zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rekonstrukce kotle na kotel na spalování biomasy

15.12.2008
Energie
Rekonstrukce kotle na kotel na spalování biomasy
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869892
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
15.01.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 240 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

S000000 Blíže neurčeno - Služby

S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Martinská teplárenská, a. s. vypisuje výběrové řízení na rekonstrukci kotle na kotel na spalování biomasy. Nabídka do tendru musí být zaslána do 30. 1. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 15. 1. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována v češtině nebo slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

05796 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Martinská teplárenská, a. s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Martinská teplárenská, a. s.
kontaktná osoba: Ing. Dušan Dlabaja
fax: 00421 43 413 17 12
e-mail: dusan.dlabaja@mtas.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mtas.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia kotla K4 na stacionárny fluidný kotol s bublinkujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Martinská teplárenská, a. s.
NUTS kód: SK031.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia kotla K4, ktorý je v súčasnosti vysokotlakový parný kotol s parametrami admisnej pary 450 C, 5,7 MPa, 75 t/h, resp. 60 MW. Je to granulačný dvojťahový kotol s práškovým kúrením, s prirodzeným obehom vody, na nízkosírnaté hnedé uhlie, s možnosťou spaľovania 100 % zemného plynu. Rekonštrukciou sa má kotol zmeniť na stacionárny fluidný kotol, v ktorom sa bude spaľovať biomasa, so zachovaním prevádzky na zemný plyn. Parametre admisnej pary zostávajú zachované. Kotol musí plniť emisné limity pre nové zdroje podľa vyhl. č. 706/2002.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45331110.
Doplnkový slovník: 42162000, 42160000.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Variantné riešenia sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Dodávka a montáž 1 ks stacionárneho fluidného kotla s bublinkujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy s tepelným výkonom 60 MW.
II.2.2)
Opcie
Náhradné dielce prvého vybavenia na trojročnú prevádzku - opcia nevstupuje do vyhodnotenia.
II.3)
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE
Obdobie: 15 mesiacov


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 100 000 EUR.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Financovanie z vlastných a úverových zdrojov obstarávateľa.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá
V prípade, ak sa víťazom súťaže stane skupina, obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Osobné postavenie § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač preukáže predložením nasledujúcich dokladov:
§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.
§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Preukázanie § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla nie starším ako tri mesiace k termínu lehoty na predkladanie ponúk. Doklad musia predložiť všetci členovia štatutárneho orgánu uchádzača. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Preukázanie § 26 ods. 2 písm. b) potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, nie starším ako tri mesiace k termínu lehoty na predkladanie ponúk. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Preukázanie § 26 ods. 2 písm. c) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace k termínu lehoty na predkladanie ponúk. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 za každého člena skupiny samostatne.
Preukázanie § 26 ods. 2 písm. d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace k termínu lehoty na predkladanie ponúk. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať službu.
Preukázanie § 26 ods. 2 písm. dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, nie starším ako tri mesiace k termínu lehoty na predkladanie ponúk. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 26 ods. 1 písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných povinností, ktoré obstarávateľ dokáže preukázať.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Finančné a ekonomické postavenie § 27 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač preukáže predložením nasledujúcich dokladov:
§ 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa do minimálnej výšky plnenia 7 000 000 EUR s platnosťou poistenia minimálne do 31. 5. 2010. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
§ 27 ods. 1 písm. d) - prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky. Celkový obrat musí byť v minimálnej výške 2 mld. SKK (alebo ekvivalentná suma v národnej mene uchádzača) za každé účtovné obdobie (2005, 2006, 2007). Táto informácia musí byť doložená finančnými výkazmi (výkaz ziskov a strát) overenými audítorom. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia. Ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 za všetkých členov skupiny spoločne.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Technickú alebo odbornú spôsobilosť § 28 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač preukáže predložením nasledujúcich dokladov:
§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam prác uskutočnených za prechádzajúcich päť rokov súvisiacich s predmetom obstarávania (vyprojektovanie, výroba a inštalovanie kotlov na spaľovanie biomasy, prípadne ich oprava alebo rekonštrukcia) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác v rokoch 2004 - 2008.
Uvedené práce v zozname musia byť doložené aj referenčnými listami potvrdenými príslušným odberateľom.
Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
Uchádzač splní podmienky účasti v zmysle tohto bodu súťažných podkladov, ak z predloženého zoznamu a doložených referenčných listov vyplýva, že:
uchádzač vyrobil minimálne 10 kotlov s fluidnou technológiou spaľovania biomasy s výkonom vyšším ako 50 MW,
uchádzač vykonal minimálne 3 prestavby kotlov spaľujúcich fosílne palivá na kotly spaľujúce biomasu technológiou bublinkujúcej fluidnej vrstvy s výkonom vyšším ako 50 MW. Ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač predloží certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ
22/400/08.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Pravidelné informatívne oznámenie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2008/S                191-253023         z 2. 10. 2008.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 15. 1. 2009. Čas: 14.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30. 1. 2009. Čas: 12.00 h.
IV.3.5)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský, český.
IV.3.6)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 3. 2009.
IV.3.7)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 30. 1. 2009. Čas: 12.15 h.
Miesto: Martinská teplárenská, a. s.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní obálok sa môžu zúčastniť uchádzači alebo zástupcovia uchádzačov, ktorí splnili podmienky § 51 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. a predložili ponuku na základe vyžiadaných súťažných podkladov. Títo uchádzači alebo zástupcovia uchádzačov sa musia preukázať nasledujúcim spôsobom:
uchádzač - štatutárny orgán sa preukáže výpisom z OR a preukazom totožnosti,
zástupca uchádzača - splnomocnená osoba sa preukáže výpisom z OR, splnomocnením na zastupovanie spoločnosti a preukazom totožnosti.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ponuku môže predložiť len ten uchádzač, ktorý si vyžiadal a prevzal súťažné podklady. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v zmysle súťažných podkladov.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok:
Žiadosti o nápravu sa podávajú podľa § 136 a námietky podľa § 138 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
1. 12. 2008.

Kontaktní informace:

* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí