zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uzavření a rekultivace skládky

16.12.2008
Odpady
Uzavření a rekultivace skládky
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200869916
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
30.01.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 241 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Trenčianské Teplice vydalo výzvu k předkvalifikaci na uzavření a rekultivaci skládky. Přihláška do tendru musí být zaslána do 30. 1. 2009. Přihláška musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

05825 - MUP
Užšia súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Trenčianske Teplice
IČO: 00 312 088
Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad
Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
kontaktná osoba: PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta, Ing. Pavel Dobrotka - osoba oprávnená na verejné obstarávanie
tel. č.: 032 655 27 62, 0918 422 919, 0905 400 778
fax: 032 655 22 32
e-mail: sekretariat@teplice.sk, ingman@times.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
INGMAN - Ing. Pavel Dobrotka, IČO: 33 655 308, Štúrova 2, 972 01 Bojnice, kontaktná osoba: Ing. Pavel Dobrotka, tel. č.: 0905 400 778, e-mail: ingman@times.sk.
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na:
INGMAN - Ing. Pavel Dobrotka, IČO: 33 655 308, Štúrova 2, 972 01 Bojnice, kontaktná osoba: Ing. Pavel Dobrotka, tel. č.: 0905 400 778, e-mail: ingman@times.sk.
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na:
INGMAN - Ing. Pavel Dobrotka, IČO: 33 655 308, Štúrova 2, 972 01 Bojnice, kontaktná osoba: Ing. Pavel Dobrotka, tel. č.: 0905 400 778, e-mail: ingman@times.sk.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Verejná správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, Trenčianske Teplice-Kaňová.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Uskutočňovanie stavebných prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Parc. č. 1225/4, 1225/6, 1225/9, 1225/20, 1225/21, 1226/7, 1226/8 v k. ú. Trenčianske Teplice.
NUTS kód: SK022.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, Trenčianske Teplice-Kaňová, sa člení na 3 stavebné objekty:
SO 01 - uzavretie a technická rekultivácia,
SO 02 - odvodnenie skládky,
SO 03 - sadové úpravy.
Podrobnejšia špecifikácia požadovaných prác je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu výmer je neprípustná.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník:                45112300-8        .
Doplnkový slovník: E036-4.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:                45222110-3        ,                45112100-6        .
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:                132 000 000        . Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 24 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Záruka na dielo 5 rokov od prevzatia diela. Zábezpeka 1,5 mil. Sk.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z vlastných zdrojov, zo štátneho rozpočtu SR a zo štrukturálnych fondov EÚ. Stavba sa nebude realizovať v prípade, ak mestu Trenčianske Teplice nebudú pridelené NFP zo ŠR SR a fondov EÚ.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Skupina musí mať právnu subjektivitu pred podpísaním zmluvy o dielo.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 120 dní od podpísania zisťovacieho protokolu a doručenia faktúry objednávateľovi.
Fotodokumentácia postupu výstavby k fakturácii vrátane certifikátov od použitých materiálov.
V prípade poskytnutia NFP budú podmienky zmluvy o dielo úspešného uchádzača prispôsobené podmienkam zmluvy medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP. S podmienkami musí úspešný uchádzač súhlasiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržania sumy vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela do odstránenia kolaudačných chýb.
Uvoľnenie kolaudačnej raty 10 % po odstránení nedostatkov a nedorobkov.
Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok.
Fakturácia sa bude vykonávať podľa časového a finančného harmonogramu prác schváleného poskytovateľom NFP formou obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ktoré sa budú predkladať vždy do 5 pracovných dní po ukončení daného mesiaca. Fakturácia bude do výšky 90 % ceny diela a zvyšných 10 % bude uhradených po kolaudácii stavby a schválení fakturácie poskytovateľom NFP.
Poistenie uchádzača proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu stavebného diela jeho činnosťou minimálne vo výške 10 mil. Sk.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Podľa § 26 zák. č. 232/2008 Z. z.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 32 ods. 1 a 7, § 26 v spojení s § 128 ods. 1 a § 155 ods. 8 písm. a) zák. č. 232/2008 Z. z. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie nie staršie ako 3 mesiace.
Ak záujemca predkladá doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, musí k nemu priložiť doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky a v ktorom záujemca preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu (doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti; v opačnom prípade bude záujemca vylúčený z užšej súťaže).
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) - pričom potvrdenie banky o finančnej disciplíne za predchádzajúci rok musí byť z identickej banky, ako bude v zmluve o dielo.
§ 27 ods. 1 písm. b) - pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bola minimálne vo výške 10 mil. Sk. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť úradne overenú kópiu potvrdenia príslušnej poisťovne alebo úradne overenú platnú zmluvu. Záujemca zároveň predloží originál dokladu o zaplatení poistného alebo úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného v zmysle poistných zmluvných podmienok.
§ 27 ods. 1 písm. d) - prehľad o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 roky (2006, 2007, 2008).
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 28 ods. 1 písm. b), c), g), i), j), k).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch a osvedčenie na činnosť stavbyvedúceho so zameraním vodohospodárske stavby (skládky odpadov).
Preukázanie aspoň 5 rovnakých stavieb za posledné 3 roky (od 2006 do 2008) v hodnote jednotlivo nad 10 mil. Sk vrátane DPH, z ktorých jedna musí byť nad 100 mil. Sk vrátane DPH, s potvrdenými referenčnými listami.
Ako práce rovnakého predmetu obstarávania bude verejný obstarávateľ akceptovať len realizácie prác viažucich sa na stavby uzatvorenia a rekultivácií skládok odpadov a práce sa musia začať a ukončiť v rokoch 2006, 2007, 2008.
Výška poddodávok môže byť maximálne 30 % z výšky hodnoty zákazky.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Užšia súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
Predpokladaný počet dodávateľov: 5.
Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov:
Podľa počtu zrealizovaných zákaziek rovnakého predmetu obstarávania za predchádzajúce roky (2006, 2007, 2008) záujemca predloží referenčné listy (minimálne 5 nad 10 mil. Sk vrátane DPH, z toho 1 nad 100 mil. Sk vrátane DPH) s krycím listom. Zákazky sa musia začať aj ukončiť v rokoch 2006 - 2008. Záujemca s najvyšším súčtom zrealizovaných zákaziek získa 1 bod, každý záujemca s nižším súčtom zrealizovaných zákaziek získa o 1 bod viac. Záujemca predloží doklady 1 x, ktorými súčasne preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. b), bod III.2.3. tohto oznámenia.
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
7511/1972/1159/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 24. 2. 2009. Čas: 13.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 4 500. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: Poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladnice alebo prevodom na účet v DEXIA banke Slovensko, a. s., č. ú.: 0643679002/5600, variabilný symbol bude IČO uchádzača a špecifický symbol je 04122008. Doklad treba preukázať pred prevzatím súťažných podkladov.
Na poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť písomnú žiadosť v zmysle § 17 zák. č. 232/2008 Z. z.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30. 1. 2009. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
Dátum: 16. 2. 2009.
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 15. 5. 2009.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 4. 3. 2009. Čas: 15.00 h.
Miesto: Zasadačka MsÚ v Trenčianskych Tepliciach, 1. poschodie, č. dv. 209, Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutárny zástupca uchádzača, ktorý sa preukáže preukazom totožnosti, alebo poverený zástupca uchádzača, ktorý sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Operačný program: Životné prostredie.
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo.
Opatrenie: 4.5 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov.
Kód výzvy: OPŽP - PO4 - 08 - 5.
VI.3.
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady.
2. Záujemcovia predkladajú ponuky do 3. 3. 2009 do 11.00 h (v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h).
3. Záujemca predloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási pravdivosť a úplnosť všetkých predložených údajov a dokladov. Ďalej záujemca predloží čestné vyhlásenie, že v plnom rozsahu súhlasí s uverejnenými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením "Užšia súťaž - Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, Trenčianske Teplice-Kaňová", "Žiadosť o účasť - doklady - neotvárať!" poštou, kuriérnou službou alebo osobne (ohlásiť dopredu odovzdanie na tel. č.: 0905 400 778) na adresu: INGMAN - Ing. Pavel Dobrotka, Štúrova 2, 972 01 Bojnice.
5. Verejný obstarávateľ bude posudzovať iba doklady záujemcu (splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní), ktoré budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty žiadosti o účasť. Doklady musia byť pevne zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom a s priloženým obsahom dokladov.
Záujemca vo svojej žiadosti o účasť uvedie presnú adresu, kontaktnú osobu a kontakty: tel. č., fax, e-mail.
6. Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, preto si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, ak mu nebudú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky od poskytovateľa NFP alebo EÚ, alebo zmluvu neuzavrieť, ak ponúknutá cena úspešného uchádzača výrazne prevýši predpokladanú cenu.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť termín účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom po získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ do 5 dní po uzavretí zmluvy o čerpaní NFP s Ministerstvom životného prostredia SR. Verejný obstarávateľ plánuje uchádzať sa o zákazky maximálne v lehote do 48 mesiacov. V prípade nezískania NFP po tomto termíne bude ukončená platnosť zmluvy.
8. Verejný obstarávateľ požaduje poistenie stavby počas jej realizácie.
9. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať všetky platné STN a projektované kapacity podľa projektu stavby.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 12. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí