zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekonstrukce kotelny a instalace kotle na spalování biomasy

26.09.2008
Energie
Rekonstrukce kotelny a instalace kotle na spalování biomasy
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869123
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
20.10.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 183 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Medzilaborce vypisuje výběrové řízení na rekonstrukci kotelny a vytápěcího systému a instalaci kotle na spalování biomasy. Nabídka do tendru musí být zaslána do 20. 10. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 10. 10. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04345 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Medzilaborce
IČO: 00 323 233
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Medzilaborce
kontaktná osoba: Ing. Anton Sabo
tel. č.: 057 746 01 18, 746 01 11, fax: 057 746 01 31
e-mail: medzilaborce@stonline.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Samospráva.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Diverzifikácia palivovej základne na výrobu tepla a inštalácia kotla na spaľovanie biomasy.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Medzilaborce.
NUTS kód: SK041.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému. Rekonštrukcia spočíva v diverzifikácii palivovej základne na výrobu tepla a inštalácia kotla na spaľovanie biomasy. Súčasťou prác bude vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné konanie predmetu obstarávania.
I. etapa: Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné konanie predmetu obstarávania.
II. etapa: Realizácia stavebných prác, výstavba a rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45331110-0.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45231000-3, 74232120-1.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 18 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 500 000 Sk. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a z mestského rozpočtu. Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať. Fakturácia realizovaných prác a dodávok bude mesačne. Splatnosť faktúr je 90 dní od ich prijatia. Kolaudačná rata sa stanovuje na 10 % z ceny diela a bude zhotoviteľovi uhradená po kolaudácii diela a odstránení poslednej chyby a posledného nedorobku.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Pred lehotou na uzatvorenie zmluvy musí mať skupina dodávateľov právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z. Uchádzač môže uvedené doklady nahradiť dokladom o zapísaní v zozname podnikateľov podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Vyjadrenie banky podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu vo výške predpokladanej ceny diela podľa § 27 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z.
b) Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2005, 2006 a 2007 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 25/2006 Z. z., ak uchádzač účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Požaduje sa úradne osvedčená kópia poistnej zmluvy s výškou poistnej sumy najmenej 20 000 000 Sk a doklad o úhrade poistného. Nesplnenie bude obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienok účasti. Ak bude uchádzač v niektorom z uvedených období vykazovať stratu vo svojej podnikateľskej činnosti, bude to obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienok účasti.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Zoznam stavieb uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2003 - 2007), kde bola realizovaná technológia na spaľovanie biomasy.
Údaje o vzdelávaní, kvalifikácii a odbornej praxi riadiacich zamestnancov zodpovedajúcich za plnenie zmluvy, najmä osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho.
Údaje o strojovom a technickom vybavení uchádzača, ktoré má k dispozícii na plnenie zmluvy.
Certifikát riadenia kvality - ISO 9001 na vykonávanie stavieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí mať k dispozícii min. jedného stavbyvedúceho, ktorý je držiteľom platného osvedčenia SKSI o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho a oprávnenie na vybrané technické zariadenia.
Uchádzač predloží zoznam o strojovom a technickom vybavení uchádzača, ktoré jej potrebné na plnenie zmluvy. V prípade, ak uchádzač nevlastní všetky potrebné zariadenia, predloží doklad v zmysle § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 40.
2. Parametre spaľovacích zariadení a riešenie kotolne - 20.
3. Záručný a pozáručný servis - 40.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2559/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 10. 10. 2008. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 1 500. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Úhrada za súťažné podklady sa zaplatí pri osobnom odbere v pokladnici MsÚ.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20. 10. 2008. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 12. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 20. 10. 2008. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad, Mierová 326/4, Medzilaborce, 2. poschodie, č. dv. 27.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutár alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Operačný program Základná infraštruktúra, opatrenie 2.2 Environmentálna infraštruktúra, verejný sektor.
VI.3.
Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak ponúknutá cena za predmet obstarávania bude neúmerne vyššia ako predpokladaná suma a prevýši možnosti obstarávateľa.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
12. 9. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí