zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nádoby na odpad

12.01.2009
Odpady
Nádoby na odpad
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970098
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Německo  BusinessInfo.cz - Německo" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/">(teritoriální informace Německo) 
 
* Datum uzávěrky:  
27.02.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 5 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

T073923 Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, kloboučky a jiné uzávěry, z plastů

 
 
 
Anotace tendru:

Bezirksabfallverband BAV Braunau vypisuje výběrové řízení na dodávku sběrných nádob na starý papír z HDPE.
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: dne 27.2.2009 do 13:00 hodin.
Nabídka musí být předložena v německém jazyce.

 
Popis tendru (Němčina):

Nádoby na odpad

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Dodávky

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1)
NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Bezirksabfallverband BAV Braunau, Industriezeile 32a, Kontakt: BAV Braunau, K rukám: Verbandssekretär Georg Steidl, A-5280 Braunau. Tel.:                +43 772266800        . E-mail: office@bav-braunau.at. Fax: +43 77226680016.

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.

Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa.

I.2)
DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Veřejnoprávní instituce.
Životní prostředí.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1)
POPIS

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Lieferung von 16.000 Stück fahrbaren Sammelbehältern für Altpapier aus HDPE nach ÖNORM EN 840-1, Nennvolumen 240 l inkl. Einrichtung und Betrieb Zwischenlager für 2.500 Stk für die Dauer von 12 Monaten.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Dodávky.
Koupě.
Hlavní místo dodání: Gesamter Bezirk Braunau.

Kód NUTS: AT .

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Veřejné zakázky

II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě:

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Der Auftrag beinhaltet die Lieferung von 16.000 Stück fahrbaren Sammelbehältern für Altpapier aus HDPE nach ÖNORM EN 840-1, 1.6.2004, 1. Teil mit einem Nennvolumen von 240 l sowie Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für 2.500 Stk für die Dauer von 12 Monaten.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

44613700 - AB08.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách(GPA):

Ne

II.1.8)
Rozdělení zakázky na části:

Ne

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ano

II.2)
MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:

16.000 Stück, Option weitere 6.000 Stück.

II.2.2)
Opce:

Ano.
Uveďte popis těchto opcí: Der Auftraggeber optiert weitere 6.000 Stück Behälter zu den gleichen Bedingungen und Konditionen, wie in der Ausschreibung dargestellt. Preisanpassung auf Basis des VPI des Österr. statistischen Zentralamtes. Basis Indexwert November 2008.
Uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny: v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

II.3)
DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ:

V měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1)
PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE

III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Die Rechnungslegung erfolgt pro Lieferung nach erfolgter Zustellung und Übernahme durch den Auftraggeber. bzw. nach Abholung vom Zwischenlager. Als Zahlungsziel werden 30 Tage netto und 2 % Skonto bei Bezahlung binnen 14 Tage nach Rechnungseingang vereinbart.

III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Im Falle der Auftragserteilung zur vollständigen Erfüllung aller sich aus dem Vertrag und hiezu ergehenden schriftlichen oder mündlichen Nebenabmachungen ergebenden Verpflichtungen muss eine Arbeitsgemeinschaft nach den Regeln einer bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft gemäß §§ 1175 ff österreichisches ABGB gebildet wird.

III.1.4)
Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ne.

III.2)
PODMÍNKY ÚČASTI

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Der Bieter muss zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung die gewerberechtliche Bewilligungen für die Lieferung der ausgeschriebenen Sammelbehälter für Altpapier haben. Weiters ist für das angebotene Produkt nachzuweisen, dass es in einer nach der Gewerbeordnung bewilligten und rechtsmäßig betriebenen Produktionsstätte erzeugt wird. Für grenzüberschreitend tätig werdende Unternehmen gelten entsprechend gleichwertige Berechtigungen des Herkunftslandes.
Nachweise:
Bewilligungsbescheid der Gewerbebehörde und Auszug aus dem Firmenbuch oder gleichwertige beglaubigte Abschrift des Berufsregisters des Herkunftslandes des Bieters oder die dort vorgesehenen Bescheinigungen.
Kopie gewerberechtlicher Genehmigungsbescheid der Produktionsstätte des angebotenen Produktes bzw. gleichwertige Bescheinigung des Herkunftslandes. Ersatzweise dafür gilt der Nachweis der Eintragung der Produktionsstätte in das Teilnehmerverzeichnis gemäß EMAS-Verordnung (EWG Nr. 1836/93 i.d.F 761/2001) der Europäischen Gemeinschaften.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dem Angebot ist eine Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre beizulegen. Des weiteren ist der Versicherungsschutz des Unternehmens (insbesondere Betriebshaftpflichtdeckung) im Hinblick auf die ausgeschriebenen Leistungen vom Bieter darzustellen (z.B. Kopien der relevanten Versicherungspolizzen). Soferne der Bieter das angebotene Produkt nicht selbst produziert, sind die aufgelisteten Nachweise auch für den Produzenten des angebotenen Produktes mit dem Angebot vorzulegen.
Minimální úroveň případně požadovaných norem: Als Mindestanforderung an den Bieter gilt, dass der Wert des Auftrages (exkl. Mwst.) nicht größer sein darf als der halbe Jahresumsatz des Unternehmens des Bieters bzw. des Produzenten des angebotenen Produktes.
Der Bieter bzw. der Produzent des angebotenen Produktes dürfen keine schlechtere Rating-Klasse als 400 haben. Die Rating-Klassen werden vom Kreditschutzverband (KSV) von 1870, Wien oder einer gleichwertigen Organisation erstellt.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Vom Bieter sind untenstehende Nachweise mit dem Angebot vorzulegen. Soferne der Bieter das angebotene Produkt nicht selbst produziert, sind die aufgelisteten Nachweise auch für den Produzenten des angebotenen Produktes mit dem Angebot vorzulegen.
Ausbildungsnachweis und Bescheinigung über die berufliche Befähigung des Unternehmers und der Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der für die Erbringung der Lieferleistung verantwortlichen Personen.
Eine Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren erbrachten Lieferleistungen von Abfallsammelbehältern mit Angaben des Umsatzes der aus dieser Dienstleistung resultiert.
Minimální úroveň případně požadovaných norem: Der Produzent des angebotenen Produktes muss für die Produktion ein Qualitäts-Management-System nach ISO 9000 ff oder 14000 anwenden.
Nachweis zur Mindestanforderung:
Die Bieter müssen den Angebotsunterlagen eine Kopie des entsprechenden Zertifikates für den Produzenten des angebotenen Produktes beilegen und über Anforderung im Zuge der Angebotsprüfung dem Auftraggeber das Original des Zertifikates zur Einsicht vorlegen. Das Zertifikat muss für das Jahr 2009 gültig sein.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.

III.3)
PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY

III.3.1)
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:

III.3.2)
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1)
DRUH ŘÍZENÍ

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti:

IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu:

Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne

IV.2)
KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k jednání

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

GZ 1453.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne.

IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 27.2.2009 - 10:00.
Dokumentace za úplatu: ne

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

27.2.2009 - 13:00.

IV.3.5)
Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům:

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Němčina.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: 27.2.2009 - 13:10.
Místo: Geschäftsstelle BAV Braunau, Industriezeile 32a, 5280 Braunau.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano.
Autorisierte Vertreter von Bietern.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1)
JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU:

Ne.

VI.2)
ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ:

Ne.

VI.3)
DALŠÍ INFORMACE:

Nationale Erkennungsnummer: [L-449303-915].
III.3.1) nein.
III.3.2) neien.

VI.4)
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

UVS Oberösterreich, Fabrikstraße 32, A-4021 Linz. E-mail: uvs.post@ooe.gv.at. Tel.:                +43 732772015680        .

VI.4.2)
Podání odvolání:

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

UVS Oberösterreich, Fabrikstraße 32, A-4021 Linz. E-mail: uvs.post@ooe.gv.at. Tel.:                +43 732772015680        .

VI.5)
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:

8.1.2009.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslav Obruča
odborný pracovník specialista
miroslav.obruca@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907527        
Fax: +420224910164
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí