zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poznatky Společenstva kominíků k uplatnění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

12.01.2009
Ovzduší
Poznatky Společenstva kominíků k uplatnění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
Stále se opakující nedostatky odvodu spalin jsou neustálou hrozbou pro uživatele spotřebičů paliv.

Úvod do přednášky

Stále se opakující nedostatky odvodu spalin jsou neustálou hrozbou pro uživatele spotřebičů paliv. Ve všech případech a typech spotřebičů paliv je záludnost nekvalifikovaného a neodborného provedení odvodu spalin a podcenění základních požadavků na prostor pro umístění spotřebiče paliv, včetně dostatečného zajištění přívodu vzduchu z venkovního prostředí natolik nebezpečná, nakolik člověk rozumný (Homo sapiens sapiens) není schopen svými smysly rozpoznat únik zplodin hoření do prostoru, ve kterém se pohybuje. Nedostatky spalinových cest se pak přímo podílejí na kvalitě spalování a tím ovlivňují výsledky využití energie tepla ve spalovacích zdrojích.

Ačkoliv právní předpisy pro montáž spotřebičů paliv a provádění spalinových cest jasně definují požadavky na jejich bezpečné provádění, porušování právních předpisů se skutečně stává velkým nešvarem. Není respektována zejména ČSN 73 4201 - komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv a dále příslušná TPG 704 01, 800 03 v případě plynových spotřebičů paliv apod., jako základ naplnění požadavků zákona 183/2006 Sb. - stavební zákon a stále platné prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde v §35 je úvodem požadováno: komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečností.

Uvedené technické předpisy dále tento požadavek upřesňují: spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu objektu. Pouze v technicky odůvodněných případech, kdy nelze zajistit odvod spalin do komína, lze volit odvod spalin na venkovní zeď podle příslušného normativního dokumentu.

Shrnutím úvodu dojdeme jednoznačně k závěru, že každý nový projekt domu, každá změna systému vytápění a ohřevu TUV, každá nová instalace topidla, každá změna způsobu zaústění topidla, každý zásah do systému vytápění a dříve provedené (a pro dříve instalovaný spotřebič schválené) spalinové cesty, každá změna podmínek pro provoz spotřebiče paliv vyžadují odpovědné posouzení odborníka pro potvrzení bezpečnosti provozu těchto spotřebičů paliv a bezpečného odvodu spalin ať to nařizuje vyhláška č.111/1981 Sb., na kterou se v § 119 odvolává stavební zákon č.183/2006 Sb., nebo tomu velí zdravý, selský rozum.

Aby kouřovod a komín plnili funkci bezpečného odvodu spalin do volného ovzduší je důležité znát některé požadavky na jejich provádění a pravidla jejich funkce po rozsáhlé změně prováděcích předpisů o odvodech spalin v roce 2002, zejména pak nově od roku 2008, kdy došlo k zásadní úpravě podmínek pro navrhování a provádění odvodů spalin dle ČSN 73 4201:2008, včetně odvodu spalin plynových spotřebičů paliv na fasádu.

Základním pravidlem pro dobrou funkci komína je jeho minimální účinná výška pro vyvození účinného komínového tahu, kdy u pevných paliv je nejmenší účinná výška komína 5m (pro zdroje ÚT a krby doporučeno 7m) a u plynu nejméně 4m.

Dalším požadavkem je rozměr průduchu, který musí být o rozměru nejméně dle velikosti kouřového hrdla spotřebiče paliv, nesmí jej však výrazně převyšovat (požadavek správné dimenze). Tyto požadavky lze upravit (změnit) pouze doloženým autorizovaným výpočtem spalinové cesty.

Důležitým požadavkem je minimalizování vlivu větru na vyústění komína a toho je možno dosáhnout pouze umístěním vyústění jak nejblíže hřebene střechy a dodržení nejmenší výšky ústí komína nad střechou a to 0,65m u střech se sklonem nad 20° a 1m u střech se sklonem do 20°. V případě využití možnosti vyústění spalin na fasádu platí od února 2008 nová pravidla.

Materiály pro konstrukci spalinové cesty musí odpovídat druhu spalin (suché - mokré, podtlak - přetlak). Neméně důležitým je dále požadavek na požární odolnost a bezpečnost celého systému odvodu spalin.

Kouřovod pro připojení například plynového spotřebiče paliv typu "B" musí mít minimální svislý náběh (účinnou část) 0,4m, nesmí mít větší délku jak 1.5m, ve směrových změnách musí mít kontrolní otvory atd.

Neméně důležitým požadavkem je správná dimenze výkonu spotřebiče paliv k zajištění náhrady tepelných ztrát objektu - prostoru, pro který má spotřebič paliv sloužit.

požadavky na doklady k provedení revize spalinové cesty, legislativní podmínky

Předejít nedostatkům a zajistit kvalitní práce na zhotovení bezpečného systému odvodu spalin spotřebiče paliv vyžaduje dobrou znalost předpisů souvisících, což považujeme i ve Společenstvu kominíků za dobrý základní kámen pro vyspělého profesionála a odborníka ve svém řemesle. Ve smyslu úvodního zamyšlení nad obrázkem nekvalitně provedeného připojení plynového kotle a konstrukce odvodu spalin si v krátkosti připomeneme základní předpisy pro bezpečný provoz spotřebičů paliv a odvodu spalin.

Požární zákon a prováděcí vyhláška

Zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb.v platném znění stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Bohužel, není schopen účinně reagovat na dnešní moderní požadavky a s netrpělivosti se očekává jeho novela.

Vyhláška 246/2001 Sb.,§ 43 - Komíny a kouřovody (povinnosti fyzických osob)

Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštním předpisem, kterým je pod čarou uvedena Vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů
 • Stanovuje zásady kontroly , čištění a zkoušení komínů (neplatí §2 - rozdělení rajonů).
 • Vztahuje se na správce a uživatele objektu (spotřebičů paliv) a kominický podnik. Správce objektu odpovídá za bezpečný provoz komínů a spotřebičů paliv. Za bezpečný provoz spotřebičů paliv odpovídá jeho uživatel.
 • Stanovuje povinnosti majitelů a uživatelů spotřebičů paliv při jejích zamyšlené změně a následném uvádění do provozu.
 • Stanovuje přesné požadavky na způsob hodnocení odvodů spalin a vyhotovování osvědčení o stavu komínů (revizní zprávy).
 • Kominický podnik je odpovědný (v objektech s jejichž majitelem uzavře smlouvu na provádění kominických prací podle Vyhl.111/1981 Sb.) za řádné čištění komínů a kontrolu jejich stavu.
 • Čištění se provádí ve lhůtách stanovených podle výkonu spotřebiče a druhu používaného paliva a podle četnosti používání (celoroční nebo rekreační provoz). Tuhá a kapalná paliva do 5O kW - 6x ročně, nad 50 kW - 4x ročně. Plynná paliva (pouze kontrola stavu spalinových cest) u vícevrstvých komínů (s vložkou) do 5O kW - 2x ročně, u jednovrstvých komínů (bez vložky) 6x ročně, nad 50 kW - vše 4x ročně. Chaty a rekreační domky minimálně 1x ročně.
 • Z hlediska požární bezpečnosti je mimo likvidace sazí (možnost jejich vznícení v komíně) důležitá kontrola stavebního provedení komínů a umístění dřevěných součástí stavby, zda tyto neohrožují požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou.
 • Za činnost u které hrozí nebezpečí vzniku požáru je nutno považovat vypalování komínů. Vypalovat je možné pouze zděné komíny a to až po tom, co se učiní vhodná preventivní opatření.
STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 Sb.:

Stavba musí být provedena a navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a současně splnila základní požadavky, kterými jsou:

 • požární bezpečnost
 • ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
 • ochrana proti hluku
 • bezpečnost při užívání
 • úspora energie a ochrana tepla

Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Tyto požadavky jsou již v souladu se Směrnicí rady ES č.89/106/EEC o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států ve věci stavebních výrobků (interpretační dokument č. 2 - požární bezpečnost staveb).

Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodují význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů. Zvláštními předpisy je např. zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Zásadní argumenty nového stavebního zákona ke zvýšení bezpečnosti odvodu spalin

Užívání staveb § 119

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy42) Například § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů...

42) Například § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

§ 156
Požadavky na stavby

(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů40).

40)
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

Vyhláška č.137/1998 Sb. Určuje technické požadavky na výstavbu, § 35 - Kouřovody a komíny

Požadavky na kvalitu a provedení spalinových cest

(8 odstavců kvalifikovaných požadavků na komíny a kouřovody s odkazy na dodržování normových hodnot - viz vysvětlení normové hodnoty v §3, vyhl.č.137/98 Sb.)

Podle zákona č. 22/97 Sb. jsou vytvářeny ČSN. Norma je technický standard (technická specifikace) s uplatněním dosaženého stupně vědecko-technického poznání udávající optimální požadavky na výrobky, resp. další technicko - administrativní úkony nebo činnosti.

Od 1.1.2000 jsou všechny technické normy doporučené. Naplnění požadavku (obsahu) doporučené technické normy se považuje za splnění obecných požadavků vyplývající z technických (právních) předpisů. Od technické normy se lze odchýlit za předpokladů, že u odchylného řešení bude prokázáno dosažení stejné nebo vyšší požadované úrovně a bude tak dodržen obecný požadavek stupně ochrany vyplývající z obecného předpisu.

Přesto je nutno věnovat pozornost zejména těm ustanovením norem, které mají výrazný vztah k bezpečnosti a funkčnosti jednotlivých části i celku, posuzovanému v souladu s ustanoveními konkrétní ČSN. Zejména nelze podceňovat normy harmonizované a jednotlivé odstavce norem, na které se odvolávají právní předpisy v požadavku plnění předepsaných parametrů dle normových hodnot.

Obecné požadavky na spalinové cesty:

Na každou komínovou konstrukci jsou kladeny specifické požadavky. Např. na komíny vysokopřetlakové jsou kladeny vyšší kvalitativní požadavky než na komíny podtlakové - s přirozeným tahem.

Všeobecně ale lze konstatovat, že pro všechny komíny a odvody spalin, ať jsou určeny pro jakýkoliv provoz, nebo jsou jakékoliv konstrukce, platí:

 • Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost připojeného spotřebiče a musí bezpečně odvádět spaliny do volného ovzduší.
 • Konstrukce spalinové cesty musí umožňovat její pravidelnou kontrolu a údržbu.
 • Konstrukce spalinové cesty (kouřovodu a komína, ale i odvodu na fasádu "TURBO") musí zaručovat nejen požární bezpečnost, ale i odolnost vnitřní konstrukce proti působení spalin a kondenzátu.
 • Výška komínu nad střechou musí odpovídat normovým hodnotám (0,65m - šikmá střecha se klonem nad 20°, 1m - plochá střecha se sklonem do 20°) - vše posuzováno od hřebene střechy nebo jiných objektů a převýšení až do vzdálenosti 15 metrů od ústí komína. Vyústění u přetlakových komínů lze snížit na minimální výšku 0,5m měřeno kolmo k rovině střechy směrem k vyústění průduchu.
 • Použité materiály musí mít příslušné zkoušky a schválení (certifikát) pro daný účel

Výšky vyústění dle ČSN 73 4201 a požadavku vyhl.137/1998 Sb., §35, odst. 5 pro bezpečný odvod spalin do volného ovzduší - normová hodnota!

Základní informace z Kapitoly 6, k bodu 6.7.1.7 - Vliv sousední budovy nebo jiné překážka na ústí (platí i pro vyústění na fasádu)

 • při pohledu od ústí komína na vodorovnou šířku budovy se vytvoří úhel α větší než 30° (v textu ČSN chybě uveden úhel 3°)
 • viz obr.

Nově je v ČSN 73 4201:2008 koncipována kapitola 10. - Odvod spalin stěnou fasády

Nově je řešen odvod spalin stěnou fasády. V případě odvodu spalin stěnou fasády platí stejné pravidlo, jako v přecházejícím TPG 800 01. Takový odvod spalin lze navrhnout a provést pouze v technicky odůvodněných případech. Z uvedeného vyplývá, že tato možnost není dána v nově projektovaných domech, kdy odvod spalin lze vždy technicky řešit nad střechu objektu.

Základní rozlišení spotřebičů paliv je dle výkonu.

U spotřebičů do 7 kW - lokální spotřebiče na plynná paliva je podmínkou pouze vzdálenost sousedních vyústění a požadavek vyústění nejméně 0,3m pod parapetem okna.

U spotřebičů s výkonem vyšším jak 7kW je provedeno dělení do dvou kategorii:

 • U průmyslových objektu lze instalovat výkon do 40 kW, nad vyústěním nesmí být okna
 • U rekonstrukci bytových a rodinných domů, kdy nelze zajistit odvod spalin komínem nad střechu budovy, lze instalovat plynový spotřebič paliv s výkonem do 14 kW za podmínky, že každá instalace spotřebiče musí být v projektové dokumentaci doplněná schématem vyústění s vyznačením ochranného pásma. Přípustné vzdálenosti otvorů a způsob vytvoření ochranných pásem je uveden v příloze B, ČSN 73 4201:2008

Pásmo průběhu spalin u samostatného vyústění na ploché fasádě (příklad velikosti pásma spotřebiče 8 kW a spotřebiče 14 kW pro třídu NOx 3).

Velikost vlečky podle jmenovitého výkonu spotřebiče
Jmenovitý výkon spotřebiče Q 8 9 10 11 12 13 14 kW
Poloměr r 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 m
Výška vlečky H 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 m
Výška spadu spalin H1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 m
Úhel α 25°              

Veškeré uvedené náležitosti spalinových cest jsou, jak již bylo řečeno v úvodu, základním požadavkem pro pravidelné spalování v malých zdrojích znečištění ovzduší. Oproti středním a velkým zdrojům má spalinová cesta pro malé zdroje, její vyváženost a čistota zásadní vliv, vedle technického provedení spalovacího zdroje pro přesně definovaný druh paliva, na úroveň spalování a využitelnost paliva.

Proto je v rámci měření účinnosti spalování malých zdrojů znečištění jedním z důležitých prvků kontrola spotřebiče paliv, jeho těsnost, kontrola předepsaného paliva (u spotřebičů na pevná paliva) a zejména funkčnost spalinové cesty.

Základní údaje o počtech naměřených a použitých hodnot

V rámci vyhodnocení za první období měření let 2002-2004 bylo provedeno zpracování a vyhodnocení následujících údajů:

 1. Palivo - údaje o použitém palivu
 2. Údaje o zdroji - kotelně (domovní, případně jiná kotelna)
 3. Údaje o spalovacích zdrojích - výkon, rok výroby, typ topeniště
 4. Údaje o naměřených a vypočtených hodnotách (teplota spalin, teplota spalovacího vzduchu, přebytek vzduchu ve spalinách, množství změřeného CO ve spalinách, množství změřeného O2 ve spalinách, množství vypočteného CO2 ve spalinách, vypočtená komínová ztráta, vypočtená účinnost spalování, CO přepočtené na referenční O2.
 5. Spalinové cesty - druh, typ, provoz, stav.
Údaje o podkladech
Původní počet měřených zdrojů Z toho chybné údaje
26.801 2.749
Celkový počet hodnocených měřených spalovacích zdrojů 24.052

Výsledky

Vyhodnocení naměřených údajů bylo provedeno v následujících členěních:

 1. Měřené zdroje podle používaného paliva
 2. Měřené zdroje podle použitého topeniště
 3. Údaje o zdrojích podle druhů paliva
 4. Zjištěné závady spalinových cest

Měřené zdroje podle používaného paliva

Měřené zdroje podle používaného paliva
Hnědé uhlí tříděné 688 2,86 %
Hnědé uhlí prachové 26 0,11 %
Černé uhlí tříděné 47 0,2 %
Černé uhlí prachové 10 0,04 %
Koks 676 2,81 %
Brikety 4 0,02 %
Dřevo 296 1,23 %
Jiné tuhé palivo 13 0,05 %
Těžký topný olej 11 0,05 %
Lehký topný olej 149 0,62 %
Extra lehký topný olej 12 0,05 %
Nafta 26 0,11 %
Jiné kapalné palivo 16 0,07 %
Zemní plyn 21714 90,28 %
Propan-butan 299 1,24 %
Vysokopecní plyn 3 0,01 %
Bioplyn 12 0,05 %
Tuhá paliva 50 0,21 %
Celkem 24052 zdrojů 100 %

Měřené zdroje podle použitého topeniště

Měřené zdroje podle použitého topeniště
Nedefinované 527 2,19 %
Pásový rošt 39 0,16 %
Pásový rošt s pohazovačem 16 0,07 %
Rošty 62 0,26 %
Pevný rošt 1675 6,96 %
Granulační topeniště 4 0,02 %
Tavící topeniště 1 0 %
Cyklonové topeniště 9 0,04 %
Fluidní topeniště 42 0,17 %
Olejové topeniště 44 0,18 %
Plynové topeniště 4788 19,91 %
Plynová turbina 12 0,05 %
Pístový motor zážehový 15 0,06 %
Pístový motor vznětový 19 0,08 %
Plynové topeniště - atmosférický hořák 13913 57,85 %
Plynové topeniště - přetlakový hořák 2752 11,44 %
Olejové topeniště-odpařovací hořák 11 0,05 %
Olejové topeniště - přetlakový hořák 123 0,51 %
Celkem 24052 zdrojů 100 %

Ostatní výsledky dle rozboru byly zveřejněny SKČR a předány MŽP.

Návaznost probíhajícího měření účinnosti spalování malých zdrojů znečištění dle zákona 86/2002 Sb. na vyhlášku 276/2007 Sb. o účinnosti kotlů lze spatřovat zejména v uplatnění § 3

Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle

 • (4) Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení ^5). V takovém případě jsou přebírané výsledky a metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu.

Přílohou přednášky byly ukázky problematických kotelen a měření kotlů.

Autor: Zbigniew Adamus - předseda legislativní komise SKČR

Zdroj:
www.tzb-info.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí