zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trvale udržitelná banka

24.11.2008
EMS
Trvale udržitelná banka
Na první pohled by se mohlo zdát, že finanční instituce nemohou nijak zásadně přispět ke snižování objemu znečištění životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.
Odvětví, které neprovozuje továrny s vysokými komíny, nevypadá na první pohled jako horký kandidát na zlepšování životního prostředí. Ve skutečnosti se ale ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj týká finančních institucí také.

Finanční instituce se již dnes hlásí k některým ekologickým aktivitám, například používání recyklovaného papíru, budování energeticky úsporných pracovišť a sponzoring ekologických aktivit. Pouze některé však zaujaly k této problematice strategický postoj. Největší šanci využít výhody, které nabízí podpora udržitelného ekonomického vývoje, budou mít ty finanční instituce, které se zaměří i na ekologické aspekty podnikání svých klientů. Bankovní půjčky a investice směřují do celé ekonomiky a ovlivňují tak většinu ostatních odvětví - a tím nepřímo i jejich vliv na životní prostředí. Díky tomu se finanční instituce mohou stát významnými hráči při prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ FIREM

Vztah finančních institucí k životnímu prostředí není jen otázkou strategie komunikace s veřejností, ale měl by být považován za další obchodní příležitost a možnost úspor. Některé finanční instituce si to uvědomují. Vnímají strategii trvale udržitelného rozvoje jako možnost pro další zvýšení tržní hodnoty firmy pro akcionáře. Vždyť společnosti na celosvětovém seznamu 100 nejvýznamnějších korporací podporujících trvale udržitelný rozvoj, který v roce 2006 sestavila agentura Innovest, překročily v letech 2000 až 2005 průměrnou hodnotu indexu MSCI World Index (měří výkonnost vlastního kapitálu na vyspělých světových trzích) o 80 %.

Mezi příležitosti finančních institucí týkajících se trvale udržitelného rozvoje patří následující témata.

EKOLOGICKÝ BANKOVNÍ PROVOZ

Efektivnější využívání energie, úspory vody a ekologický provoz bank trvale snižují náklady finančních institucí. Úspory následují ihned po ukončení výstavby nových ekologických bankovních provozů. Každá další ekologicky úsporná inovace bude náklady dále snižovat.

Některé banky již nyní zákazníkům nabízejí možnost zasílání měsíčních výpisů e-mailem místo písemné formy. Banka tím šetří vynakládané provozní náklady související se zasíláním tradičních papírových výpisů. Zároveň přispívá k minimalizaci dopadů svého podnikání na životní prostředí. Jako pozitivní externalita vzniká dobrá pověst banky u ekologicky smýšlejících klientů. Další možnou cestou úspor a snížení ekologických dopadů podnikání je digitalizace dokumentů a práce s nimi v elektronické podobě. Dojde tak ke snížení nákladů vynaložených na archivaci a lidských zdrojů.

PRODUKTY ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII

Díky své základní roli v ekonomice jako distributor finančních zdrojů mají finanční instituce nepřímý vliv na životní prostředí prostřednictvím svých rozhodnutí o umístění investic. Nově vznikající ekologická pravidla ve vyspělých ekonomikách, jejich implementace do lokálních legislativ a sankce za jejich nedodržování představují významná podnikatelská rizika pro jejich klienty. Finanční instituce budou muset tato rizika zohlednit v posuzování úvěrových a ostatních rizik spjatých s poskytováním úvěrů a umísťováním investic. Investice do ekologicky méně rizikových oblastí budou přibývat a budou výhodné pro finanční instituce, jejich klienty i pro celou společnost.

Tento trend se projevuje v pokračujícím strmém růstu investic do ekologických aktiv. V průběhu minulých šesti let vzrostl majetek podílových fondů investujících do ekologických provozů téměř o 700 %. V oblasti spotřebitelského financování vznikají nové produkty jako ekologické platební karty s programy odměn, které umožňují zákazníkům finančně podporovat ekologické organizace.

Stále populárnější jsou též hypotéky na výstavbu ekologicky úsporných staveb. Vyznačují se sníženými náklady spojenými s jejich uzavřením v případě, že klient splní předem definované požadavky na energetickou náročnost provozu budovy. Tyto hypotéky se zaměřují na klienty obávající se rostoucích cen energií. Vzhledem k předpokládanému zacílení takových hypoték na "spořivou" část populace může být nabízení těchto produktů cestou k identifikaci méně rizikové klientely.

VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY A DOBRÁ POVĚST

Finanční instituce s jasně formulovanou strategií podpory trvale udržitelného rozvoje a ekologie je více atraktivní pro zákazníky, kteří se zajímají o životní prostředí a otázky ekologie. Pozitivní reakcí na lokální ekologická témata bude banka také demonstrovat svoji sounáležitost s místní komunitou a tím se stávat pro její členy atraktivnější.

SCHOPNOST ZAUJMOUT A UDRŽET TALENTOVANÉ PRACOVNÍKY

Zajištění dlouhodobého dostatku talentovaných vedoucích pracovníku by mělo být v popředí zájmů všech moderních společností. Řada absolventů vysokých škol se dnes zajímá o ekologické otázky. Banku, v níž odstartují svoji kariéru, si tak budou vybírat i na základě její angažovanosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Pro nové uchazeče o zaměstnání může být angažovanost společnosti v oblasti ekologie jedním z aspektů při výběru budoucího zaměstnavatele.

EKOLOGIE VE VAZBĚ NA ŘÍZENÍ RIZIK

Vývoj životního prostředí spolu se změnami klimatických podmínek má významný dopad na důležitá odvětví světového hospodářství. Mezi nejvíce ohrožené patří zemědělství, dřevařský a potravinářský průmysl, energetika a oblast cestovního ruchu. Finanční instituce by měly promítnout do svých strategií rizika související s tímto vývojem.

Bez ohledu na výsledek odborných debat o dopadech klimatických změn a míře vlivu člověka na životní prostředí se ekologická témata stávají důležitější pro široké vrstvy obyvatelstva. Finanční instituce by proto měly zaujmout k těmto tématům dlouhodobý aktivní přístup. Ty, které tak učiní, mohou v dlouhodobém horizontu získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.


AUTOR: Petr Pruner
Petr Pruner je ředitelem v oddělení auditorských a poradenských služeb společnosti Deloitte v ČR.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí