zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Registrace firem pro služby pro Evropskou komisi, generální ředitelství pro životní prostředí

01.12.2008
Obecné
Registrace firem pro služby pro Evropskou komisi, generální ředitelství pro životní prostředí
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869746
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/belgie/1000809/">(teritoriální informace Belgie) 
 
* Datum uzávěrky:  
31.12.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 231 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Výzva k vyjádření zájmu. Účelem této výzvy je umožnit Komisi sestavit seznam potenciálních uchazečů, kterým by bylo možné svěřit zakázky související s činnostmi generálního ředitelství pro životní prostředí. Osoby, které chtějí být zahrnuty do seznamu uchazečů, vyzýváme k podání přihlášky v souladu s níže uvedenými pravidly. Seznam, který bude sestaven po ukončení výzvy, bude použit výhradně v případě zakázek, jejichž odhadovaná hodnota je nižší než finanční limit uvedený v příslušných směrnicích pro zakázková řízení (ten je v současné době 133 000 EUR), nebo služeb, které uvádí příloha 1B směrnice 92/50/EHS, bez ohledu na odhadovanou hodnotu. Zadávající oddělení sestaví seznam uchazečů, kteří splňují kritéria uvedená v bodech 6.1 a 6.2 níže.
Vždy před uzavřením smlouvy týkající se oblasti popsané v bodě 3 a), zašle schvalující oddělení všem uchazečům na seznamu, nebo některým z nich, přesné požadavky vycházející ze zvláštních kritérií pro předběžný výběr pro příslušnou zakázku.
Uchazeči, kteří se objeví v seznamu pro období 2006–2009, nebudou automaticky zařazeni do nového seznamu pro období 2009–2012. Pro účast v něm musí podat novou přihlášku.

 
Popis tendru (Čeština):

B-Brusel: Různé služby
generální ředitelství pro životní prostředí

Výzva k vyjádření zájmu

1.
Zadavatel:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí, finance, oddělení ENV.F.2,, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tel.:                (32-2) 299 34 21        . Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-ami@cec.eu.int.

2.
Druh:

Výzva k vyjádření zájmu. Účelem této výzvy je umožnit Komisi sestavit seznam potenciálních uchazečů, kterým by bylo možné svěřit zakázky související s činnostmi generálního ředitelství pro životní prostředí. Osoby, které chtějí být zahrnuty do seznamu uchazečů, vyzýváme k podání přihlášky v souladu s níže uvedenými pravidly. Seznam, který bude sestaven po ukončení výzvy, bude použit výhradně v případě zakázek, jejichž odhadovaná hodnota je nižší než finanční limit uvedený v příslušných směrnicích pro zakázková řízení (ten je v současné době 133 000 EUR), nebo služeb, které uvádí příloha 1B směrnice 92/50/EHS, bez ohledu na odhadovanou hodnotu. Zadávající oddělení sestaví seznam uchazečů, kteří splňují kritéria uvedená v bodech 6.1 a 6.2 níže.
Vždy před uzavřením smlouvy týkající se oblasti popsané v bodě 3 a), zašle schvalující oddělení všem uchazečům na seznamu, nebo některým z nich, přesné požadavky vycházející ze zvláštních kritérií pro předběžný výběr pro příslušnou zakázku.
Uchazeči, kteří se objeví v seznamu pro období 2006–2009, nebudou automaticky zařazeni do nového seznamu pro období 2009–2012. Pro účast v něm musí podat novou přihlášku.

3.
Popis oborů zařazených do CEI:

3 a)
Tituly a příslušná dílčí témata:

Komunikace:
1.1 Internetové činnosti (redigování, grafická provedení, vývoj).
1.2 Publikace (redigování, rozvržení, překlad, tisk, distribuce).
1.3 Tisk a mediální vztahy.
1.4 Organizace konferencí, akcí a výstav.
1.5 Styk s veřejností, propagace a kampaně (včetně komunikačních plánů a strategií).
1.6 Propagační a konferenční materiály.
Přírodní prostředí v ohrožení a přírodní/člověkem způsobené katastrofy:
2.1 Identifikace a posuzování rizik; modelování rizikových situací.
2.2 Prevence přírodních a člověkem způsobených katastrof.
2.3 Připravenost a reakční potenciál.
2.4 Obnova/rekonstrukce.
Zemědělství, lesnictví a půda:
3.1 Integrace ekologických témat do CAP.
3.2 Zavádění směrnice o nitrátech.
3.3 Ekologický dopad zemědělství (odpad, únik emisních látek do ovzduší, vody a půdy).
3.4 Lesní porost a klimatické změny, podíl uhlíku v lesích, klimatické změny a podíl uhlíku v půdě/jeho pozemní segregace.
3.5 Půda a půdní biodiversita a jejich souvislost s klimatickými změnami a vodohospodářstvím.
Povaha a biodiversita:
4.1 Uchování habitatu, konzervování a tvorba, zavádění programu Natura 2000 (pozemní část, sladká voda, slaná voda).
4.2 Zvláštní ochrana a konzervování.
4.3 Rozvoj a zavádění politiky biodiversity.
4.4 Biodiversita a klimatické změny.
4.5 Monitoring, ukazatelé a reportování týkající se biodiversity.
4.6 Biodiversita a hospodářství, finance a obchod.
Biotechnologie:
5.1 Dlouhodobé vlivy geneticky modifikovaných semen a rostlin na životní prostředí a biodiversitu.
5.2 Metodika pro posuzování rizik v případě geneticky modifikovaných potravin.
5.3 Geneticky modifikované mikroorganismy (GMM), klinické pokusy a kontrolní měření.
5.4 Nepotravinoví/nekrmivoví spotřebitelé geneticky modifikovaných rostlin.
5.5 Hospodářský výkon geneticky modifikovaných rostlin.
5.6 Změny ve využívání půdy související s pěstováním geneticky modifikovaných rostlin.
Pesticidy, biocidy, nařízení PIC:
6.1 Pesticidy: vlivy na životní prostředí a lidské zdraví.
6.2 Biocidy: vlivy na životní prostředí a lidské zdraví.
6.3 Biocidy: soulad s normami a prosazování zákonných opatření.
6.4 Biocidy: vlivy stávající zákonných předpisů na odvětví.
6.5 Předem informovaný souhlas (PIC): technická podpora zavádění.
Strategie v oblasti klimatu, mezinárodní regulace a monitoringu akce EU:
7.1 Klimatické změny, zemědělství a půda.
7.2 Klimatické změny, vodní zdroje, včetně slané vody.
7.3 Energie a životní prostředí ve východní Evropě, Rusku a na Ukrajině.
Tržní nástroje včetně obchodování s emisemi skleníkových plynů:
8.1 Obchodování s emisemi a alokace.
8.2 Obchodování s emisemi a rejstříky.
8.3 Obchod s emisemi a monitoring, reportování, ověřování, soulad s normami a prosazování zákonných opatření (monitoring ve fázi instalace a reportování skleníkových plynů, ověřování monitoringu ve fázi instalace a reportování týkající se skleníkových plynů, soulad s normami a prosazování zákonných opatření).
8.4 Trhy s uhlíkem.
8.5 Emise skleníkových plynů a redukční potenciály v odvětvích (doprava, zemědělství, hospodaření s odpadem, energetika, emise N2O a CH4 v průmyslovém a energetickém odvětví, kontrola emisí skleníkových plynů uvolňovaných automobily).
8.6 Pružné mechanismy (mechanismy „čistého rozvoje“, společná implementace).
8.7 Energetické modelování (energetické trhy a energetické hospodářství, energetická technologie (energeticky účinné technologie, obnovitelné zdroje, technologie založené na fosilních palivech, vázání a ukládání uhlíku, jaderné technologie)).
8.8 Uhlíkové hladiny/pozemní segregace (biopaliva a bioenergie).
8.9 Klimatické změny v souvislost s mezinárodním a národním právními záležitostmi.
Klimatický ozón a energie:
9.1 Ochrana ozónové vrstvy.
9.2 Fluorované plyny.
Doprava a životní prostředí:
10.1 Údaje z dopravy (sběr, syntéza, slaďování).
10.2 Modelování v dopravě (tvorba scénářů, prognostika, zpětné hodnocení).
Energetika a životní prostředí
11.1 Klimatické změny a doprava
11.2 Klimatické změny a energetika.
11.3 Klimatické změny a energetická bezpečnost.
11.4 Energetické trhy a energetické hospodářství.
11.5 Energetické technologie: (energeticky účinné technologie, obnovitelné zdroje, technologie využívající fosilních paliv, vázání a ukládání uhlíku, jaderné technologie).
11.6 Energetické modelování.
11.7 Biopaliva, bioenergie.
11.8 Kontrola emisí skleníkových plynů pocházejících z automobilů.
Průmyslové emise:
12.1 Integrovaná prevence a kontrola znečištění životního prostředí (obecné).
12.2 Soupisy emisí, monitoring a reportování průmyslových emisí.
12.3 Schémata obchodování s emisemi.
12.4 Spalování odpadů.
12.5 Velké spalovny.
12.6 Rozpouštědla.
12.7 Modelování a hospodářská analýza ve vztahu k znečištění ovzduší.
12.8 Socio-ekonomická analýza.
12.9 Analýza nákladů a přínosů; a
12.10 Tvorba scénářů, modelování, předpovědi.
Chemické přípravky:
13.1 Chemické přípravky a životní prostředí.
13.2 Klasifikace a značení.
13.3 Persistentní organické polutanty.
13.4 Endokrinní disruptory.
13.5 Nanomateriály.
13.6 Laboratorní zvířata.
Ochrana vody a mořského prostředí:
14.1 Vodohospodářská politika a zavádění legislativy v Evropě.
14.2 Ochrana mořského prostředí.
Politika soudržnosti a vyhodnocování dopadu na životní prostředí:
15.1 Posuzování výkonu programů a projektů v oblasti životního prostředí spolufinancovaných v rámci Kohezní politiky (Strukturální a Kohezní fond) a transevropských sítí (včetně hodnocení „ex-ante“, střednědobých hodnocení a hodnocení „ex-post“, hodnocení výdajů).
Dohody o životním prostředí a obchod:
16.1 CITES (Úmluva o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy) – obchod s ohroženými druhy.
16.2 Globální otázky biodiverzity, Úmluva o biologické diverzitě (tématické programy úkolů, průřezové otázky, přístup k výhodám a jejich sdílení, atd.).
16.3 Globální mýcení a devastace lesů.
16.4 Globální otázky biologické bezpečnosti, Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti.
16.5 Právní aspekty vícestranných ekologických dohod (soulad s normami, odpovědnost, konzistence, součinnost mezi vícestrannými dohodami).
16.6 Obchod a životní prostředí (právní a politické otázky vícestranných jakož i regionálních/bilaterálních dohod o volném obchodě a související dohody).
16.7 Otázky pohody zvířat týkající se divoké zvěře (např. způsoby zabití a použití pastí při lovu).
Ekologické projekty/programy:
17.1 Monitoring ochrany životního prostředí.
17.2 Programy a posuzování politik („ex ante“, průběžné, „ex post“) v oblasti životního prostředí.
17.3 Pomoc s přenosem znalostí např. z úspěšných projektů k příslušným aktérům.
Lidské zdroje a správa:
18.1 Technické znalosti o prostředí.
18.2 Osobní kompetence a rozvoj.
informační technologie:
19.1 Studie a poradenství.
19.2 Vývoj a údržba informačních systémů.
19.3 Informační systémy a uživatelská podpora.
Udržitelný rozvoj a ekonomická analýza:
20.1 Udržitelný rozvoj.
20.2 Socio-ekonomická analýza a analýza nákladů a přínosů.
20.3 Ekonomické nástroje, posuzování ekologických hodnot a služeb.
20.4 Tvorba scénářů, modelování, předpovědi.
20.5 Ekonomické a statistické ukazatele.
Životní prostředí a průmysl:
21.1 Politika integrovaných výrobků (včetně ekologického designu a ekologického značení, „Ecolabel“).
21.2 Zelená veřejná zakázková řízení.
21.3 Udržitelné využívání přírodních zdrojů.
21.4 Rtuť (emise, „phasing out“ v souvislosti s využívání rtuti, bezpečné skladování/likvidace nadbytečné rtuti, zdraví).
21.5 Malé a střední podniky, SME.
21.6 Průmyslová politika.
21.7 Systém ekologického řízení.
Výzkum, věda a inovace:
22.1 Ekologické technologie: určení moderních a nově vznikajících ekologických technologií, tržní potenciál a průnik na trh, ověřování technologií.
22.2 Eko-innovace: ukazatelé, investice a eko-inovace a související finanční nástroje.
22.3 Věda a politické rozhraní pro životní prostředí: šíření a využívání vědeckých důkazů pro rozvoj a zavádění ekologické politiky, výzkumné potřeby v oblasti ekologické politiky.
22.4 Sdílený ekologický informační systém: rozvoj sdíleného ekologického informačního systému, ekologický monitoring a reportování.
Trvale udržitelná výroba a spotřeba:
23.1 Integrovaná produktová politika a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
23.2 Prevence vzniku nadměrného množství odpadu, likvidace a další zpracování odpadu.
23.3 Recyklace odpadu, nahrazování nebezpečných látek.
23.4 Integrovaná produktová politika, hodnocení životního cyklu.
23.5 Politika výrobků a nakládání s odpadem – kvantifikované ekologické, hospodářské a sociální dopady.

3 b)
Toto oznámení se týká následujících typů zakázek:

zakázka na vypracování studie;
zakázka na služby;
zakázky na technickou pomoc.

4.
Platnost:
Sestavený seznam bude platit po dobu 3 let, od 1.2.2009 do 31.1.2012. Přihlášky lze podat kdykoliv po zveřejnění tohoto oznámení, s výjimkou posledních 3 měsíců daného období.

5.
Podání žádostí:
a) Přihlášky zasílejte registrovanou poštou nebo soukromou kurýrní službou na adresu:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí – DG ENV.F.2, výzva k vyjádření zájmu (C.E.I./A.M.I.), BU-5, 00/169, B-1049 Bruxelles/Brussel.
b) Přihlášky doručované osobně musí být adresované takto:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí – DG ENV.F.2, (BU-5 00/169), výzva k vyjádření zájmu (C.E.I./A.M.I.), avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles/Brussel.
c) Obálky musí být zřetelně označeny nápisem – „Call for expressions of interest“.

d) Uchazeči musí podat oficiální přihlášku, jejíž formulář naleznou na internetové stránce generální ředitelství pro životní prostředí: ec.europa.eu

e) Přihlášky musí být prezentovány v tomto pořadí a zahrnou:
část A: náležitě vyplněný administrativní informační list;
část B: náležitě podepsané „Prohlášení o kritériích pro vyloučení“;
část C: všechny dokumenty/důkazy požadované k doložení souladu s výběrovými kritérii, společně s „Technickou a odbornou způsobilostí“, řádně podepsanou a oddatovanou a řádně vyplněné „Stanovení finanční způsobilosti“

6.
Kritéria pro vyloučení a výběr:

6.1
Kritéria pro vyloučení:

Pokud bude o to bude zažádáno, bude nutné předložit originály dokumentů. Uchazeči budou vyloučení z účasti v tomto vyjádření zájmu z následujících důvodů (viz formulář přihlášky pro další podrobnosti):
a) bankrot;
b) usvědčení ze spáchání trestního činu;
c) vážné profesionální provinění;
d) neplacení daní a příspěvků na sociální pojištění;
e) podvod nebo úplatky;
f) vážné porušení smluvních závazků nebo grantového řízení financovaného z rozpočtu Společenství.
Zakázka nemusí být přidělena žadatelům nebo účastníkům výběrového řízení, kteří v průběhu posuzování žádostí jsou:
— jsou předmětem střetu zájmu,
— dopustili se zkreslení informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast v zadávacím řízení, případně tyto informace nepředložili.

6.2
Kritéria pro vyloučení (další podrobnosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti):

Uchazeči budou hodnoceni na základě těchto výběrových kritérií:
1. technická a odborná způsobilost;
2. hospodářská a finanční způsobilost;
3. důkaz o zápisu v živnostenském nebo obchodním rejstříku;
4. seznam států Evropské unie a/nebo třetích zemí, ve kterých uchazeč smí provádět svou činnost.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí