zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka technologií termické úpravy nebezpečných odpadů

06.01.2009
Odpady
Dodávka technologií termické úpravy nebezpečných odpadů
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970047
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
10.02.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 251 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

 
 
 
Anotace tendru:

AGB ekoservis, s. r. o. vypisuje výběrové řízení na dodání technologie termické úpravy nebezpečného odpadu ze zdravotnických zařízení. Nabídka do tendru musí být zaslána do 10. 2. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 12. 1. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

06245 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
AGB ekoservis, s. r. o., Košice
Pražská 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
AGB ekoservis, s. r. o.
Pražská 2, 040 11 Košice
kontaktná osoba: Agáta Matejová
tel. č.:                00421 905 433 163        , fax: 055 789 50 97
e-mail: agb_ekoservis@stonline.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.agbekoservis.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný verejný obstarávateľ: Podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Životné prostredie.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dodanie technológie termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Nemocnica s poliklinikou, Trebišov, Nemocnica s poliklinikou, Humenné.
NUTS kód: SK04.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou tovaru vrátane vyvolaných stavebných prác pre jeho umiestnenie v nasledujúcom rozsahu:
1.1. Dodanie technologického zariadenia - autoklávy - technológie termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení v meste Trebišov a Humenné v počte 3 kusy (1 ks - Humenné, 2 kusy - Trebišov).
1.2. Dodanie obslužného zariadenia k technologickému zariadeniu:
1.2.1 zariadenie na odsávanie (digestor) v počte 2 kusy,
1.2.2 generátor pary v počte 2 kusy.
1.3. S dodávkou technológie a obslužného zariadenia sú spojené činnosti:
Vykonanie stavebných úprav v objektoch určených obstarávateľom v meste Trebišov a Humenné v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer, spracovanej Ing. arch. Marcelom Tomkom v 8/2008.
Doprava, inštalácia, montáž a oživenie technologického zariadenia v určených objektoch obstarávateľom.
Uvedenie do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na obsluhu technologického zariadenia.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 31120000.
Doplnkový slovník: CB30, DA42.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 33191110, 45262700, 45311200, 45332000, 80531200.
Doplnkový slovník: DA42.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
1.1. Dodanie technologického zariadenia - autoklávy - technológie termickej úpravy nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení v meste Trebišov a Humenné v počte 3 kusy (1 ks - Humenné, 2 kusy - Trebišov).
1.2. Dodanie obslužného zariadenia k technologickému zariadeniu:
1.2.1 zariadenie na odsávanie (digestor) v počte 2 kusy,
1.2.2 generátor pary v počte 2 kusy.
1.3. S dodávkou technológie a obslužného zariadenia sú spojené činnosti:
Vykonanie stavebných úprav v objektoch určených obstarávateľom v meste Trebišov a Humenné v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer, spracovanej Ing. arch. Marcelom Tomkom v 8/2008.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 40 179 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Trvanie: 70 dní.


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Zákazka sa bude financovať z vlastných vlastných zdrojov obstarávateľa a zo zdrojov v rámci štrukturálnych fondov EÚ - programové obdobie 2007 - 2013 (operačný program Životné prostredie). Platobné podmienky budú predmetom návrhu zmluvy podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade skupiny požaduje obstarávateľ v lehote do predloženia ponuky predložiť originál dohody všetkých členov skupiny, ktorej predmetom okrem iného musí byť aj vyhlásenie každého z členov, že zotrvá v skupine počas celej lehoty postupu a zadávania zákazky a v prípade, ak bude ponuka skupiny prijatá, vytvorí právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dohoda musí byť podpísaná štatutárnymi zástupcami všetkých členov a opatrená ich pečiatkami. V dohode musí byť uvedený názov zákazky v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov. Zároveň v dohode bude uvedený člen skupiny s identifikačnými údajmi, ktorý počas procesu verejného obstarávania zadávania tejto zákazky bude kontaktnou osobou pre komunikáciu s obstarávateľom. V súlade s § 39 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní člen skupiny nesmie byť uchádzačom, ktorý predkladá ponuku.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Zmluva ako výsledok verejného obstarávania bude platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPŽP-PO4-08-4.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 cit. zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.7, ktoré musia byť súčasťou ponuky: Na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1. § 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Preukáže platným výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2. právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.2. § 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Preukáže platným výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2. právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.3. § 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Preukáže potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla. Potvrdenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky (v prípade potvrdenia, že uchádzač nie je v likvidácii - potvrdenie vydá okresný súd; v ostatných prípadoch údaje potvrdí krajský súd),
1.4. § 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.4.1. Preukáže potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.4.2. Preukáže potvrdením príslušnej Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.5. § 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.
1.6. § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodať tovar v predmete zákazky.
Preukáže dokladom o oprávnení podnikať na predmet zákazky:
1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a príspevková organizácia - podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
1.7 § 26 ods. 1 písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať.
Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bodoch 1.1 až 1.6 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý úrad pre verejné obstarávanie vedie. Zároveň k potvrdeniu Úradu pre verejné obstarávanie uchádzač je povinný priložiť doklad o oprávnení podnikať - úradne overenú kópiu.
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží požadované doklady požadované v bodoch 1.1 až 1.6 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač - skupina dodávateľov zo súťaže vylúčený.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto dokladov:
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky - vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:
či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2007, 2008) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky nesmie byť staršie 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, podpísané uchádzačom alebo osobou, oprávnenou zastupovať uchádzača.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný technicky a odborne spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá sa požaduje, resp. v súčasnom období je schopný technicky a odborne spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:
6.1. § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní - opis technologického zariadenia v rozsahu základného technického opisu technologického zariadenia vrátane textovej a obrazovej dokumentácie, z ktorej musí byť zrejmé jednoznačné a úplné splnenie všetkých požiadaviek obstarávateľa uvedených v časti B.1 Opis predmetu obstarávania - súťažných podkladov na dodanie technologického zariadenia a k nemu obslužných zariadení - v kópii.
Zároveň uchádzač musí priložiť:
vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady pre ponúkané technologické zariadenie a k nemu obslužné zariadenia, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov - v úradne overenej kópii,
doklad preukazujúci, že uchádzač je výrobcom alebo zástupcom výrobcu, alebo autorizovaným predajcom ponúkaného technologického zariadenia,
originál, resp. overená kópia zmluvy s dovozcom týchto zariadení do Slovenskej republiky, alebo vyhlásenie dovozcu o tom, že uchádzač je jeho zmluvným partnerom - v úradne overenej kópii.
Uchádzač čestným vyhlásením uvedie:
Údaje o osobách poverených uchádzačom na inštaláciu predmetu zákazky a zaškolenia zamestnancov obstarávateľa v rozsahu:
meno a priezvisko poverenej osoby,
zoznam zákaziek, pri ktorých poverená osoba za uchádzača vykonávala činnosť inštalácie zákazky a prípadného zaškolenia obsluhy zákazky, pričom tento zoznam musí obsahovať min. 1 zákazku pre inštaláciu rovnakého predmetu zákazky, ako je ponúkané technologické zariadenie.
Na preukázanie spôsobilosti na inštaláciu predmetu zákazky môže uchádzač využiť odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať uchádzač k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade uchádzač obstarávateľovi predloží doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby (§ 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).
Podľa § 31 ods. 2 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne (postačuje len vtedy, ak jeden člen skupiny spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti).
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena za komplexné dodanie predmetu zákazky bez DPH - 40.
2. Čas nástupu na servis - 15.
3. Cena pozáručnej servisnej hodiny bez DPH - 15.
4. Lehota komplexného dodania predmetu zákazky - 30.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 12. 1. 2009. Čas: 12.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10. 2. 2009. Čas: 12.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 4. 2009.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 10. 2. 2009. Čas: 14.00 h.
Miesto: V sídle obstarávateľa - AGB ekoservis, s. r. o., Košice, Pražská 2, 3. poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Operačný program Životné prostredie - opatrenie 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
V prípade nejasností, potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov na verejnom obstarávaní, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch, poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na adrese: AGB ekoservis, s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice, Agáta Matejová, tel. č.: 0905 433 163.
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 29. 1. 2009.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok:
V súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - revízne postupy.
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18. 12. 2008.


Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí