zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dopravní aktuality z Evropské unie

20.01.2009
Obecné
Ovzduší
Hluk
Dopravní aktuality z Evropské unie
Zejména se má úřad EU věnovat záležitosti dopravního hluku, vyvolávaného železničním provozem...
Odstartovala konzultace EU k pobaltskému prostoru - Evropská komise zahájila on-line konzultaci k budoucí strategii EU pro pobaltský prostor. Nejdůležitějšími cíly jsou kromě jiného podpora hospodářského rozvoje regionu a lepší přístupnost. Nevýhodou jsou velké vzdálenosti uvnitř regionu a ke zbytku Evropy. Problémem jsou také nekompatibilní dopravní systémy. Proto je nutno překonat úzká místa. Do roku 2020 stoupne doprava na Baltu podle údajů Komise o 60 až 80 %, přičemž je třeba počítat se zvýšenými obraty z Ruska, střední Asie a dálného východu. Více - www.ec.europa.eu

Z prosincového zasedání Rady ministrů dopravy EU - Podle německého spolkového ministra dopravy Wolfganga Tiefensee nelze počítat s brzkým sjednocením stanovisek v Radě ministrů dopravy EU ve věci zatížení těžké silniční nákladní dopravy externími náklady: "Potřebujeme nejméně celý rok 2009, aby bylo možno uzavřít jednání o revizi směrnice EU o Eurovignetě." Ministr uvítal - asi i s ohledem na nadcházející zvýšení dálničního mýtného v SRN - rozhodnutí francouzského prezidentství poskytnout členským státům více času k prostudování návrhů Evropské komise. Otevřená jsou zejména účelová vázání příjmů z mýtného a otázka, zda a jak dalece zatěžovat silniční dopravu navrženými náklady na dopravní kongesce. Nejednotnost rovněž panuje, pokud jde o výpočtové základy i metody pro externí náklady. K tomu by se musel vzít v úvahu i současný stav hospodářské konjunktury. Ministr Tiefensee přišel znovu se svým požadavkem, že se externí náklady musejí týkat všech dopravních oborů, jež je vyvolávají: "Nejde o to, aby EU jeden dopravní obor postihovala a ostatní vyzdvihovala."

Členské země EU toto podporují, společně evropští ministři dopravy požadují od Evropské komise, aby předložila konkrétní návrhy na internacionalizaci externích nákladů pro všechny dopravní obory. Zejména se má úřad EU věnovat záležitosti dopravního hluku, vyvolávaného železničním provozem. U ledu na druhé straně zůstává návrh Komise k přeshraničnímu stíhání dopravních deliktů. Blokována je také ještě dohoda o jednotném evropském letovém prostoru, která nemůže být oficiálně přijata kvůli rozporu mezi Velkou Británií a Španělskem ohledně otázky Gibraltaru. Členské státy ale souhlasí, aby flikovaný koberec dohledu nad letovým prostorem byl nahrazen přeshraničními dohledovými bloky. Tím by bylo možno letecké trasy výrazně zkrátit a snížit emise skleníkových plynů.

SILNIČNÍ DOPRAVA

EP: mýtné důsledně od 3,5 tuny? - Členské státy mají být zavázány zavést mýtné pro nákladní automobily pod 12 t celkové hmotnosti. Zvláštní opatření, jež jim dovolovalo uplatňovat mýtné pro vozidla až nad 12 t, se má na základě nové směrnice EU o eurovignetě zrušit. Návrh přednesl zpravodaj Evropského parlamentu (EP) Said El Kharaoui. Tento belgický sociální demokrat je v návrhu své zprávy pro to, aby těžká silniční doprava byla zatížena za náklady spojené s hlukem, zácpami, zatížením životního prostředí, jakož i emisí CO2. Později by měl být zařazen také vliv nákladů na nehody. Zpravodaj má žádat Evropskou komisi, aby nejpozději do konce roku 2010 k tomu podnikla potřebné kroky. Dále by měla EK do konce roku předložit návrhy, jež by všem členským státům závazně uložily zvýšení sazeb mýtného pro nákladní auta. Souběžně by mělo být odbouráno mýtné závislé na čase (dálniční známka - vigneta). Kromě toho se navrhuje, aby příjmy ze zatížení vnějšími náklady šly bez výjimky ve prospěch dopravního sektoru. Národní vlády by měly prostředky využívat k opatřením na omezování vnějších nákladů. Dodatkové příplatky mýtného až do 25 %, jež se kupříkladu mohou vybírat v horských regionech pro stavbu tunelů, se nemají zúčtovávat s externími náklady.

Za účelové použití příjmů z mýtného - Budoucí příjmy z mýtného za externí náklady v dopravě se budou muset nutně investovat do snižování zátěže životního prostředí a do optimalizace systémů nákladní dopravy. Tento požadavek vyslovily čtyři nejdůležitější nizozemské logistické a dopravní svazy ve společném prohlášení s Německým spedičním a logistickým svazem DSLV a dopravním a logistickým svazem Francie TLF. Převažující většina poslanců Evropského parlamentu v jeho dopravním výboru požadavek na účelové použití podporuje. Zdá se však, že je předprogramován konflikt s radou ministrů financí. Rychlé schválení novely směrnice o nákladech dopravní cesty před koncem této legislativní periody se zdá být nepravděpodobné. Zástupci logistického oboru v Bruselu poukázali na potřebu rovného zacházení se všemi dopravními obory ve smyslu konkurenčně neutrální internalizace. Zápočet externích nákladů bude přijatelnou cestou jen tehdy, když se začlení do existujících daňových a tarifních systémů a všem dopravcům stanoví platební povinnost podle stejné metody. "Jen tak můžeme dojít ke správné volbě při organizaci našich logistických řetězců," sdělil Heiner Rogge, ředitel svazu DSLV v diskusi s europoslanci. Také náklady za zácpy je možno přikládat těžké silniční dopravě jen tehdy, když bude rovněž platit 90 % za zácpy odpovědné individuální automobilové dopravy. "Mám obavu, že dnes s nákladními auty začínáme a potom na zbytek zapomeneme," zalitoval představitel DSLV.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

EU: Pokrýt mezery v drážním zákonodárství - Evropská komise předloží v příštím roce návrhy, jak překlenout existující mezery v předpisech o přístupu drážních podniků k infrastruktuře. Oznámil to Jan Sherp, vrchní správní rada na generálním ředitelství Doprava na konferenci Institutu Adama Smitha Budoucnost železniční dopravy, konané v Bruselu. Komise chce k tomu navrhnout závazná opatření, jak urychleně zavádět evropský drážní komunikační a řídicí systém pro vlaky ERMTS/ETCS. Monika Heimingová, generální sekretářka Evropské asociace železniční nákladní dopravy (ERFA) k tomu uvedla, že současné železniční zákonodárství EU nevyhovuje dnešním požadavkům trhu. Některé trhy jsou otevřené, jiné jen částečně. Stejně jako dříve mají podniky, jež konkurují někdejším státním drahám, omezený přístup k zařízením odesílatelů. Zástupce Rail-Cargo Austria Ferdinand Schmidt poukázal na infrastrukturní omezení. Problémy jsou také dány tím, že provozovatelé sítí nemají konkurenci.

RCA můž převzít MAV Cargo - S podmínkami schválila Evropská komise převzetí maďarské nákladní dráhy MAV Cargo rakouskou Rail Cargo Austria (RCA). Tak musí tato nákladní dcera Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) přerušit všechny strukturní vazby k maďarsko-rakouské drážní společnosti GySEV (Raaberbahn). Původně chtěla RCA převzít nákladní složku MAV společně s GySEV. Komise k tomu sdělila: Vlády Rakouska a Maďarska se jako hlavní podílníci na GySEV postarají, že se strukturní vazby k novému podniku ukončí a vliv Rakouska na služby drážní nákladní dopravy poskytované GySEV bude nízký.

Priorita nákladním vlakům - Ke zřízení přednostní drážní nákladní sítě v Evropské unii připraví Evropská komise zakrátko návrhy zákonů. Oznámil to ředitel pro pozemní dopravy v EK Enrico Grillo Pasquarelli. Francouzský státní sekretář pro dopravu Dominique Bussereau iniciativu EK uvítal. Měla by být rozhodujícím elementem pro to, aby se odesílatelské obci mohly nabídnout v budoucnu výkonné trasy, na nichž bude možno poskytovat potřebnou kvalitu dopravy. Požádal současně členské státy EU, aby investicemi do vysokorychlostních sítí uvolňovaly existující sítě speciálně pro nákladní dopravu. Na základě akčních plánů se mají aktéři po-dle představitele EK zavazovat k soustředění svého úsilí na transnacionální koridory a tam vytvářet předpoklady pro konkurenceschopnou železniční dopravu. Toto bylo uvedeno na konferenci Nákladní doprava po železnici bez hranic. Od provozovatelů infrastruktur se například do budoucna požaduje, aby se natolik dohovořovali, aby nákladní vlaky využívaly přes hranice prioritu. Prezident francouzského infrastrukturního podniku RFF Hubert du Mesnil poukázal na stanovený cíl zvýšit ve Francii tržní podíl železniční nákladní dopravy do roku 2012 o 25 %. Toho se však dá dosáhnout jen v evropské síti bez hranic. Je přesvědčen, že s mezinárodně koordinovanými opatřeními se dá nákladní objem na koridoru Antverpy - Basilej zvýšit do roku 2020 o 55 %. Současně lze jízdní dobu snížit o 15 %. Pro prezidenta Evropské asociace ERFA (European Rail Freight Association) dr. Luca Ronzoniho jsou přednostní drážní nákladní koridory - zejména v Itálii - absolutní nutností, aby se zastavilo neustálé zhoršování kvality 100 let staré sítě. Ovšem velké otazníky jsou kolem finančních záležitostí.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Strategie EU pro vrakování lodí - Pro vrakování lodí má být vytvořen mezinárodní fond. Uvádí to čerstvý dokument Evropské komise. Kromě toho úřad EU ověřuje, zda by bylo možno vytvořit světově platný certifikační a kontrolní systém pro recyklaci lodí. Cílem strategie EU je zlepšit podmínky pro vrakování lodí již v přípravné fázi příslušné dohody Mezinárodní námořní organizace IMO. Projednávání této dohody mají být ukončena v květnu 2009. Komise uvádí, že její vstup v platnost by byl nejdříve v roce 2015. Vedle podpory dobrovolným opatřením chce komise také prosadit zlepšení současných předpisů o dopravě odpadů, například častější kontrolou v evropských přístavech. Strategie pro ekologicky přijatelné vrakování lodí je součástí akčního plánu EU k integrované mořské politice.

EU povoluje založení DP World Breakbulk - Evropská komise povolila založení joint venture mezi koncernem DP World (Dubaj) a dvěma rejdařstvími Rickmers (Německo) a Conti 7 (Belgie). DP World, dříve P&O Ports Europe, chce přenést odpovědnost za své služby terminálů kusových zásilek v antverpském přístavu na joint venture DP World Breakbulk. Šetření komise prokázala, že plánované spojení nepovede v přístavu Antverpy k nárůstu podílu na službách terminálů kusových zásilek, protože jak Rickmers, tak ani Conti 7 nejsou na tomto úseku činní.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

33 mil. eur na studii k výstavbě Dunaje v SRN - Touto částkou podpoří EU a německý stát další studii k výstavbě Dunaje mezi Straubingem a Vilshofenem. Sdělila to koordinátorka EU pro vnitrozemskou plavbu Karla Peijsová na společném zasedání německé parlamentní skupiny Vnitrozemská plavba a Německého dopravního fóra. Řada námětů k výstavbě byla opuštěna kvůli odporu ekologických politiků. Nyní má být zajištěno propojení ekologických sdružení a podnikatelských svazů v tzv. Monitorovací skupině, tak, aby výsledky byly přijatelné pro všechny strany. Studie poběží tři roky. Karin Rothová, parlamentní státní sekretářka ve spolkovém ministerstvu dopravy, vyvrací názory, že politika musí výstavbu jednoduše prosadit: "Již nejsme společností, v níž kdokoliv cokoliv nařídí." 70 km dlouhý úsek ztěžuje v současnosti s ohledem na nízkou hloubku vody průběžné spojení mezi Severním a Černým mořem.

různé

EK schválila dotaci autobusovým dopravcům z jižní Moravy - Evropská komise shledala, že kompenzace poskytovaná státem autobusovým dopravcům na jižní Moravě jsou v souladu s pravidly EU. České úřady poskytovaly v letech 2003 až 2005 na smluvní bázi kompenzace za poskytování veřejné dopravní služby. Komise usoudila, že smlouvy nebyly uzavřeny s operátory, vybranými v otevřeném veřejném tendru. Proto nemůže být vyloučeno, že předpokládaná kompenzace dopravcům se státem uděluje ve smyslu čl. 87 (1) smlouvy o EHS. Nicméně, jelikož platby pokrývaly jen ztráty, komise došla k uzávěru, že se nešlo nad kompenzaci a opatření vyhovují článku 73 smlouvy.


AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí