania v prípade nedodržania termínu výstavby - 20 %.
3. Nástup na odstránenie havárie - 20 %.
4. Pokuta za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť si chyby a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní stavby - 15 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 10. 10. 2008. Čas: od 9.00 do 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 1 690. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti do pokladnice MsÚ, Hurbanovo, pred osobným prevzatím súťažných podkladov, alebo bankovým prevodom na bankový účet: VÚB, a. s., č. ú.: 215223-142/0200.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 3. 10. 2008. Čas: do 12.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
Dátum: 9. 10. 2008.
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 19. 12. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 19. 11. 2008. Čas: 14.00 h.
Miesto: MsÚ, Hurbanovo.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Zúčastnia sa oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku, ktorí preukážu, že sú uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, alebo jeho zmocnením na účasť na otváraní obalov s ponukami a dokladom o doručení alebo o odoslaní ponuky.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
OPŽP Odpadové hospodárstvo.
VI.3.
Ďalšie informácie
Záujemcovia predložia žiadosti o účasť vrátane požadovaných dokumentov verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením "UŽŠIA SÚŤAŽ - SKLÁDKA TKO HURBANOVO - NEOTVÁRAŤ" tak, aby boli riadne zaevidované verejným obstarávateľom.
Na vonkajšej strane obálky záujemca uvedie názov a adresu záujemcu. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie žiadosti o účasť a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v jednom originálnom vyhotovení a dvoch kópiách - ďalej len žiadosť. Žiadosť musí byť zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok. Prvá strana musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo adresu záujemcu. Každá stránka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu a očíslovaná vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Žiadosť o účasť musí obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných záujemcom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Pod označením "osoba oprávnená v mene záujemcu" sa rozumie pri právnickej osobe - štatutárny zástupca záujemcu alebo osoba poverená konať v mene štatutárneho záujemcu na základe notársky overenej plnej moci s uvedením mena, priezviska a funkcie; pri fyzickej osobe - osoba, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, alebo osoba poverená konať v mene osoby, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie na základe notársky overenej plnej moci, s uvedením mena, priezviska a funkcie. Notársky overená plná moc bude pripojená k žiadosti o účasť a k ponuke záujemcu, resp. uchádzača.
Pod označením "doklad" sa rozumie iba originál dokladu alebo jeho úradne overená fotokópia, pri určení "nie starší ako tri mesiace" sa požaduje, aby predložené doklady neboli od svojho vystavenia staršie ako tri mesiace ku dňu prekladania, všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu, resp. uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na tomto verejnom obstarávaní, ak nie je uvedené inak. Záujemca, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti určeným spôsobom a v požadovanom rozsahu alebo poskytne neplatné, nepravdivé alebo skreslené informácie a ktorý nesplní požiadavky verejného obstarávateľa podľa tohto oznámenia, bude z užšej súťaže vylúčený.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie členov ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti na užšej súťaži a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác nie je povinná. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. O vysvetlenie k oznámeniu verejného obstarávania možno požiadať výlučne písomnou formou najneskôr do 20. 9. 2008 do 12.00 h.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o účasť a doklady boli predložené takto:
- žiadosť o účasť s uvedením identifikačných údajov záujemcu s uvedením jeho názvu, sídla, IČO, štatutárneho zástupcu a kontaktu,
- súpis predložených dokladov podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu,
- doklady a dokumenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tomto oznámení.
Tieto doklady musia byť opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu v súlade s výpisom z obchodného registra.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní pre každú požiadavku jednotlivo spôsobom "splnil - nesplnil". V prípade nesplnenia čo i len jednej z podmienok uvedených v tomto oznámení bude záujemca z tejto užšej súťaže vylúčený.
Ak vznikne potreba doplňujúcich stavebných prác alebo služieb, resp. ak vznikne potreba nových stavebných prác alebo služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru, ako je predmet tejto zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať zadávaním zákazky podľa § 58 ods. 1 písm. i), resp. písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.
Súťažné podklady budú poskytnuté osobne, resp. poštou na základe predloženej písomnej žiadosti až po zaplatení poplatku, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 h.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť originály alebo úradne overené kópie. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena nebude v súlade s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní, a ďalej postupovať pri splnení aspoň jednej podmienky podľa § 58 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 23 ods. 4 zák. si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v tejto súťaži, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako skončili pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
26. 8. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí