zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007

27.12.2008
Geologie
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007

Na stránkách věnovaných Zprávám o geologických výzkumech byly zpřístupněny Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007

 

A - Regionální geologie a stratigrafie

Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti Ordoviku Krušné hory u Hudlic / The present status of exposures and exploration of the Krušná hora Ordovician ner Hudlice
P. Čáp (2008), str. 9-11 (pdf, 755 kB)  
Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem / Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-132 Lysá nad Labem
P. Čáp, R. Vodrážka (2008), str. 12-14 (pdf, 654 kB)  
Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách / Sedimentary structures of Cretaceous sandstones in the surroundings of the spa Mšené-Lázně (Central Bohemia)
P. Čáp, P. Zelenka (2008), str. 15-16 (pdf, 429 kB)  
Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas / Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic of the Plasy area
D. Dolejš (2008), str. 17-21 (pdf, 676 kB)  
Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy / Granitoids and metamorphosed Proterozoic in the Padrť-ponds area, SW Brdy-Highland
F. Fediuk (2008), str. 21-22 (pdf, 234 kB) 
Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy / The age of fenites from Hůrky in the Čistá massif in the light of compositions of detrital rocks in their foreground, W-Bohemia
F. Fediuk (2008), str. 23-24 (pdf, 343 kB) 
Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu / Genetic aspects of the Upper Cambrian Křivoklát-Rokycany volcanic complex
P. Hradecký (2008), str. 24-26 (pdf, 1137 kB) 
K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách / Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-eastern Bohemia
R. Mikuláš, V.Prouza (2008), str. 27-29 (pdf, 462 kB) 
Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou / New information from known as well as unknown rocks in the surroundings of Lipnice nad Sázavou
V. Procházka, D. Matějka, P. Uher (2008), str. 30-33 (pdf, 531 kB) 
Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění / Serpentinite fragments in the allochthonous crater breccia of the Moldanubicum and possible mechanisms of their emplacement
P. Rajlich (2008), str. 34-39 (pdf, 2406 kB) 
Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve / Accretionary lapilli in melaphyres of the Krkonoše Piedmont Basin
V. Rapprich (2008), str. 39-41 (pdf, 1202 kB) 
Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? / The Barrande´s Rock – a product of orogeny or submarine slide?
P. Röhlich (2008), str. 41-44 (pdf, 1120 kB) 
Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna / Slump structures in the Silurian-Devonian of Central Bohemia – an indicator of the sea bottom dynamics
P. Röhlich (2008), str. 45-49 (pdf, 1104 kB) 
Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) / The 3D model of the crystalline basement of the Cretaceous sediments (Dlouhá mez region)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch (2008), str. 49-53 (pdf, 1020 kB) 
Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím / Volcaniclastic deposits of Upper Radnice Member between Lubná and Nové Strašecí
M. Stárková, M. Adamová (2008), str. 53-59 (pdf, 934 kB) 
Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) / Tectonic deformation of the Ordovician in the New Connection tunnels in Prague 3 (Vítkov Hill)
E. Straka, P. Röhlich (2008), str. 59-63 (pdf, 1812 kB) 
Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) / Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments according to study of calcareous nannofossils....
L. Švábenická (2008), str. 63-72 (pdf, 665 kB) 
Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice / The structural position of Doubnice and Česká Kamenice fault systems near the town of Česká Kamenice (N Bohemia)
J. Valečka (2008), str. 73-76 (pdf, 1078 kB) 
Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy / Cretaceous sediments in the České středohoří Mts. SW of Česká Lípa
J. Valečka, P. Zelenka (2008), str. 77-78 (pdf, 718 kB) 
Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách / Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia)
J. Valečka, P. Zelenka (2008), str. 79-80 (pdf, 472 kB) 
Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika / New facies of micaceous greywackes in northwest flank of the Barrandian Neoproterozoic (Czech Republic)
T. Vorel (2008), str. 81-82 (pdf, 232 kB) 
Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko – turský hřbet, střední Čechy) / Transgression of the Cretaceous over the Proterozoic (The Unhošť – Tursko elevation, Central Bohemia)
P. Zelenka (2008), str. 83-84 (pdf, 621 kB) 

B - Kvartér, inženýrská geologie

Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení / Quaternary sediments in the surroundings of Lysá nad Labem and their geochemical composition
M. Adamová, E. Břízová, P. Havlíček, O. Holásek (2008), str. 85-89 (pdf, 781 kB) 
Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary / Flood plain of the Dyje River between Lednice and Bulhary
P. Havlíček (2008), str. 89-90 (pdf, 364 kB) 
Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy / The National park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: the shortening of the river course
P. Havlíček, Z. Kučera, M. Vacek (2008), str. 91-92 (pdf, 754 kB) 
Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice / Quaternary fluvial sediments on the sheet 12-322 Hudlice
O. Holásek (2008), str. 93-94 (pdf, 229 kB) 
Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku / Slope deformations in the White Carpathians Mts. in the area of the Velká Javořina Mt. and Velký Lopeník Mt.
K. Kirchner, P. Roštínský, Z. Máčka (2008), str. 95-97 (pdf, 237 kB) 
Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) / Paleoecological analysis of molluscan faunas of an alm deposit sw. of Tetín (Bohemian Karst)
J. Kovanda (2008), str. 98-104 (pdf, 982 kB) 
Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) / Malacostratigraphy of Pleistocene slope sediments at Dolní Věstonice (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)
V. Ložek (2008), str. 104-109 (pdf, 566 kB) 
Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří / Weathering forms of solid bedrock in the Průčelská rokle and Čertova jizba in the České středohoří Mts. volcanic range
P. Raška, V. Cajz (2008), str. 109-112 (pdf, 816 kB) 
Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd / Structurally conditioned slope movements in the eastern section of Moravskoslezské Beskydy Mts. in Czechia
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl (2008), str. 113-118 (pdf, 1602 kB) 
Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie / Mlčechvosty conglomerate – geology and stratigraphy
J. Tyráček, P. Zelenka (2008), str. 118-119 (pdf, 695 kB) 

C - Paleontologie

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů / Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
L. Hradecká, E. Břízová, P. Havlíček, M. Svobodová (2008), str. 120-123 (pdf, 1312 kB) 
Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví / The paleontological significance of hollows in Carboniferous to Permian fossil wood of the Central-Western Bohemian coal-bearing
R. Mikuláš, B. Zasadil (2008), str. 124-127 (pdf, 1290 kB) 
Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery / The overall results of the micropaleontological studies from the northeast part of Bohemian Cretaceous Basin based on foraminifera
R. Pokorný, E. Škrabalová (2008), str. 128-130 (pdf, 366 kB) 
Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika) / Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) at Rysova hora locality in Rožnov pod Radhoštěm...
T. Přikryl (2008), str. 130-131 (pdf, 249 kB) 
Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4 / Fauna of the Bohdalec Formation from the temporary outcrop in the southern part of Prague
P. Röhlich, P. Budil, M. Steinova (2008), str. 132-133 (pdf, 459 kB)  
Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik) / Revision of species Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (bivalves) from Darriwilian (Ordovician, Prague Basin)
M. Steinova (2008), str. 133-134 (pdf, 256 kB) 
Nové fytopaleontologické sběry na haldě Dolu Ignác v Markoušovicích (karbon, vnitrosudetská pánev) / New palaeobotanical collection on the spoil tip of the Ignác mine in Markoušovice (Carboniferous, Intrasudetic Basin)
Z. Šimůnek, V. Jirásek (2008), str. 135-136 (pdf, 399 kB)  

D - Mineralogie, petrologie, geochemie

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží / Influence of geology on enhanced indoor radon concentrations in dwellings situated on low radon index bedrock
I. Barnet, P. Pacherová, I. Fojtíková (2008), str. 137-142 (pdf, 1206 kB)  
DURBACHITY TŘEBÍČSKÉHO MASÍVU VE VRTU POŽĎÁTKY V-5 – GENETICKÉ IMPLIKACE / Durbachites of the Třebič pluton – genetic implications
K. Breiter (2008), str. 143-147 (pdf, 807 kB)  
Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve / Accessory minerals: a tool for classification of altered granites
K. Breiter (2008), str. 148-151 (pdf, 809 kB)  
Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika / Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
D. Dolejš (2008), str. 151-155 (pdf, 844 kB)  
Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách / Almandie-spessartine garnets from the alkali-feldspar Tanvald granite in northern Bohemia
E. Fediukova, J. Klomínský, P. Schovánek (2008), str. 156-159 (pdf, 920 kB)  
POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON / Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network
P. Krám, E. Traister, K. Kolaříková, F. Oulehle, J. Skořepa, D. Fottová (2008), str. 160-166 (pdf, 443 kB)  
Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře / Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine at Bečkov near Žacléř
B. Kříbek, J. Malec, I. Barnet, I. Knésl, P. Lukeš (2008), str. 167-172 (pdf, 910 kB)  
Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině / Ore minerals in the skarn bodies from Svratouch and Rešice in the Českomoravská vrchovina Upland
J. Malec, F. Veselovský (2008), str. 173-175 (pdf, 769 kB) 
Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu / The relation of the gas permeability and the soil gas radon concentrations – the statistical approach
P. Pacherová, I. Barnet (2008), str. 175-177 (pdf, 773 kB) 
Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu / Minerals of the ore from Příchovice uranium deposit near Tanvald (North Bohemia)
P. Pauliš, S. Kopecký, J. Malec (2008), str. 177-179 (pdf, 980 kB) 
DACHIARDIT-Ca Z PROSEČE POD JEŠTĚDEM U LIBERCE / Dachiardite-Ca from Proseč pod Ještědem near Liberec
P. Pauliš, B. Moravec, P. Škácha, J. Ševců (2008), str. 179-181 (pdf, 619 kB) 
Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji / Geochemical behaviour of heavy metals in the two different types of waste water – Ag-Pb-Zn mines near Ratibořické Hory in the South Bohem
M. Paňavič (2008), str. 182-185 (pdf, 1220 kB) 
Grafitická pararula z vrtu Mírovka / Graphitic paragneiss from the borehole Mírovka
V. Procházka (2008), str. 185-186 (pdf, 440 kB) 
Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi / Tourmaline-muscovite orthogneiss from the Budislav, near of the Soběslav
M. René (2008), str. 187-189 (pdf, 421 kB) 
Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů / On-line field guide - facilitation to heavy minerals determination
T. Sidorinová, P. Bokr, Z. Táborský (2008), str. 189-191 (pdf, 282 kB) 
Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách / Stilpnomelane in the Proterozoic of the Říčany-area in Central Bohemia
T. Sidorinová, F. Fediuk (2008), str. 191-193 (pdf, 1460 kB) 
Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. Hlavačovských štěrků) / Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (called Hlavačov gravels)
M. Stárková, Z. Táborský, T. Sidorinová, J. Malec (2008), str. 193-196 (pdf, 536 kB) 
Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně / Speleothems in underground spaces of the power plant Dlouhé Stráně
V. Vávra, J. Štelcl, J. Faimon, M. Schwarzová (2008), str. 197-199 (pdf, 717 kB) 

F - Výzkumy v zahraničí

Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucia (střední Nikaragua) / Quaternary sediments and natural hazards in the environs of Santa Lucia (central Nicaragua)
P. Havlíček (2008), str. 200-201 (pdf, 613 kB) 
NOVÉ VÝZKUMY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI NIKARAGUJSKÝCH KENOZOICKÝCH VULKANITŮ / New data from the central part of the Nicaraguan Cenozoic volcanism
P. Hradecký, D. Buriánek (2008), str. 202-204 (pdf, 721 kB) 
BIOLOGICKY PŘÍSTUPNÉ KOVY V PŮDÁCH KONTAMINOVANÝCH TĚŽBOU A ÚPRAVOU POLYMETALICKÝCH RUD V NAMIBII / Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia
V. Majer, B. Kříbek, J. Šikl (2008), str. 204-208 (pdf, 629 kB) 
Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu, Rusko / Fractionation of PGE in various geological environments: examples from selected ore deposits of the Polar Ural
J. Pašava, I. Knésl, A. Vymazalová, L.I. Gurskaja, L.R. Kolbancev (2008), str. 209-210 (pdf, 352 kB) 

H - Hydrogeologie

Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny / Hydrogeology of the Odry Basin, Northern Moravia
J. Čurda (2008), str. 211-214 (pdf, 244 kB) 
Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice / Former local spa and the Chapel in the settlement of Zdravá Voda, Southern Moravia
J. Čurda (2008), str. 215-217 (pdf, 755 kB) 
Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví/ Groundwater residence time and nitrate contamination in shallow aquifers formed in basin Cretaceous sedimentary fills
R. Kadlecová, J. Bruthans, F. Buzek, H. Oster, O. Zeman (2008), str. 217-224 (pdf, 2662 kB) 
Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie / Use of computer modelling in geothermal energy utilization
P. Lukeš (2008), str. 225-228 (pdf, 694 kB) 
První hlubinný geotermální vrt v Českém masivu / The first deep geothermal borehole in the Bohemian Massif
V. Myslil, J. Burda, J. Čtyroká, J. Drábková, K. Pošmourný, Z. Táborský, V. Žáček (2008), str. 228-231 (pdf, 260 kB) 
Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení / Hydraulic conductivity and fracture frequency dependence in granite massifs
L. Rukavičková (2008), str. 232-235 (pdf, 782 kB) 

J - Nerostné suroviny

Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl / The experience from revisions of old mining works
M. Poňavič, P. Rambousek, P. Šír (2008), str. 236-39 (pdf, 1138 kB) 

L - Geofyzika

Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000 / The tenth anniversary of the complete collection of archival geophysical maps of the Czech Republic (1 : 50 000)
K. Šalánský (2008), str. 240 (pdf, 88 kB) 
Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku / Geophysical indication of unknown neovolcanic bodies in the Mělník area
K. Šalánský (2008), str. 241-244 (pdf, 434 kB) 

 

Zdroj: http://www.geology.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí