zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operátor trhu s elektřinou a novela energetického zákona

20.10.2008
Energie
Operátor trhu s elektřinou a novela energetického zákona
Významnou změnu představuje sloučení činností Operátora trhu s elektřinou s činnostmi na trhu s plynem do jedné instituce - Operátora trhu.
Vláda ČR v červenci schválila novelu energetického zákona, jehož první čtení proběhlo na 38. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 23. září.

Návrh novely zákona byl postoupen do druhého čtení a přikázán k projednání hospodářskému výboru, který o návrhu jednal 1. října. Cílem novely je kromě odstranění již překonaných ustanovení zejména zapracování směrnic a nařízení EU do české legislativy a zajištění vyšší míry liberalizace a usnadnění podnikání v energetice. Významnou změnu představuje také sloučení činností Operátora trhu s elektřinou s činnostmi na trhu s plynem do jedné instituce - Operátora trhu.

Ve vztahu ke stávajícím činnostem společnosti Operátor trhu s elektřinou má schválená novela energetického zákona velký význam, protože výrazně rozšiřuje oblast působnosti společnosti do sektoru plynárenství. Jedná se o logický krok v zemi, která má zřízenu instituci Operátora trhu jako neutrální tržní místo, zodpovědné za infrastrukturu podporující zvolený model obchodování s elektřinou.

Velmi často dochází k záměně pojmu Operátor trhu s elektřinou s nezávislým operátorem přenosové soustavy, kterou je v České republice společnost ČEPS, a.s., a který odpovídá za provoz české přenosové soustavy, za její údržbu a renovaci, za plánování a koordinaci přenosů elektřiny ze zahraničí a do zahraničí. Nezávislý operátor systému má svou roli především v zemích, kde působí několik provozovatelů přenosových soustav.

Na rozdíl od operátora přenosového systému Operátor trhu s elektřinou, a. s. je těsně spjat především s procesy obchodními. Jeho založení je spojeno s liberalizací v energetice, probíhající v Evropě od 90. let minulého století. V té době většina evropských zemí řešila problém uplatnění tržních principů v oborech, v nichž existuje tzv. přirozený monopol a hledaly se způsoby a cesty, jak tyto monopolní vlivy omezit. Jednalo se především o vyřešení otázek , jak zajistit rovný přístup subjektů k sítím a tím umožnit podnikání konkurujících si subjektů nejen v oblasti velkoobchodu s elektřinou, ale také v oblasti prodeje elektřiny konečným zákazníkům. K řešení bylo nezbytné vyčlenit určité činnosti mimo jednotlivé energetické společnosti, aby byla zajištěna naprostá nestrannost vůči všem účastníkům trhu a zajištěno diskrétní úložiště obchodně využitelných dat. Proto byl v České republice prostřednictvím energetického zákona v roce 2001 zřízen Operátor trhu s elektřinou, jemuž tento zákon stanovil povinnost zajistit především výpočet, zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými dodávkami a odběry elektřiny a organizaci krátkodobého trhu s elektřinou. Centralizovaný sběr, zpracování a vyhodnocování dat o trhu s elektřinou umožňuje kromě plynulého přechodu zákazníků od jednoho obchodníka s elektřinou k druhému také jejich nezbytné předávání navzájem si konkurujícím subjektům.

Využitelnost našeho centrálního systému se mimo jiné potvrdila také pověřením ke správě národního rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který Operátor trhu s elektřinou provozuje od roku 2005 a který je v letošním roce podle Kjótského protokolu propojován celosvětově.

Společné obchodování s elektřinou a plynem je v současnosti realitou. Energetické trhy se v celé Evropě prudce vyvíjí, roste počet účastníků obchodování, stále více obchodují s energií také finanční instituce a obchod s energetickými komoditami - elektřinou, plynem, ropou a povolenkami na emise skleníkových plynů se propojuje. Vládou schválené znění energetického zákona představuje z tohoto pohledu významný krok směrem k liberalizaci, protože obory, které principiálně fungují podobně, mají také principiálně shodná tržní pravidla. Navíc pokud máme na mysli naplnění smyslu liberalizace, tedy práva odběratele svobodně si vybrat svého dodavatele a zajistit účastníkům trhu nediskriminační přístup k sítím, pak již zmíněné výsledky působení operátora trhu v elektoenergetice dávají jistou záruku také subjektům plynárenského trhu. Vedle podpory migrace zákazníků mezi obchodníky s využitím jednoho informačního systému lze docílit synergických efektů při správě, administraci a účtování finančních operací jednotlivých účastníků trhu, kdy velký počet z nich působí v obou sektorech. V neposlední řadě je možné použít jeden společný informační systém rovněž pro organizování krátkodobého obchodování s oběma komoditami. Takovéto propojení mimochodem není v Evropě ničím neobvyklým.

Centrální systém Operátora trhu s elektřinou představuje masivní a sofistikovaný nástroj a jeho uzpůsobení a využívání pro potřeby plynárenství je možné a účelné. Technologie pro správu dat, tzv. centrum datových služeb, je v ČR jednoznačně akceptovaným řešením pro elektřinu, které více než obstojí v mezinárodními srovnání. Navíc vstup do oboru plynárenství přichází v okamžiku, kdy systém operátora trhu s elektřinou prochází inovací a dá se předpokládat, že využitím stávající technologie pro zpracování dat v plynárenství lze docílit velkého množství synergických efektů v jedné obchodní společnosti, vlastněné a kontrolované státem, kde akcionářská práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu a probíhající procesy jsou regulovanou činností v kompetenci a pod dohledem Energetického regulačního úřadu.

Centralizace sběru a vyhodnocování dat o chodu energetické soustavy, stejně jako bilancování elektřiny a plynu jako komodit, je z pohledu zvýšení transparentnosti určitě vhodné provádět na jednom místě. Toto místo by mělo být místem neutrálním, nezávislém na výrobcích, provozovatelích přepravních, přenosových a distribučních soustav a obchodnících, zejména v zájmu zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti energetické bilance země a informační hodnoty pro regulační orgán a státní správu. Výsledky sedmiletého působení operátora trhu s elektřinou v elektroenergetice jsou zárukou zajištění transparentních tržních pravidel také v oblasti plynárenství. n

AUTOR: Ing. Jiří Šťastný

generální ředitel Operátor trhu s elektřinou, a.s.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí