zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Eurovignete Directive konfrontace dráha - silnice

04.12.2008
Obecné
Eurovignete Directive konfrontace dráha - silnice
V institucích EU vrcholí projednávání tématu, velmi významného pro další budoucnost hlavních dopravních oborů: zásad dalšího pojetí plateb za používání dopravních cest nákladními automobily.
To se skrývá pod další novelizací platné Směrnice o zatížení těžkých nákladních vozidel za užívání určitých infrastruktur (Eurovignete Directive číslo 2006/38/EC - dále jen Směrnice ED), která byla naposled novelizována Evropským parlamentem 17. května 2006.

Současný střet zájmů železniční a silniční dopravy na vysoké úrovni svazové dopravní diplomacie vyvolal úkol, který si ze zmíněného jednání odnesla Evropská komise: Nejpozději 10. června 2008 Komise předloží model pro posuzování všech externích nákladů, aby sloužily jako základ pro budoucí kalkulace infrastrukturních poplatků.

Jeho zvládnutí znamenalo zapojit do věci vědecké instituce, jež by objektivně posoudily druhy a rozsah externích nákladů, otázku jejich významu, měření atd. Bylo k tomu vypracováno množství teoretických elaborátů a pracovních pomůcek. To však není předmětem tohoto článku. Zde se zajímáme o reakci hlavních dopravních oborů a jejich poselství politikům a evropské veřejnosti. Zájmové svazy železniční a silniční dopravy na evropské úrovni věnují v posledním roce této věci převelikou pozornost, především s lobbyistickými záměry.

Připomeňme si poslední výkonové porovnání obou oborů podle Eurostatu za rok 2005 za 25 států EU:

přepravené tuny v tisících: - železnice 14 660 034, - silnice 15 711 109;

tkm v milionech: - železnice 379 827, - silnice 1 725 362.

Z hlavních bodů platné Směrnice ED (zkráceně):

- Pokud členské státy EU vybírají mýtné, jsou oprávněny je rozšířit na nákladní vozidla o hmotnosti mezi 3,5 a 12 t; od r. 2012 musí být zahrnuta do mýtného všechna vozidla nad 3,5 t.

- Právo členských států zavést silniční mýtné nezahrnuje transevropskou silniční síť (TEN-T); pro mýtné na ostatních silnicích platí obecná pravidla Smlouvy o EU (nediskriminace a proporcionalita).

- Členské státy mohou měnit poplatky podle dnů v týdnu a denních dob a jsou povinny měnit poplatky na základě oficiálních vozidlových emisních tříd.

- Členské státy mohou navýšit sazby nad průměr v horských oblastech, pokud dodatkové příjmy se použijí na prioritní projekt TEN-T ve stejném koridoru.

- Příjmy z poplatků se mají používat ve prospěch dopravního sektoru a optimalizovat celý dopravní systém.

- Do 10. června letošního roku bylo třeba připravit model zápočtu externích nákladů.

STANOVISKO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Nejpregnantněji je dáno publikací Eurovignette Brochure and Fact Sheets, jež vyšla v novelizované verzi péčí svazu CER ve 4 jazycích v polovině letošního září.

Další revize Směrnice ED je nezbytná - Lze uvítat změny, ty však nejsou dostatečné, aby zajistily účinnou cenovou politiku a vzaly v úvahu zásadu "platí znečišťovatel". Z tohoto hlediska by revize měla vzít v úvahu následující aspekty:

- Neexistuje povinnost členských států, aby účinnou cenovou politiku uplatňovaly, a proto mnoho zemí může pokračovat v politice "bezplatných silnic". Je jasné, že toto nemůže uspokojit širokou snahu dopravní politiky EU u vědomí, že drážní dopravci musí platit poplatky za vstup na síť.

- Uplatnění a částky navýšení poplatků jsou velmi restriktivní, což brání členským státům, aby aplikovaly zásadu "platí znečišťovatel" a užívaly mýtné, zohledňující externí náklady. Proto mýtné zůstane nízké, zejména na nejzatíženějších částech evropské sítě.

- Pro použití příjmů je uplatněn princip subsidiarity, což znamená, že členské státy nemají za povinnost použít příjmy ze systému mýtného pro dopravní systém jako celek.

Povinný systém mýtného pro všechny dálnice, uložený Bruselem, se nezdá být reálným; nicméně takový povinný systém by měl být zaveden v krátké době na celé trans-evropské silniční síti a krok za krokem rozšiřován. Je proto podstatné, aby revize Směrnice ED alespoň členským státům dovolila následovat švýcarský příklad. Znamená to možnost zahrnout externí náklady bez omezení jejich příjmů a tyto použít na financování drážních investic.

Udržitelná mobilita - V roce 1992, když OSN přišla s ideou udržitelného rozvoje a přijala v Deklaraci z Ria "Princip znečišťovatel platí" (Polluter Pays Principle - PPP), doprava již byla pojata jako prioritní sektor. Nicméně vědomí o jejím významu nebylo ve veřejnosti a mezi politiky příliš veliké. Dnes jsou jak veřejnost, tak i tvůrci politiky velice citliví na negativní vedlejší produkty dopravy, jako jsou změna klimatu, znečištění ovzduší, nehody, hluk a kongesce. Podle Evropské agentury pro životní prostředí mají emise přímý dopad na lidské zdraví. Skoro 25 % obyvatelstva z 25 členských států žije do 500 m od silnic, zatížených nejméně 3 miliony vozidel za rok, a toto má dobře zdokumentovaný vliv na zdraví.

Dnes se dopravuje více zboží na dlouhé vzdálenosti než kdykoliv dříve. Výsledkem je, že objem nákladní dopravy rostl v letech 1995 až 2006 o 35 %, tedy rychleji než HDP, který se zvýšil jen o 30 %. Silniční doprava je největším zdrojem dopravních emisí. Dopravní sektor v EU musí aplikovat přísnější opatření, aby pomohl Evropě splnit cíle v emisích skleníkových plynů. Bude také nutný přesun na efektivnější druhy dopravy, jako je železnice, jestliže má pokračovat růst v dopravě a současně klesat ekologická zátěž. Aplikací PPP se omezí narušení konkurence mezi druhy dopravy a posílí se přesun ze silnice na železnici.

To podstatné - Evropští politici soustavně uznávají evropský potenciál dopravy zboží po kolejích. Železniční nákladní trh byl plně otevřen v roce 2007 a dopravci pod neustálým tlakem snižují náklady a zvyšují kvalitu. Ovšem svaz CER je nadále znepokojen, že to zdaleka není pro dráhu dostatečné k zaručení zvýšeného podílu na trhu. Musí se splnit dvě další podmínky: účinnější cenotvorba napříč dopravními obory a moderní sítě nákladních drážních koridorů, jež umožní, aby se drážní zboží přepravovalo dlouhými interoperabilními vlaky ve dne a v noci. Bez splnění těchto podmínek tu je reálné nebezpečí, že se podíl na trhu sníží a ekonomický růst bude omezen.

Zpoplatnění nákladních automobilů za používání evropských dálnic je klíčové k naplnění dvou uvedených úsilí - je to přímý mechanizmus pro stanovení sociálně efektivního mýtného, založeného na externích nákladech, zahrnujících poškozování užívané infrastruktury; rovněž to je nepřímý mechanizmus, umožňující dráze financovat větší část nákladů na obnovu strategických koridorů cestou poplatků za použití. Toto není argument železnice proti silnici; naopak intermodální a kombinovaná doprava mohou znamenat důležitý přístup ke sblížení silných stránek železnice a silnice ve snaze dosáhnout udržitelné dopravy.

CER nyní žádá dopravní politiky, kteří jsou zásadoví po několik let v pohledu na tato témata, aby podnikli příští nezbytné logické kroky a zajistili udržitelnou bázi pro růst dopravy a evropského hospodářství.

STANOVISKO SILNIČNÍ DOPRAVY

Je především tlumočeno výnosy Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a bylo uvedeno mj. na jejích nedávných workshopech s účastí vědců a zástupců odesílatelů.

Každá sankce vůči dopravě je ještě větší sankcí pro hospodářství - Liberalizace hospodářství a globalizace trhů vytvářejí nový ekonomický rámec, založený na volném pohybu lidí, zboží a služeb. S ohledem na vysokou kvalitu služby z domu do domu se stala silniční doprava integrální součástí logistických systémů a tím významným výrobním nástrojem. Proto každá sankce vůči silniční dopravě je ještě větší sankcí vůči ekonomice.

Silniční doprava usiluje o udržitelný rozvoj - K dnešku je obor silniční dopravy jediným druhem dopravy, který podporuje udržitelný rozvoj. Za tím účelem a k naplnění Lisabonské agendy EU, přišla IRU se strategií "3i" k dosažení udržitelného rozvoje, založeného na inovaci, stimulech (incentives) a infrastruktuře; zvlášť výrazná je v přístupu k nákladové efektivnosti.

Převodu dopravy se nedosáhne zdražením silnice - Podle výsledků vědeckých studií zvýšení silničního mýtného o jedno euro za kilometr povede k převodu silniční dopravy na dráhu v objemu menším než 1,22 %. Tudíž zatraktivnění dopravy zboží po dráze zdražením silnice nebude mít za následek převod až 70 % objemu zboží, dopravovaného po silnici. Jenom zvýšená kvalita služby umožní potenciální růst železniční dopravy, nikoliv zdražení silnic.

Mnoho vnějších nákladů již je započítáno - Vědecká studie Piecyka a Mc Kinnona v roce 2007 potvrdila, že dvě třetiny externích nákladů v silniční dopravě již jsou "internalizovány" přes daně z pohonných hmot, silniční daně, pojistné prémie, existující ceny Eurovignetty a poplatky za zvláštní úseky silnic, tunely a mosty. Nevezmou-li se v úvahu kongesce, potom 99 % externalit již je započteno. Je třeba také uznat, že dopravci rovněž platí náklady z kongescí vyššími fixními a variabilními náklady, ztrátami času a ztrátami příležitostí.

Zacházet se všemi obory stejně - Spravedlivá konkurence na trhu dopravy zboží závisí na soustavné aplikaci principu nediskriminace v nejširším slova smyslu včetně daňové úrovně, platné pro všechny dopravní obory. Proto je pro započtení externích nákladů zásadní, aby se aplikovalo ve stejnou dobu na všechny obory.

Rezervace všech příjmů - Pokud jde o revizi Směrnice SD, požaduje IRU, aby všechny příjmy z poplatků mýtného byly rezervovány pro reinvestování do oborů, ze kterých byly vybrány, aby se účinně snížily vnější efekty přes opatření u jejich zdrojů - jako jsou stimuly pro čisté vozidlové technologie. Jestliže se umožní, aby získané platby křížově podporovaly neefektivní dopravní obory nebo zaplňovaly mezery v rozpočtech členských států, EU tak vytvoří zase jedno schéma výběru daní navíc, kdy znečišťovatel platí, ale problém zůstává.

EU používá nesprávnou kalkulační metodiku - Tvůrci politiky považují princip "platí znečišťovatel" - PPP za jedinou cestu, jak může společnost platit za externí náklady dopravy. Ale PPP je čisté schéma výběru daně. Nemůže optimálním způsobem snižovat externí náklady, protože nepředvídá řádné analýzy ze vztahu nákladů a užitku. Spíše automaticky předurčuje, která strana má pokrývat externí náklady, aniž by se prováděly spolehlivé analýzy náklady/užitek.

Znečišťovatel platí, problém zůstává - V ekonomických kruzích nahrazuje nově princip CCAP (Cheapest Cost Avoider), s nímž Brit Ronald Coase získal v roce 1991 Nobelovu cenu, zmíněný PPP. Hlavní zásadou CCAP je, že se provádí analýza náklady - užitek, a subjekt, jenž může zabránit externím nákladům za nejnižší cenu, má platit. Evropská komise potřebuje aplikovat tento princip v jejím přístupu k internalizaci, jestliže záměrem je řešit problém spíše než vybírat další daně.

Základní studie je pochybná - Takzvaná příručka o externích nákladech, která je v podstatě jen sbírkou studií, postrádá správnou definici externích nákladů. Je tu hodně tvrzení se značně pochybnými čísly a málo hlubokých analýz. Jak se mají kvantifikovat náklady, jež se mají započítávat, jestliže nelze jako startovací bod definovat, co vyžaduje kvantifikaci? Proto příručka není spolehlivou bází pro hodnocení potenciálních internalizačních scénářů a politických alternativ.

Současný přístup Evropské komise k danému tématu a k revizi Směrnice SD podminovává "Lisabonské cíle" EU pokud jde o růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost.


AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí