zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka vodních čerpadel

08.12.2008
Voda
Dodávka vodních čerpadel
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869838
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.01.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 237 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168413 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

 
 
 
Anotace tendru:

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. vypisuje výběrové řízení na dodávku vodních čerpadel. Nabídka do tendru musí být zaslána do 16. 1. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Warszawa: Pompy wodne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Stefana Batorego 2, Do wiadomości Elżbieta Trzeciak, PL-02-591 Warszawa. Tel.                (48-22) ...       . E-mail zamowienia@spec.waw.pl. Faks (48-22) 576 10 75.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.spec.waw.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: Warszawa.

Kod NUTS: PL127 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122130.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wartość lub zakres:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.
1)
KRÓTKI OPIS:

Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

42122130.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.

4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.
1)
KRÓTKI OPIS:

Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

42122130.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadium w wysokości: Zadanie 1 - 5 000 PLN; Zadanie 2 - 20 000.

III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci za każdą partię towaru w terminie 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.3)
Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy muszą się wykazać wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pomp dla potrzeb ciepłownictwa: dla Zadania 1 – wykonaniem minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.w. o wartości co najmniej 100 000 brutto każda dla Zadania 2 – wykonaniem minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.o. o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca jest zobligowany do wykazania wymaganego doświadczenia dla każdego zadania oddzielnie. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pomp dla potrzeb ciepłownictwa:dla Zadania 1 – minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.w. o wartości co najmniej 100 000 brutto każda,dla Zadania 2 – minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.o. o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

429?US/PN/D/08.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.1.2009 - 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.1.2009 - 11:30.

IV.3.5)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7)
Warunki otwierania ofert:

Data: 16.1.2009 - 12:00.
Miejsce: Warszawa, ul. Batorego 2, sala 209.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.12.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí