zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právní poradna

05.12.2008
Obecné
Právní poradna
Několik dotazů, které se týkají návrhu a změn nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
Plánuji vybudování žumpy. Je pravda, že se něco mění?

Stav žumpy upravuje § 4 a zde se říká: Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřeny odvětráním. U žump musí být v případě viditelných průsaků provedena zkouška těsnosti. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb.

Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.) ukončenou čistírnou odpadních vod.


Soused si místo plotu postavil bariéru, která mi brání ve výhledu. Navíc jsme v území, kde hrozí povodně. Neporušil zákon?

Domníváme se, že porušil. Měl byste se obrátit na příslušný stavební úřad, protože i připravovaná vyhláška jasně konstatuje, že v záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh povodně. Oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků. Kromě toho se k oplocení pozemku (což je § 7) říká: Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. Dále pak se zde konstatuje: Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.


Jak dalece mě může obtěžovat sousední stavba? Mám na mysli hluk a rovněž to, že se mi při koupání chvěje celý dům.

Ještě před začátkem stavby je dobré si vlastní dům zdokumentovat pro případné statické narušení. To by se týkalo případných vibrací. Je však v § 14 pamatováno i na ochranu proti hluku a vibracím. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Je pamatováno i na případy, kdy se stavba odehrává doslova za vaší zdí. Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi je dána normovými hodnotami, stejně tak požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání, ani zachycený hluk cizí.


Do jaké míry jsou pro mě závazné nyní tak často diskutované úspory energií?

Jestli jsme dobře pochopili otázku, jedná se o individuálního stavebníka. V tomto ohledu záleží do značné míry na vašich požadavcích. Připravovaná novela pouze stanovuje, aby budova byla navržena a provedena tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující:

a) tepelnou pohodu uživatelů,

b) požadované tepelně technické vla-stnosti konstrukcí a budov,

c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov,

d) nízkou energetickou náročnost budov.

Jinak požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami.


Bytové družstvo připustilo, aby si majitel bytu o dvě patra níže vyvedl komín, jehož spaliny mi jdou do světlíku. Co mám dělat?

V tomto případě jednejte rychle, protože jste vzniklou situací přímo ohrožen. Pokud bytové družstvo nebude jednat samo, obraťte se na stavební úřad a na regionálně příslušnou hygienickou stanici. Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem (nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Spaliny spotřebičů paliv se odvádějí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle zmíněného nařízení vlády.

Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími normovým hodnotám. Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami.

Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí